Search
Generic filters
O nas

Struktura ZASP

Walne zebranie delegatów

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą ZASP. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zostają zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Główny. W jego skład wchodzą delegaci repartycyjni i delegaci nierepartycyjni wybrani na plenarnych wyborczych sekcjach branżowych. Omawiane są tam najważniejsze decyzje odnośnie działalności ZASP.

ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów na czteroletnią kadencję zgodnie ze Statutem ZASP. Prowadzi sprawy ZASP i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Działa zgodnie z zapisami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Główna Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością ZASP, w szczególności nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Głównego z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, regulaminem repartycji oraz innymi aktami wewnętrznymi ZASP.

KOMISJA DO SPRAW INKASA I REPARTYCJI

Komisja do spraw inkasa i repartycji jest organem doradczym i pomocniczym Zarządu Głównego w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy dotyczące naruszeń przez członków ZASP postanowień Statutu, uchwał organów ZASP, regulaminów obowiązujących w ZASP i zasad etyki zawodowej oraz wydaje orzeczenia w tych sprawach.

KAPITUŁA CZŁONKÓW ZASŁUŻONYCH ZASP

Członkiem zasłużonym może zostać członek mający 20-letni staż członkowski. Godność członka zasłużonego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Rady Kapituły Członków Zasłużonych, tym którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie sztuki lub w działalności na rzecz ZASP. Godność członka zasłużonego jest dożywotnia z prawem głosu doradczego na Walnych Zebraniach Delegatów ZASP. Rada Kapituły Członków Zasłużonych składa się z 20 osób.