Search
Generic filters
Aktualności

Odpowiedź Zarządu Głównego ZASP na ,,List otwarty do Aktorek i Aktorów”

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej listu zawierającego zarzuty w stosunku do obecnych władz Stowarzyszenia, chcąc zapobiec dalszemu rozłamowi środowiska postanowiliśmy zająć stanowisko wobec wysuwanych tam oskarżeń jednocześnie cytując i odpowiadając na nie.

Prawdą jest, że ,,powstały w 1918 roku Związek Artystów Scen Polskich jest stowarzyszeniem, które od dłuższego czasu ma trudności w reprezentowaniu interesów naszej grupy zawodowej.”Wynika to  między innymi z uwarunkowań prawnych organizacji jaką jest Stowarzyszenie i braku narzędzi jakie posiadają  związki zawodowe. Z inicjatywy  członków ZASP powstał Związek Zawodowy Aktorów Polskich, jako swego rodzaju ,,zbrojne ramię ZASP”. Niestety podjęta wiele lat temu współpraca okazała się bezowocna.

Trudny czas spowodowany przez pandemię dotyczy nas wszystkich, niezależnie od statusu zawodowego, czy materialnego.

Po rezygnacji ostatniego wybranego przez Delegatów Prezesa Pawła Królikowskiego,od dnia 25.02.2020r., Stowarzyszeniem kieruje wybrany, przez Zarząd Główny ZASP,  Krzysztof Szuster. Zgodnie z zapisami Statutu ZASP, został on tymczasowym prezesem, mającym sprawować funkcję wyłącznie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów. Według Statutu Stowarzyszenia, zebranie takie powinno zostać zwołane w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Przeprowadzając wybory w gronie Zarządu Głównego ZASP,  spośród dwóch kandydatów liczyliśmy, że funkcja ta będzie pełniona przez wybranego prezesa maksymalnie przez pół roku. 20 marca 2020r. ogłoszono stan pandemii,  wprowadzono odgórnie – na mocy ustaw specjalnych, przepisy regulujące działalność Stowarzyszeń i określające zasady zebrań  publicznych, co automatycznie zamknęło możliwość przeprowadzenia pełnego Walnego Zebrania Delegatów.

Pomimo wprowadzonych obostrzeń Zarząd Główny ZASP, nieprzerwanie prowadził prace mające na celu przygotowanie przeprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów, które ostatecznie  odbyło się w trybie zdalnym,  w dniu 17 maja 2021 roku, oraz Walnego Zebrania Delegatów sprawozdawczo wyborczego, zaplanowanego w dniach 25-26 października 2021 r. Wcześniejsze ustalone Uchwałami terminy (27-28 kwietnia 2020 r.; 21-22 września 2020) nie były możliwe do zrealizowania  z powodu obostrzeń. Jednocześnie Zarząd Główny ZASP we współpracy z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich prowadził akcję  pomocową dla wszystkich swoich członków, przeznaczając na ten cel 500 tysięcy złotych. Możliwa do uzyskania, na podstawie złożonego wniosku, jednorazowa kwota  świadczenia wahała się od 500 do 1500 złotych. Wnioski składać można było wielokrotnie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

jednym z pojawiających się zarzutów jest ten, że podczas pandemii, kiedy to cyt.: ,,aktorzy umierali z głodu”, pracownikom ZASP zostały przyznane podwyżki. To prawda. Podwyżki te, zaplanowane zostały na długo przed ogłoszeniem stanu pandemii i w żaden negatywny sposób nie wpłynęły na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Zarzut ten wydaje nam się zgoła niezrozumiały, ponieważ ZASP jako Organizacja Zbiorowego Zarządzania nie został dotknięty finansowymi skutkami obostrzeń. ZASP nie jest, w rozumieniu ustawowym, jednostką kultury, a nasi pracownicy, to nie pracownicy sektora kultury, ale doświadczeni i oddani pracownicy merytoryczni,  urzędnicy.   Tylko dzięki  ich poświęceniu  w tym czasie niezwykle trudnym dla wszystkich, ich  ogromnemu  zaangażowaniu z jakim wykonują swoje obowiązki, mogliśmy w sposób płynny i nieprzerwany prowadzić działalność Stowarzyszenia i Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Mogliśmy wypłacać,  jako Stowarzyszenie,  wspomniane wcześniej zapomogi, czy pośredniczyć w pozyskiwaniu środków na projekty artystyczne takie jak np. ,,Kultura w Sieci”.

