Logo

INFO


button2

"Dlaczego Zarząd nie działa"

"Dlaczego Zarząd nie działa"

Wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie

 

Szanowne Koleżanki, Koledzy z Oddziału ZASP w Warszawie 

Być może nie wszyscy wiedzą dlaczego w tym trudnym dla całego środowiska momencie nasz Zarząd nie może podejmować żadnych uchwał i decyzji. Oto krótkie wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu.

Po rezygnacji Cezarego Domagały z funkcji Przewodniczącego Oddziału ZASP w Warszawie (dn.10.02.2020r.) należało uzupełnić skład członków Zarządu. Anna Golc, pełniąca do 10.02.2020 r. funkcję Skarbnika w Zarządzie automatycznie została Przewodniczącą Oddziału z listy przewodniczących, zgodnie ze statutem ZASP, regulaminem Oddziału i opinią mec. Grzegorza Rybickiego. 

Dnia 20.02.2020r. zostało zwołane posiedzenie Zarządu Oddziału przez dwójkę wiceprzewodniczących: Marlenę Miarczyńską i Ryszarda Rembiszewskiego w celu ustalenia składu Zarządu. Należy zaznaczyć, że wiedzą w sprawie przejęcia funkcji Przewodniczącego przez Annę Golc Wiceprzewodniczący dysponowali już w chwili rozpoczęcia posiedzenia. 

Do pełnego składu Zarządu brakowało więc tylko jednej osoby, ale należało przeprowadzić głosowanie, ponieważ Kol. Danuta Renz i Maciej Makowski (obecni na omawianym zebraniu) mieli tyle samo głosów na branej pod uwagę liście kandydatów. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz Aleksander Trąbczyński, jako prowadzący zebranie, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, jako głos doradczy w składzie: Dorota Bierkowska (przewodnicząca) i Aniceta Ochnicka (sekretarz) oraz pracownik Biura Katarzyna Świerzbińska.

Po oświadczeniu woli Anny Golc, w którym zgodziła się na pełnienie funkcji Przewodniczącej Oddziału i jednocześnie rezygnacji z funkcji Skarbnika Oddziału (czego wymaga Statut), Kol. Marlena Miarczyńska i Kol. Ryszard Rembiszewski jednocześnie złożyli swoje rezygnacje z udziału w Zarządzie (wcześniej przygotowane i wydrukowane), które w efekcie skutkują sparaliżowaniem funkcjonowania Zarządu (wg. statutu: „W trakcie kadencji w drodze uzupełnienia może zostać zmieniona najwyżej połowa składu organu”). Na znak protestu, przeciwko takiemu działaniu Wiceprzewodniczących, swoje rezygnacje złożyli z funkcji Przewodniczącej i Sekretarza OKR Dorota Bierkowska, Aniceta Ochnicka, a później także członek OKR Rafał Zawierucha.

Oddział ZASP w Warszawie w trakcie trwania kadencji Przewodniczącego Cezarego Domagały wykazywał dużą aktywność. Wiele aktywności powstało z inicjatywy i przy bezpośrednim zaangażowaniu m.in. Anny Golc (100 lecie ZASP, Scena SPATiF, funkcjonowanie strony Oddziału i Facebook’a, złożony wniosek do programu Niepodległa ). W obecnej sytuacji istnieje tzw. „zarząd kadłubowy” w składzie: Przewodnicząca Anna Golc i Sekretarz Aleksander Trąbczyński, tzn. wszelkie możliwości uchwał czy decyzji zostały zamrożone do czasu zwołania przez Zarząd Główny ZASP Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie (decyzja GKR ZASP) w celu wybrania nowego Przewodniczącego i nowego Zarządu na ten krótki czas do Walnego Zjazdu Delegatów. 

Uważamy, że wszystkim członkom Oddziału należy się wiedza w jaki sposób wszelka działalność Oddziału została zablokowana, dlatego postanowiliśmy upublicznić powyższe wyjaśnienie na podstawie oświadczenia OKR z dnia 08 marca 2020r. do GKR i ZG oraz na podstawie relacji osób obecnych na zebraniu zarządu oddziału w dniu 20.02 2020r. 

Dorota Bierkowska

Anna Golc

Maciej Makowski

Aniceta Ochnicka

Katarzyna Świerzbińska

Aleksander Trąbczyński