daw

O NASZYM DOMU W SKOLIMOWIE

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej – Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Pułaskiego 6, zwany w skrócie „DAW”, działa na podstawie właściwych przepisów prawa:

–  Ustawy o pomocy społecznej

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  

  domów pomocy społecznej

– Statutu ZASP – Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

– Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, ustalonego przez ZG ZASP.

Podmiotem prowadzącym DAW, jest Związek Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie, zwane w skrócie „ZASP”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 45.

DAW jest placówką całodobową, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, członków ZASP z terenu całego kraju. W wyjątkowych przypadkach do DAW mogą być przyjmowane inne osoby ze środowiska artystycznego oraz rodziny członków ZASP. Przyjęcie to odbywa się na podstawie Uchwały Zarządu Głównego ZASP.

Nasz Dom posiada w ofercie 50 miejsc. Mamy do dyspozycji wygodne pokoje jednoosobowe i kilka pokoi dwuosobowych. Świadczymy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, opiekę lekarską według indywidualnych potrzeb Mieszkańca, opiekę pielęgniarską, rehabilitację i terapię zajęciową. Dla Mieszkańców naszego Domu organizowane są koncerty, uroczystości okolicznościowe, a także wyjazdy do teatrów, domów kultury, muzeów. Zapewniamy smaczne, domowe, całodzienne domowe wyżywienie przygotowywane przez miejscową kuchnię. Doskonała lokalizacja w pobliżu lasów sosnowych Uzdrowiska Konstancin stanowi bardzo dobre uzupełnienie naszej oferty.

Aktualny średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DAW wynosi: 7 705 zł. (Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/ORG/2023 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 08.02.2023 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.02.2023 r.).

JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DAW?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DAW na pobyt stały, powinna w pierwszej kolejności złożyć podanie i kwestionariusz osobowy do sekretariatu Biura ZASP. (do pobrania poniżej) Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Sekretariacie Biura ZASP:

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Sekretariat Biura
Al. Ujazdowskie 45,
00-536 Warszawa.

Dokumentacja ta zostaje przekazana do Rzecznika ZG ds. DAW w Skolimowie, który przedstawia Zarządowi Głównemu opinię o kandydacie na mieszkańca DAW,  stworzoną w oparciu o złożone przez kandydata dokumenty i osobisty kontakt z zainteresowanym. Po uzyskaniu akceptacji, na mocy Uchwały ZG następuje przyjęcie kandydata do DAW  na pobyt stały w dwóch wariantach:

  • na zasadach zgodnych z przepisami pomocy społecznej lub
  • na podstawie zawarcia umowy komercyjnej z ZASP

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DAWSP na zasadach pomocy społecznej, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby i złożyć podanie (wniosek) o umieszczenie w niepublicznym domu pomocy społecznej – Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie.

Pracownik socjalny OPS, na wniosek osoby zainteresowanej, przeprowadza wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną dokumentację (wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej)

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję, dotyczącą skierowania do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

Gotowy wniosek zostaje przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), który wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DAW na zasadach komercyjnych, zawiera umowę z ZASP, określającą zasady i warunki pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej, zobowiązania mieszkańca wobec placówki oraz obowiązki mieszkańca. Mieszkaniec jest zobligowany m.in. do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zarówno w przypadku pobytu mieszkańca kierowanego przez OPS, jak i w przypadku zawarcia umowy komercyjnej, Dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich powiadamia zainteresowanego o terminie przyjęcia do DAW.

Więcej informacji na temat procedury przyjęcia do DAW, warunków i usług świadczonych w Domu, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z pracownikiem socjalnym Domu Artystów Weteranów Scen Polskich: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
Julia Jarząbek
tel. 22 756 46 76
j.jarzabek@zasp.pl

Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie:
Marlena Miarczyńska
tel. 601 209 512
m.miarczynska@zasp.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do obejrzenia naszego Domu, po uprzednim umówieniu spotkania z Dyrektorem Domu Artystów Weteranów Scen Polskich panią Ewą Jagiełą.  