Kolejnym z powielanych zarzutów jest to, że  ZASP ,,drastycznie podniósł prowizję aktorkom i aktorom oraz osobom uprawnionym z tytułu obsługi tantiem”.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

tzw. prowizja ZASP to rzeczywisty poziom kosztów ponoszonych przez ZASP w procesie wypłaty tantiem. Stawka 21% (zatwierdzona przez Zarząd Główny ZASP w 2018 roku) jest zaliczką potrącaną od wpłat przekazywanych przez użytkowników np. telewizji.

W przypadku kiedy po rozliczeniu roku obrotowego okazuje się, że koszty zbiorowego zarządzania okazały się niższe od potrąconej zaliczki, pozostała kwota dzielona jest pomiędzy wszystkich uprawnionych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dodatkowe obciążenie w wysokości7% (zatwierdzone przez WZD 2021) nie jest prowizją ZASP, ale odpisem na prowadzenie działalności socjalnej, kulturalnej i edukacyjnej.

Procentowy podział sumy odpisów przedstawia  się w następujący sposób:

4 % przeznaczane jest na działalność socjalną.

2% przeznacza jest na działalność kulturalną.

1 % przeznaczany jest na działalność edukacyjną.

Bardzo prosimy o zrozumienie, że omawiane powyżej wprowadzenie dodatkowej kwoty, nie powinno być traktowane jako  ,,haracz”, ale jako zabezpieczenie dla wszystkich członków stowarzyszenia, otwierające ogromne pole do działania i zapewniające Stowarzyszeniu możliwość wspierania swoich członków.

Jeżeli chodzi o zarzucany ZASP-owi brak przejrzystości finansowej i brak sprawozdań finansowych, musimy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie finansowe jest dokumentem bardzo ściśle określonym co do formy i treści przez ustawę o rachunkowości i przepisy regulujące działalność Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Jednym z podstawowych wymogów pozwalających na przedstawienie sprawozdania jest opinia biegłego rewidenta. Jest to wymóg bezwzględny. Bez badania biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe nie może być traktowane jak oficjalny dokument. To nie Zarząd Główny powołuje biegłego  rewidenta. W stowarzyszeniu jakim jest ZASP, jedynym ciałem statutowym uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta jest jedynie Walne Zebranie Delegatów, które dopiero podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 17 maja br. mogło takiego wyboru dokonać. Dopiero po tym terminie  sprawozdania za rok 2019 i rok 2020 zostały przekazane do badania,  aktualnie podlegają oceniei zostaną przedstawione na  najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów,  planowanym w dniach 25- 26 października 2021 r.

Podobnie ma się kwestia wysokości diet członków Zarządu Głównego ZASP. To nie Zarząd Główny  ZASP ustala ich wysokość. Zarówno uchwaleniem i ustanowieniem wysokości diet dla Członków Zarządu Głównego zajmuje się Walne Zebranie Delegatów, jako jedyny organ posiadający takie kompetencje.  Obecna wysokość diet ustalona została przez Walne Zebranie Delegatów w 2018 roku.

Zarząd Główny składający się z  10 członków i Prezesa – nie jak głosi plotka, kilku osób, Nie jest jedynym ciałem statutowym w ZASP pobierającym diety. Wiele innych  ciał statutowych, np. Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, oraz niektóre Komisje i Zarządy Sekcji, również je pobierają.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nie prawdą jest, że ZASP nadzoruje prowadzenie Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. ZASP prowadzi ten Dom. Nieprzerwanie od chwili jego otwarcia  w 1928 roku. Jest to jeden z podstawowych obszarów działalności  Stowarzyszenia.

