Zaliczki ZASP

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZASP istnieje możliwość zaliczkowej wypłaty na rzecz uprawnionych osób – wynagrodzeń pobranych i otrzymanych przez ZASP w ramach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

 

DLA KOGO?

Dla każdej osoby otrzymującej z ZASP tantiemy. W uzasadnionych sytuacją osobistą i życiową wypadkach można wystąpić o wypłacenie przez ZASP w drodze zaliczki części wynagrodzenia jakie planowane jest do wypłaty w przyszłych okresach rozliczeniowych.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Zaliczka wypłacana będzie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej osoby przesłanego na adres mailowy a.gajewski@zasp.pl.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Zaliczka nie może przekraczać kwoty brutto 1.000 złotych, przy czym jej wysokość nie może być wyższa niż 50% średniego, rocznego wynagrodzenia otrzymanego w ramach repartycji i zbiorowego zarządzania od ZASP przez osobę zainteresowaną w trzech kolejnych latach poprzedzających datę wniosku o wypłatę Zaliczki. Kolejne ewentualne Zaliczki mogą zostać wypłacone osobie zainteresowanej wyłącznie pod warunkiem pełnej spłaty Zaliczki poprzednio wypłaconej.

 

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ WYŻSZĄ KWOTĘ ZALICZKI?

W wypadku wniosku o wypłatę Zaliczki w kwocie wyższej niż opisana powyżej decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny ZASP.

 

Andrzej Gajewski
Dyrektor Generalny ZASP