Search
Generic filters
Search
Generic filters
O nas

ZASP jako OZZ

ZASP jest organizacją zbiorowego zarządzania („OZZ”), która chroni prawa pokrewne aktorów, (w tym również aktorów wykonujących polski dubbing i aktorów zagranicznych), tancerzy oraz prawa autorskie radiowych reżyserów teatralnych.

Na podstawie udzielonego przez Ministra Kultury zezwolenia ZASP jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom aktorom, tancerzom oraz radiowym reżyserom teatralnym od użytkowników czyli m.in. od:

nadawców

Nadawców tj. od podmiotów
korzystających z utworów
lub artystycznych wykonań
na polu eksploatacji nadawanie
tzn.: nadawców telewizyjnych
oraz nadawców radiowych.

Remitentów

Remitentów, tj. od podmiotów reemitujących w sieci kablowej artystyczne wykonania i utwory nadawane przez inne organizacje radiowe i telewizyjne w ich programach.

Podmiotów wyświetlających (kina)

Podmiotów wyświetlających (kina), tj. od podmiotów, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykorzystują artystyczne wykonania aktorów poprzez wyświetlanie utworów audiowizualnych (filmów) w zarządzanym przez siebie kinie.

Podmiotów publicznie odtwarzających

Podmiotów publicznie odtwarzających, tj. od podmiotów dokonujących publicznego odtwarzania utworów zawierających artystyczne wykonania aktorskie np.: hoteli.

Podmiotów Publicznie udostępniających

Podmiotów publicznie udostępniających utwory w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. podmiotów udostępniających na zasadach licencyjnych utwory w internecie.

Podmiotów Utrwalających

Podmiotów zwielokrotniających utwory na nośnikach i wprowadzających je do obrotu, tj. podmiotów, które wydają utwory audiowizualne lub audialne zawierające artystyczne wykonania aktorów np. na DVD, CD i wprowadzają je do sprzedaży.

z tytułu tzw. „czystych nośników”

Z tytułu tzw. „czystych nośników”, tj. opłat od producentów oraz importerów sprzętu elektronicznego, który umożliwia kopiowanie oraz utrwalanie utworów.

Aktualnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego procedowany jest Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, regulującej m.in. kwestię wynagradzania za eksploatację utworów audiowizualnych w Internecie.