Dom Artystów Weteranów w Skolimowie ma status niepublicznego Domu Pomocy Społecznej co wiąże się z koniecznością przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z ustaw dotyczących wszystkich tego typu domów w kraju. Sposób naliczania  opłat za pobyt  w Domu Artystów Weteranów  nie różni się niczym od sposobu naliczania opłat w każdym innym Domu, działającym w systemie pomocy społecznej. Aktualny koszt pobytu w DAW to 5892 złote. Koszt ponoszony przez mieszkańca to 70% uposażenia emerytalnego. Dzięki temu, że nasz Dom działa w systemie opieki społecznej, różnica pomiędzy pełnym kosztem  a wpłatą mieszkańca pokrywana jest przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę, że koszt pobytu w Domu Artystów Weteranów jest jednym z najniższych na terenie i w okolicach miasta Warszawa. Najtańszy obecnie Dom Pomocy Społecznej ,,U Matysiaków”  pobiera miesięczną opłatę w wysokości 5652 zł.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

ZASP to organizacja mająca przeszło 100 lat. Kategoryczne, lecz szalenie ogólnikowe  twierdzenie, że:  ,, ZASP stracił zaufanie środowiska. Reprezentujący nas kilkuosobowy Zarząd Główny pobiera wysokie diety (wynoszą one około 300 tys. zł. rocznie), dba o zachowanie swoich wygodnych stanowisk zamiast zabiegać o ochronę interesów całej grupy zawodowej. Pomija nasze prawa, nie przestrzega zasad etyki, a nade wszystko notorycznie łamie statut i regulaminy”,  zakrawa na populistyczne nawoływanie do przewrotu. Prosimy o przedstawienie konkretnych zapisów regulaminowych i statutowych łamanych przez Zarząd Główny.

Przykrym dla całego środowiska jest fakt, że ZASP rzeczywiście traci swą pozycję i znaczącą rolę… ale czy na pewno z winy obecnego Zarządu Głównego? Czy to nie przypadkiem ogólna niechęć do działań społecznych, nastawienie na własną pozycję i prestiż? Również i nam jest przykro, że ,,w strukturach ZASP-u coraz mniej jest osób, które swoimi osiągnięciami artystycznymi podnoszą jego rangę.” Na szczęście nie do końca prawdą jest to, że ze Stowarzyszenia ,,odchodzą jego wieloletni członkowie, którzy nie godzą się m.in. na brak przejrzystości działań, a młodzi artyści nie wyrażają ochoty wstępowania do słabo funkcjonującej i źle zarządzanej organizacji.” W ostatniej kadencji złożono jedynie 7 rezygnacji z członkostwa, zaś przyjętych do Stowarzyszenia zostało 169 nowych członków.

W ostatnim czasie pozyskano dotację w wysokości 2.225.000 zł na kompleksowy remont Domu Artystów Weteranów  i Domu Pracy Twórczej oraz stworzenie przychodni rehabilitacyjnej dla całego środowiska.  Udało się również pozyskać fundusze na zamontowanie windy i utworzenie gabinetu lekarskiego w siedzibie ZASP w Alejach Ujazdowskich. Udało się wyasygnować 600.000,- na kompleksowy remont Sali widowiskowo – konferencyjnej w ZASP.

Z pewnym zażenowaniem przeczytaliśmy zarzut wysuwany przez Koleżanki i Kolegów wobec aktualnego Prezesa Zarządu Głównego ZASP: ,,Pan Krzysztof Szuster znany jest z tego, że od wielu lat firmuje działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą broni. W opisie swojej działalności znajdujemy m.in. zapis: „Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym”. Informacje o „pozazaspowej” działalności prezesa można znaleźć w CEIDG: NIP 1130022213, REGON 006943777.”

Nie wiemy w sumie jak odnieść się do zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej, więc do tego punktu odnosić się nie będziemy.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

porzućmy sprzeczne z ideą stowarzyszeniowości prywatne animozje. Jako przedstawiciele środowiska artystycznego, wszyscy mamy często do czynienia z krytyką. Jest ona wpisana w nasz zawód. Jednak wszyscy również wiemy, że jedynie krytyka konstruktywna ma na celu zmianę na lepsze, pomoc, czy wskazanie nieprawidłowości.

Krytyka przedstawiana jedynie dla krytyki, niepoparta merytoryczną wiedzą niesie za sobą jedynie ferment, zamieszanie i konflikty… a to nie tego nam potrzeba w tych niepewnych czasach.

Autor: Zarząd Główny ZASP

Zobacz również