Przywileje

Zaliczki ZASP

Informacja dla osób otrzymujących tantiemy ZASP

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZASP istnieje możliwość zaliczkowej wypłaty na rzecz uprawnionych osób – wynagrodzeń pobranych i otrzymanych przez ZASP w ramach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

DLA KOGO?
Dla każdej osoby otrzymującej z ZASP tantiemy.
W uzasadnionych sytuacją osobistą i życiową wypadkach można wystąpić o wypłacenie przez ZASP w drodze zaliczki części  wynagrodzenia jakie planowane jest do wypłaty w przyszłych okresach rozliczeniowych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE?
Zaliczka wypłacana będzie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej osoby przesłanego na adres mailowy a.gajewski@zasp.pl.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI?
Zaliczka nie może przekraczać kwoty brutto 1.000 złotych, przy czym jej wysokość nie może być wyższa niż 50% średniego, rocznego wynagrodzenia otrzymanego w ramach repartycji i zbiorowego zarządzania od ZASP przez osobę zainteresowaną w trzech kolejnych latach poprzedzających datę wniosku o wypłatę Zaliczki.
Kolejne ewentualne Zaliczki mogą zostać wypłacone osobie zainteresowanej wyłącznie pod warunkiem pełnej spłaty Zaliczki poprzednio wypłaconej.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ WYŻSZĄ KWOTĘ ZALICZKI?
W wypadku wniosku o wypłatę Zaliczki w kwocie wyższej niż opisana powyżej decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny ZASP.

Andrzej Gajewski
Dyrektor Generalny ZASP

Przywileje wynikające z przynależności do ZASP