Search
Generic filters
Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. W. Bogusławskiego 

ZASP – Stowarzyszenie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej – Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego z siedzibą w  Konstancinie – Jeziornej (dalej „DAW”)

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Ukończone wyższe studia magisterskie
 • Posiadany, co najmniej 6 letni staż pracy, w tym, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami)
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
 • Osoba niekarana sądownie za przestępstwa popełnione umyślnie oraz wobec której nie toczy się postępowanie karne

 

2.  Wymagania pożądane:

 • Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
 • Praktyczna znajomość zasad ekonomiczno-finansowych funkcjonowania DPS
 • Umiejętności organizacyjne: w szczególności samodzielność w działaniu i organizacji pracy własnej i podległych pracowników, wykazywanie własnych inicjatyw, znajomość zagadnień z zakresu zarządzania personelem o raz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Praktyczna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Wysoka kultura osobista, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność
 • Znajomość specyfiki środowiska kulturalno-artystycznego

 

3.  Główne obowiązki, jakie wypełnia osoba zatrudniona na tym stanowisku:

 • Kierowanie DAW i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Przygotowywanie planów działania DAW
 • Wykonywanie wszystkich czynności wynikających z prawa pracy ciążących na pracodawcy
 • Zarządzanie mieniem DAW
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących DAW
 • Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi

 

4. Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopia dyplomu)
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 1. Etapy konkursu

I etap: sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i kwalifikacja do II etapu,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna komisji konkursowej z kandydatami.

 

 

Osoby ubiegające się o stanowisko Dyrektora DAW powinny złożyć wymagane dokumenty w siedzibie ZASP w Warszawie ul. Al. Ujazdowskie 45 w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Artystów Weteranów Scen Polskich” w terminie do dnia 12.07.2024. Aplikacje, które wpłyną, do ZASP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

Administratorem danych osobowych Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (00-536),  Al. Ujazdowskie 45. Administrator prowadzi Dom Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-510) przy ul. Pułaskiego 6. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji w oparciu o umowę o pracę stanowi art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który określa również zakres danych, których administrator ma prawo żądać od kandydata. Przekazanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, w tym obejmujących szczególne kategorie (dane wrażliwe), w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż przez 1 rok lub do momentu wycofania zgody przez co rozumie się również rezygnację z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w określonych przypadkach – prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych. Podanie danych w celu udziału w rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych osobowych nie jest obowiązkowe i wymagane. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@zasp.pl

 

 

PDF ogłoszenie – konkurs DAW 2024

Zobacz również