Search
Generic filters
Search
Generic filters
Słownik pojęć

Słownik pojęć

Artystycznymi wykonaniami są w szczególności działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania, a każde takie artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Należy przez to rozumieć, że artystycznym wykonaniem jest np. wykonanie roli aktorskiej w filmie, w serialu lub w telewizyjnym spektaklu teatralnym, nagranie dubbingu lub wykonanie roli aktorskiej w spektaklu radiowym.

członek zrzeszony w sekcji nierepartycyjnej.

członek zrzeszony w sekcji repartycyjnej.

członkowie o statusie repartycyjnym, jak i członkowie o statusie nierepartycyjnym.

to potoczne określenie urządzeń/przedmiotów służących do kopiowania utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w celu korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego (np. płyty CD, płyty DVD albo karty pamięci).

należy przez to rozumieć stowarzyszenie zrzeszające uprawnionych lub podmioty reprezentujące uprawnionych, którego podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi na rzecz uprawnionych w zakresie zezwolenia udzielonego mu przez ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja Zbiorowego Zarzadzania

sekcja wskazana w uchwale o przyjęciu w poczet członków o statusie nierepartycyjnym albo w uchwałach, o których mowa w § 70 ust. 5 i 8 Statutu ZASP, sekcja nierepartycyjna, w której członek o statusie nierepartycyjnym wykonuje czynne i bierne prawa wyborcze.

sekcja wskazana w uchwale o przyjęciu w poczet członków o statusie repartycyjnym albo w uchwałach, o których mowa w § 70 ust. 3 i 8 Statutu ZASP, sekcja repartycyjna, w której członek o statusie repartycyjnym wykonuje czynne i bierne prawa wyborcze.

regulamin określający zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów wraz z jego późniejszymi zmianami.

regulamin określający zasady zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów, wraz z jego późniejszymi zmianami.

regulamin określający zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów wraz z jego późniejszymi zmianami.

regulamin określający m.in. zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów, wraz z jego późniejszymi zmianami.

należy przez to rozumieć rok kalendarzowy.

Statut Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia, uchwalony w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez LIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów wraz z jego późniejszymi zmianami.

strategia określająca zasady zarządzania ryzykiem zatwierdzona przez Główną Komisję Rewizyjną, wraz z jej późniejszymi zmianami.

umowa zawartą między ZASP a inną organizacją zbiorowego zarządzania albo między ZASP a zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania, na podstawie której jedna organizacja upoważnia drugą do zbiorowego zarządzania wykonywanymi przez siebie prawami w zakresie i na zasadach określonych w tej umowie.

umowa zawarta przez ZASP z uprawnionym, której przedmiotem jest zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań aktorskich lub prawami autorskimi reżyserów utworów audialnych oraz reżyserów dźwięku utworów audialnych.

każdy któremu przysługują prawa do artystycznych wykonań aktorskich lub prawa autorskie do utworów audialnych, lub tytuł prawny do przychodów z tych praw, w zakresie objętym zezwoleniem ZASP.

utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci audycji radiowej (w tym słuchowiska), audiobooka lub innej formy audialnej.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje eksploatacji artystycznych wykonań lub utworów audialnych wymagającej zgody uprawnionych lub zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia związanego z korzystaniem z artystycznych wykonań lub utworów audialnych albo dokonuje czynności wymagających uiszczenia opłat na rzecz uprawnionych zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

podmiot uznany za organizację zbiorowego zarządzania za granicą w państwie swojej siedziby.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

decyzja wydana ZASP przez ministra właściwego do spraw kultury w sprawie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.