Logo

INFO


button2

11 grudnia

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 79
W DNIU 11 GRUDNIA 2017  ROKU
godz. 11.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące, finansowe

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia treści protokołu Nr 56 z dn. 12.12.2016 r. – ref. Krzysztof Górecki
b) w sprawie zatwierdzenia klucza wyborczego – ref. Urszula Drzewińska
finansowe:
c) w sprawie przyznania pracownikom premii za II półrocze – ref. Andrzej Gajewski
d) w sprawie zaliczki na poczet tantiem – ref. Andrzej Gajewski/Tomasz Grochoczyński 
DAW:
e) w sprawie przyjęcia do DAW– ref. Andrzej Gajewski
f) w sprawie oświadczenia mieszkańca– ref. Andrzej Gajewski
4. 12.00 rozdanie Nagrody im. Andrzeja Nardellego 
5. Przedstawienie przez mec. Grzegorza Rybickiego projektu umowy na wykonanie projektu na medal 100-lecia ZASP
6. Dyskusja o sprawach finansowych ZASP. 
7. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
a) informacja dotycząca prac nad numerem specjalnym BIZ
b) informacja mec. Grzegorza Rybickiego w sprawie egzaminu eksternistycznego przeprowadzanego przez Sekcję Tańca i Baletu
c) informacja dotycząca propozycji kandydata do  Nagrody im. C.K. Norwida i im. Jana Rodowicza „Anody” dla p. Jadwigi Barańskiej
8. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
a) Informacje dotyczące prac Komitetu ds. Obchodów 100-lecia ZASP:
- propozycja fotografii na kartkę pocztową,
- tekst o 100-leciu do folderu, 
- propozycja na znaczek pocztowy.
9. Wolne głosy i wnioski