Search
Generic filters
Search
Generic filters
O nas

Struktura ZASP

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Walne Zebranie Delegatów najwyższa władza ZASP. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zostają zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Główny. W jego skład wchodzą delegaci repartycyjni i delegaci nierepartycyjni wybrani na plenarnych wyborczych sekcjach branżowych. Omawiane są tam najważniejsze decyzje odnośnie działalności ZASP.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy dotyczące naruszeń przez członków ZASP postanowień Statutu, uchwał organów ZASP, regulaminów obowiązujących w ZASP i zasad etyki zawodowej oraz wydaje orzeczenia w tych sprawach.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Główna Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością ZASP, w szczególności nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Głównego z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, regulaminem repartycji oraz innymi aktami wewnętrznymi ZASP.

ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny prowadzi sprawy ZASP i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

KAPITUŁA CZŁONKÓW ZASŁUŻONYCH ZASP

Członkiem zasłużonym może zostać członek rzeczywisty mający 20-letni staż członkowski.

Rada Kapituły Członków Zasłużonych stanowi czynne ogniwo organizacyjne pomiędzy członkami ZASP i Walnymi Zebraniami Delegatów a Zarządem Głównym, w związku z czym może wyrażać w swoim imieniu opinie dotyczące istotnych problemów ZASP oraz podejmować działania mediacyjne. Wszelkie sprawy finansowe ustala Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Kapituły Członków Zasłużonych z Zarządem Głównym.

KOMISJA DO SPRAW INKASA I REPARTYCJI

Komisja do spraw inkasa i repartycji jest organem doradczym i pomocniczym Zarządu Głównego w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania.

Komisja ds. inkasa i repartycji

Jerzy Pożarowski
Przewodniczący
Andrzej Chichłowski
Członek Komisji
Witold Dębicki
Członek Komisji
Jerzy Gorzko
Członek Komisji
Tomasz Grochoczyński
Członek Komisji
Anna Lenczewska
Członek Komisji
Sławomira Łozińska
Członek Komisji
Anna Mierzwa
Członek Komisji
Grzegorz Łukawski
Członek Komisji
Matylda Podfilipska
Członek Komisji
Tadeusz Pszonka
Członek Komisji
Jerzy Rogalski
Członek Komisji
Bogusław Suszka
Członek Komisji
Krystyna Wiśniewska-Sławik
Członek Komisji