Search
Generic filters
Search
Generic filters
Fundusz SKE

Fundusz SKE

ZASP utworzył właściwą Komisję do rozpatrywania wniosków dot. Działalności Socjalnej, Kulturalnej i Edukacyjnej (SKE) w Programie socjalnym, w Programie kultura oraz w Programie edukacja.

Zasady prowadzenia Komisji SKE określa Regulamin ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (SKE) oraz poszczególne Szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej, edukacyjnej.

Warunkiem uczestniczenia w danym Programie jest wymóg złożenia wniosku (dostępny na stronie Internetowej ZASP w zakładce SKE).

Kolejny nabór

Kolejny nabór o przyznanie świadczenia w ramach SKE w Programie kultura i w Programie edukacja jest w terminie 1 – 30 października 2023 r.,
a termin realizacji świadczenia w terminie 1 stycznia – 30 czerwca 2024 r.

Wnioski w Programie socjalnym są przyjmowanie przez cały rok.

Poniżej znajdują się obszary w jakich można składać wnioski w Programie SKE.

Fundusz SKE

Przedmiotem programu Kultura jest:

1. Przyznawanie stypendiów i stażów na indywidualny rozwój twórczy i artystyczny beneficjentów lub realizację przez nich projektów kulturalnych.

2. Przyznawanie lub fundowanie nagród za szczególne osiągnięcia lub zasługi dla środowiska twórczego i artystycznego, które mają na celu wyróżnienie zwłaszcza tych osób, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie.

3. Finansowanie lub współfinansowanie organizowanych przez sekcje branżowe lub Oddziały ZASP projektów kulturalnych.

4. Wydawanie periodyku branżowego oraz publikacji okazjonalnych lub ich dofinansowywanie, zwaną dalej „działalnością kulturalną”.

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w terminie do końca danego roku kalendarzowego. Wszystkie dofinansowane przedsięwzięcia kulturalne powinny zawierać efekt finałowy w postaci np.: premiery, publikacji, upowszechnienia wyników lub opracowań itp.

Fundusz SKE

Przedmiotem Programu Edukacja jest:

1. Realizacja organizacji egzaminów eksternistycznych związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych określonych przepisami prawa.

2. Realizacja organizacji poradni oraz kursów przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych.

3. Realizacja organizacji kursów i zajęć z zakresu sztuki, teatru i muzyki, tańca, estrady, radia i scenografii.

4. Finansowanie, jak również organizowanie, innych form edukacji związanych z rozwojem zainteresowań, uzyskiwaniem lub uzupełnianiem wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

5. Finansowanie edukacji w szkołach artystycznych

Fundusz SKE

Przedmiotem Programu Socjalnego jest:

1. Rzeczowa i finansowa pomoc realizowana poprzez udzielenie bezzwrotnych zapomóg dla beneficjentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

2. Świadczenia pobytowe, opiekuńczo-zdrowotne i rehabilitacyjne realizowane przez Dom Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego.

3. Świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne realizowane na rzecz beneficjentów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

4. Doradztwo artystyczne, zawodowe i prawne w sprawach wynikających z działalności zawodowej beneficjentów.

Program Socjalny

Przedmiotem Programu Socjalnego jest:

Skład komisji

Renata Pałys
Przewodnicząca Komisji
(rekomendowana przez Oddział ZASP we Wrocławiu)
Stanisław Biczysko
Wiceprzewodniczący Komisji
(rekomendowany przez Oddział ZASP w Warszawie)
Marek Lipski
Sekretarz Komisji
(rekomendowany przez Oddział ZASP w Łodzi)
Teresa Stępień-Nowicka
Członek Komisji
(rekomendowana przez Oddział ZASP Bydgoszcz/Toruń)
Jolanta Niestrój-Malisz
Członek Komisji
(rekomendowana przez Oddział ZASP w Katowicach)
Józefa Zając-Jamróz
Członek Komisji
(rekomendowana przez Oddział ZASP w Krakowie)
Agnieszka Wawrzyniak
Członek Komisji
(rekomendowana przez Oddział ZASP w Poznaniu)
Andrzej Żak
Członek Komisji
(rekomendowany przez Oddział ZASP w Gdańsku)

Kontakt

Specjalista ds. SKE
Wojciech Foland
tel. 22 696 7956
e-mail: w.foland@zasp.pl