Search
Generic filters
Search
Generic filters
O nas

ZASP jako OZZ

ZASP jest organizacją zbiorowego zarządzania („OZZ”), która chroni prawa pokrewne aktorów, (w tym również aktorów wykonujących polski dubbing i aktorów zagranicznych), tancerzy oraz prawa autorskie radiowych reżyserów teatralnych.

Na podstawie udzielonego przez Ministra Kultury zezwolenia ZASP jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom aktorom, tancerzom oraz radiowym reżyserom teatralnym od użytkowników tj. min od.:

nadawców

Nadawców tj. od podmiotów korzystających z utworów lub artystycznych wykonań na polu eksploatacji nadawanie tzn.: nadawców telewizyjnych oraz nadawców radiowych.

Remitentów

Remitentów tj. od podmiotów reemitujących w sieci kablowej artystyczne wykonania i utwory nadawane przez inne organizacje radiowe i telewizyjne w ich programach.

Podmiotów wyświetlających (kin)

Podmiotów wyświetlających (kin) tj. od podmiotów które w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykorzystują artystyczne wykonania aktorów poprzez wyświetlanie utworów audiowizualnych w zarządzanym przez siebie kinie.

Podmiotów publicznie odtwarzających

Podmiotów publicznie odtwarzających tj. od podmiotów dokonujących publicznego odtwarzania utworów zawierających artystyczne wykonania aktorskie np.: hoteli.

Podmiotów Publicznie udostępniających

Podmiotów publicznie udostępniających utwory w taki sposób, aby każdy mógł do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie w wybranym tj. podmiotów udostępniających na zasadach licencyjnych utwory w internecie

Podmiotów Utrwalających

Podmiotów utrwalających, zwielokrotniających utwory na nośnikach i wprowadzających je do obrotu (sprzedaży) tj. podmiotów, które wydają zwielokrotnione na nośnikach obrazu i dźwięku utwory audiowizualne lub na nośnikach dźwięku utwory audialne zawierające artystyczne wykonania artystów wykonawców aktorów (np. DVD, CD) i wprowadzają je do sprzedaży.

z tytułu tzw. „czystych nośników”

Z tytułu tzw. „czystych nośników” tj. opłat od producentów oraz importerów sprzętu elektronicznego, który umożliwia kopiowanie oraz utrwalanie utworów.

Na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.06.2023 roku, w imieniu ZASP poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotu praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie dokonuje STOART, co oznacza, że STOART zawiera w imieniu ZASP umowy z użytkownikami w tym zakresie.

Aktualnie procedowany jest Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, regulującej m.in. kwestię wynagrodzania za eksploatację utworów audiowizualnych w internecie. Obowiązek zapłaty tantiem spoczywa obecnie na użytkownikach rozpowszechniających utwory z wyłączeniem jednak platform streamingowych.