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
tel. 22 756 46 76
skolimow@zasp.pl

Członków ZASP wraz z rodzinami zachęcamy  do skorzystania z pobytów gościnnych. Dla osób nie będących członkami ZASP istnieje możliwość pobytu gościnnego jedynie za zgodą Sekretarza ZG ZASP lub Dyrektora Generalnego ZASP.

Serdecznie zapraszamy!

Dom Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skolimowie - historia

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie jest własnością ZASP. Został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w roku 1927, ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Do II wojny światowej pełnił także funkcję schroniska dla aktorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotowany po wojnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i wspomagany finansami zdobytymi przez liczne i różnorodne akcje koleżeńskie (kwesty, aukcje, przedstawienia, koncerty), pozostaje nadal miejscem pobytu nieuprawiających już zawodu artystów. Powiększony w latach 80. o nowy budynek, dzięki m.in. zapisom testamentowym Zofii Terne i rodzeństwa Rapackich oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest dziś zamieszkały przez blisko 50 osób. Każdy pensjonariusz ma swój osobny pokój, który może zapełnić własnymi meblami i pamiątkami. W nowym domu zaprojektowano także mieszkania dla małżeństw, wyposażone w aneksy kuchenne i łazienki.

Skolimów jest uzdrowiskową miejscowością położoną 25 km od centrum Warszawy w kierunku południowo-wschodnim. Wszystkie budynki znajdują się na terenie pięknie utrzymanego parku. Opiekę nad Skolimowem sprawuje specjalna komisja ZASP.

WESPRZYJ DOM ARTYSTÓW WETERANÓW W SKOLIMOWIE
PODARUJ 1% PODATKU
KRS 0000161031

Galeria zdjęć

Kontakt

Dom Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skolimowie

Dyrektor – Ewa Jagieła

ul. Kazimierza Pułaskiego 6
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel./fax 22 756 46 76
tel. 22 756 46 76
e-mail: skolimow@zasp.pl

Fundacja Artystów Weteranów
Scen Polskich

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
tel. 536 000 764
e-mail: fundacja@zasp.pl
e-mail: kontakt@fundacja-domartysty.pl

Numer konta bankowego:
PKO B.P. 84 1020 1026 0000 1102 0386 9864

Aktualności dotyczące DAW

Na kanale youtube ukazał się właśnie reportaż o wspaniałej Artystce i Cudownej Kobiecie – śp. Danucie Muszyńskiej – Zamorskiej. Reportaż powstał na podstawie rozmowy, którą autorzy filmu przeprowadzili w 2021 roku z Artystką. Intencją pani Danuty była wewnętrzna potrzeba podzielenia się z sympatykami swojej twórczości jak i osobami pragnącymi poznać bliżej jej osobę.
więcej
Dziewięćdziesięciolecie posługi Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, stało się okazją do spotkania z mieszkańcami w odmiennych od codzienności, okolicznościach.
więcej
Już jest, nowy apel o 1% podatku na rzecz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Pamiętajcie Państwo o DAW w Skolimowie przekazując 1% podatku.
więcej
Świąteczne życzenia Domu Artystów Weteranów w Skolimowie 2022.
więcej
Dzisiaj, po długiej przerwie spowodowanej COVID-19, w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Gościliśmy na nim prof. Piotra Glińskiego – wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który podczas uroczystego spotkania z mieszkańcami Domu a także z naszymi gośćmi z Ukrainy, został uhonorowany tytułem „Dobrodzieja Domu Artysty Weterana”.
więcej
Nie mogąc pozostać obojętnym na niesamowity dramat naszych ukraińskich sąsiadów, Zarząd Główny ZASP, na połączonym posiedzeniu (Główna Komisja Rewizyjna i Komisja ds. Socjalnych, Kulturalnych i Edukacyjnych), 28 lutego br. podjął decyzję o przeznaczeniu budynku Domu Pracy Twórczej w Skolimowie na tymczasowy dom dla uchodźców z Ukrainy. Chcielibyśmy im zapewnić bezpieczną przystań.
więcej