Search
Generic filters
Dołącz do nas

Zapisz się

Stowarzyszenie ZASP to społeczność artystów – wiemy jak wyjątkowy i pełen wyzwań jest świat, w którym na co dzień funkcjonujemy. Wspólnie łatwiej działać, pokonywać ograniczenia, wspierać innych i jednocześnie stwarzać dla siebie lepsze perspektywy.

Jeśli masz pomysły dotyczące działań na rzecz naszego środowiska, myślisz o własnym rozwoju jako artysty lub chcesz współtworzyć społeczność – dołącz do największej w Polsce organizacji jednoczącej artystów sztuk scenicznych.

Możesz dołączyć do odpowiedniej sekcji branżowej ZASP jeżeli jesteś:

Co daje członkostwo ZASP

Realną szansę na realizację własnych pomysłów

W ZASP możesz kreować działania na rzecz naszego środowiska oraz skorzystać z programów, których celem jest wsparcie artystów i wydarzeń kulturalnych (m.in. dotacje z Funduszu SKE).

Wspólnotę

Każde zadanie, którego się podejmujemy, robimy dla siebie i innych. Stwarzamy wspólnotę wartości. Wierzymy, że nasza społeczność będzie miała pomysły na realizację coraz to śmielszych działań, dotyczących przyszłości środowiska.

Sieć kontaktów

Współtworzymy przyjazne otoczenie do wymiany wiedzy i umiejętności, nawiązywania współprac i partnerstw.

Wsparcie społeczności

Możesz liczyć na wsparcie społeczności lub wesprzeć społeczność Stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy.

Wpływ na decyzje

Jako członek/członkini Stowarzyszenia możesz decydować o sprawach ważnych dla całego środowiska.

Inne benefity

możliwość otrzymania rekomendacji

Możliwość otrzymania listów poparcia lub rekomendacji Stowarzyszenia, kierowanych do firm będących sponsorami projektów, lub do instytucji, od których artyści oczekują wsparcia przy realizacji swoich autorskich, artystycznych inicjatyw (często w przypadku ubiegania się o dotacje).

możliwość realizacji projektów jako Instytucja

Możliwość składania projektów artystycznych na realizację zadań przez Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta, w Ministerstwie Kultury, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędach Dzielnicowych, w programie Niepodległa, NCK i innych (czego nie może zrobić osoba fizyczna).

sala do prób

W siedzibie Zarządu Głównego ZASP - Al. Ujazdowskie 45, Warszawa.

sala konferencyjna

W siedzibie Zarządu Głównego ZASP - Al. Ujazdowskie 45, Warszawa.

ubezpieczenie zdrowotne

Wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego ZASP oraz Press Club Polska proponują artystom zrzeszonym w ZASP, dziennikarzom i pracownikom techniki oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów opieki medycznej Medicover, ubezpieczeń na życie Warta oraz asysty prawnej, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla dużych firm. Szczegóły na stronie: zawodytworcze.pl

fundusz pogrzebowy

Gwarantowany Fundusz Samopomocowy (d. Pogrzebowy) w wysokości 3 000 złotych.

pomoc prawna

Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych dotyczących kwestii zawodowych.

dostęp do portalu ZASP

Łatwy dostęp do informacji o organizowanych i archiwalnych zebraniach zarządu, możliwość głosowania online, forum dyskysyjnego.

nagrody

Stowarzyszenie, sekcje oraz oddziały organizują i przyznają nagrody w danych obszarach.

lokalny oddział

Dodatkowo każdy oddział posiada swoją siedzibę oraz organizuje projekty dedykowane członkom Stowarzyszenia

 Chcemy, aby artyści sztuk scenicznych w Polsce znali swoje prawa, czuli moc wspólnoty i własną sprawczość. Dlatego wciąż poszerzamy pakiet korzyści związanych z członkostwem w ZASP.

Dołącz do nas

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa

Jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły, komentarze.

Będziemy wdzięczni za promowanie możliwości dołączenia do społeczności ZASP.

