Logo

INFO


button2

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 września 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną