Logo

INFO


button2

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego
Teatru Wielkiego w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
1)    złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2)    wykształcenie wyższe magisterskie,
3)    5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
4)    złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2022 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II.    Dokumenty składane przez kandydata:
1)    list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2)    kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3)    program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5)    kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6)    oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III.    Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1)    wykształcenie z zakresu kierunków ekonomicznych, prawnych lub artystycznych,
2)    znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3)    doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 50 osób, w tym składającym się m.in. z pracowników artystycznych,
4)    znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem teatru, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
5)    doświadczenie w organizowaniu współpracy z partnerami zagranicznymi,
6)    doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV.    Zadania realizowane przez Dyrektora:
1)    organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,
2)    ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów,
3)    ustalenie struktury organizacyjnej,
4)    prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
5)    wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
6)    dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
7)    wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,
8)    rozpatrywanie skarg i wniosków.

V.    Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
26.06.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI.    Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 19.08.2019 r.

VII.    Informacje dodatkowe:
1)    Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu.
2)    Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3)    Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.
4)    Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.
5)    Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu.
6)    Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania.
7)    Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/8759-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-naczelnego-teatru-wielkiego-w-%C5%82odzi