Search
Generic filters
Aktualności

Komunikat Zarządu Głównego ZASP w sprawie wynagrodzeń aktorskich za paradokumenty

W związku z cyklicznie pojawiającymi się w portalach internetowych enuncjacjami nt. sporu sądowego prowadzonego przeciwko ZASP w sprawie tzw. tantiem aktorskich za paradokumenty, Zarząd Główny ZASP uprzejmie informuje, co następuje.

ZASP pełni funkcję organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań aktorskich, w tym dubbingowych. Działalność organizacji zbiorowego zarządzania jest uregulowana ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Szczegółowe zasady działania ZASP w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania określa statut oraz szereg regulaminów dotyczących m.in. repartycji (podziału) pobranych przychodów (tantiem), czy potrąceń na działalność socjalną, kulturalną i edukacyjną. Wszystkie te dokumenty są uchwalane przez najwyższy organ ZASP, jakim jest Walne Zebranie Delegatów, które stanowi reprezentację środowiska aktorskiego.

W myśl powołanej wyżej ustawy, ZASP jest zobowiązany działać dla zbiorowej korzyści uprawnionych, których reprezentuje na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwego ministra. ZASP pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pkt. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla wszystkich uprawnionych w myśl tej ustawy i dzieli pobrane środki pomiędzy wszystkich uprawnionych – zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów. Podział zainkasowanych tantiem wymaga ustalenia i zweryfikowania liczby filmów i seriali nadanych w danym programie telewizyjnym, ich czasu trwania oraz zidentyfikowania aktorów występujących w danym filmie czy serialu, a także rodzaju odgrywanej roli. Podział i wypłata tantiem następuje w ustawowym terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zainkasowano wpłatę od użytkownika. ZASP corocznie wypłaca tantiemy na rzecz od 6 do 8 tysięcy aktorów.

Wysokość wynagrodzenia, które jest pobierane przez ZASP od użytkowników, w tym od nadawców telewizyjnych, również opiera się na przepisach ustawowych. Rodzaj wynagrodzenia, wysokość stawki oraz podstawa do jej naliczenia musi spełniać kryteria ustawowe. Wynagrodzenie to musi, w szczególności, uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz charakter i zakres tego korzystania. Uzgodnienie wysokości wynagrodzenia z użytkownikiem dokonywane jest zatem w oparciu o analizę wielu czynników, w tym ilości czasu nadawania filmów i seriali w danym programie telewizyjnym, ilości czasu nadawania filmów i seriali dubbingowanych oraz rodzaju tych filmów i seriali. Powyższe zasady są stosowane wobec wszystkich użytkowników.

ZASP od wielu lat konsekwentnie wprowadza ujednolicone zasady i warunki umów z użytkownikami. Jest to proces długotrwały i w niektórych przypadkach ZASP zmuszony jest wejść w spór sądowy z użytkownikiem. Ponadto, niektóre z umów z użytkownikami – zawarte jeszcze na początku tego wieku – są renegocjowane z uwagi na zmiany zawartości programowej nadawanego programu telewizyjnego, czasu nadawania filmów i seriali, czy też w związku z rozwojem nowych rodzajów utworów audiowizualnych oraz powstawaniem tematycznych programów telewizyjnych.

ZASP – jako organizacja zbiorowego zarządzania – jest zatem zobligowana do działania zgodnie z przepisami ustawowymi, statutem i regulaminami, w odniesieniu do wszystkich czynności zbiorowego zarządzania, począwszy od inkasa środków od użytkowników, aż po ich podział i wypłatę uprawnionym. Prezentowane w artykułach dotyczących sporu sądowego wszczętego przeciwko ZASP w portalach internetowych wyliczenia tantiem rzekomo należnych pewnej grupie aktorów są oczywiście błędne, nieuprawnione i wprowadzają środowisko aktorskie oraz opinię publiczną w błąd.

ZASP nie zamierza publicznie komentować wspomnianej, jedynej tego typu sprawy sądowej przeciwko ZASP, oczekując na jej zakończenie. Niezależnie od biegu tej sprawy, ZASP wykonuje swoje obowiązki na bieżąco, zgodnie z przepisami prawa, statutem i zasadami określonymi w odpowiednich regulaminach. Zarząd Główny informuje również, że kierowane wobec pracowników ZASP prawnokarne zarzuty dokonywania przez nich zaniedbań w zakresie zbiorowego zarządzania okazały się bezpodstawne i nie zostały uznane za zasadne zarówno przez prokuraturę, jak i przez sąd.

 

Zobacz również