Search
Generic filters
Search
Generic filters
O nas

Czym się zajmujemy?

negocjujemy umowy z użytkownikami

pobieramy i dokonujemy podziału i wypłat tantiem

monitorujemy korzystanie przez użytkowników z artystycznych wykonań / utworów

kontrolujemy prawidłowość dokonywania wpłat przez użytkowników

chronimy prawa artystów w stosunkach z podmiotami, które korzystają z utworów/ artystycznych wykonań w sposób nieuprawniony, prowadzimy postępowania sądowe przeciwko takim podmiotom

identyfikujemy uprawnionych artystów

negocjujemy umowy z zagranicznymi ozz

występujemy do organów właściwych ds. kultury w sprawach istotnych w zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

udzielamy pomocy socjalnej artystom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej

wspieramy działalność artystyczną i  edukacyjną

składamy sprawozdania z działalności ZASP ministrowi właściwemu ds. kultury