Logo

INFO


button2

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.

Warszawa 2 grudnia  2019 r.Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 35. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego odbywało się  zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W posiedzeniu brali również udział: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Zarząd Główny ZASP kolejny raz omawiał i analizował Regulamin Pierwszego Plenarnego Zebrania Sekcji, wyjaśniane były kwestie sporne, niejasności dotyczące aspektów prawnych i organizacyjnych, dokonano uzupełnień i niezbędnych korekt. Po uzgodnieniach założono, że przyjęcie w/w Regulaminu nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. Kierownik Kancelarii w  Biurze ZASP udzieliła zebranym informacji w sprawie postępu działań związanych z przygotowaniami do WZD ZASP, jak również przedstawiła Zarządowi Głównemu ZASP pytania, jakie nasunęły się w toku prac przygotowawczych o naturze prawno-organizacyjnej do rozważenia i oceny.
W kolejności procedowano blok Uchwał organizacyjnych, dotyczący zatwierdzania opinii w sprawie spełniania kryteriów i przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie repartycyjnym oraz  w poczet członków o statusie nierepartycyjnym, w  sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Odznaczeń. Podjęto uchwały o charakterze finansowym dot. zasad dysponowania środkami finansowymi na kontach ZASP oraz zasad udzielania pełnomocnictw do gospodarowania finansami ZASP. Podjęto decyzję o korekcie Budżetu ZASP na rok 2019 i w sprawie zasad finansowania Oddziałów ZASP w roku 2020. Zatwierdzono uzupełnione wnioski Pełnomocników Sekcji Krytyków Teatralnych i wniosku Pełnomocników Sekcji Teatrów Lalkowych. Rozpatrzono pozytywnie wniosek o przyjęcie do DAW.
W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny przedstawił informację o planie kosztów związanych z przygotowaniem do WZD ZASP w 2020 r. w ramach współpracy z kancelarią prawną Bukowski & Wspólnicy. Zaplanowano również zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP mecenasa Marka Bukowskiego.

Dyskutowano również nad propozycją Skarbnika ZASP dotyczącą rozszerzenia w praktyce formuły procedury zawieszenia członkostwa i objęcia nią również członków zalegających z płatnością składek powyżej 24 miesięcy. W kontekście dyskusji był problem ściągalności i możliwość uzupełnienia zaległych składek.
Omówiono wnioski złożone do Zarządu Głównego do programu dotacyjnego „Niepodległa” 2020. Podjęto stosowną uchwałę w tym zakresie.
Wyrażono potrzebę wystosowania apelu  upominającego do koordynatorów Sekcji Estrady w sprawie uwzględniania w spotkaniach i uroczystościach sekcyjnych również członków z Oddziałów terenowych, między innymi z Oddziału w Gdańsku.
Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego wyznaczono na dzień 16 grudnia 2019 r. Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.
                                                                                              

Sekretarz Urszula Drzewińska