Im nas więcej, tym większa siła.

Najczęściej zadawane pytania

Uczestnictwo w spotkaniach nie jest obowiązkowe. Możesz dołączyć do ZASP zarówno jeżeli chcesz mieć realny wpływ na podejmowane decyzje jak i chciałbyś wzmocnić naszą grupę.

Opłata jest zależna od danego Oddziału. Najczęściej wynosi ok. 20-40 zł/miesiąc. Pamiętaj, że opłacając pełne składki wspomagasz całą społeczność.

 1. Wypełnij deklarację członkowską.
  Chcesz, aby nasz pracownik pomógł Tobie – umów się na konsultacje, wspólnie przygotujemy potrzebne dokumenty.
 2. Wypełnione dokumenty dostarcz do Oddziału Głównego ZASP (al. Ujazdowskie 45, Warszawa), oddziału lokalnego lub wysłać na adres:
  Związek Artystów Scen Polskich
  Al. Ujazdowskie 45
  00-536 Warszawa
 3. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem dołączenia do Stowarzyszenia, legitymację członkowską.

Inne pojawiające się pytania

Zgodnie z §10 ust. 3 Statutu ZASP Członkiem o statusie repartycyjnym może zostać:

1. uprawniony, który posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo ma miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę w którymś z tych państw, jeśli – przed datą złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków o statusie repartycyjnym – zawarł z ZASP umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami do artystycznych wykonań oraz w okresie ostatnich trzech pełnych lat obrotowych otrzymał wypłatę przychodów z praw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu w średniorocznej wysokości nie niższej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto lub odpowiednio – za powyższy okres – posiada niewypłacone należności z tytułu przychodów z tych praw w takiej wysokości,

2. podmiot reprezentujący uprawnionych, który posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo ma miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę w którymś z tych państw, jeśli – przed datą złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków o statusie repartycyjnym – zawarł z ZASP umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami do artystycznych wykonań oraz w okresie ostatnich trzech pełnych lat obrotowych otrzymał wypłatę przychodów z praw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu w średniorocznej wysokości nie niższej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto lub odpowiednio – za powyższy okres – posiada niewypłacone należności z tytułu przychodów z tych praw w takiej wysokości.

Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu ZASP Członkiem o statusie nierepartycyjnym może zostać:

osoba fizyczna, która posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo ma miejsce zamieszkania w którymś z tych państw, jeśli ponadto spełnia następujące warunki:

1. posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem wyższej krajowej lub zagranicznej uczelni artystycznej, lub uczelni prowadzącej analogiczny kierunek bądź też artystycznej szkoły średniej mającej uprawnienia nadane przez właściwego ministra albo egzaminem eksternistycznym zdanym przed ZASP, chyba że na dzień złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków o statusie nierepartycyjnym posiada co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej

albo

2. wykonuje pomocnicze funkcje artystyczne i legitymuje się w tym zakresie co najmniej trzyletnim stażem zawodowym.

Jeśli masz wystarczająco dużo szczęścia, aby móc w pełni opłacać składki pomożesz innym członkom, którzy nie mają tyle szczęścia. Składki są tym, co utrzymuje Oddział Stowarzyszenia w działaniu, pozwalając nam kontynuować pracę w Twoim imieniu na rzecz naszego środowiska.

Opłata manipulacyjna jest jednorazowa, płacona przy złożeniu dokumentów i wynosi 50 zł. Opłata jest bezzwrotna.

Zarząd Główny ZASP może podjąć uchwałę o wykluczeniu z grona członków ZASP w przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W szczególnych przypadkach Zarząd Główny może zdecydować o umorzeniu całości lub części zaległych składek członkowskich. W tym celu należy wystąpić do ZG z odpowiednim wnioskiem.

Członek ZASP prawomocnie wykluczony z grona członków ZASP za zaległości w opłacaniu składek członkowskich może ponownie przystąpić do ZASP po upływie 2 lat.