Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Przedmiot umowy, obowiązki aktora

W umowie należy precyzyjnie określić przedmiot umowy: określenie filmu/serialu, opis roli, okres w jakim ma być wykonywana rola, ilość dni zdjęciowych na wykonanie tej roli.

Należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące kwestii dotyczącej przesunięcia przez producenta terminu produkcji filmu/serialu i tym samym terminu wykonania roli – uzależniając to od uzgodnienia takiego przesunięcia z aktorem, należy też rozważyć zaproponowanie dodatkowego wynagrodzenia na rzecz aktora w związku z takim przesunięciem terminu. Kontynuowanie wykonywania roli po tych okresach: z przyczyn dotyczących producenta (odpłatne), z przyczyn dotyczących aktora (nieodpłatne). W interesie aktora jest oczywiście wskazanie dni braku dyspozycyjności aktora (które będą respektowane przez producenta) w okresie zdjęciowym, ustalenie trybu uzgadniania z producentem innych dni braku takiej dyspozycyjności, ustalenie trybu udziału aktora w tzw. postsynchronach, wypadku konieczności ich wykonywania.

Niezwykle ważne jest ustalenie również, czy scenariusz filmu/serialu zawiera w zakresie roli aktora sceny niebezpieczne, sceny erotyczne czy też sceny z nagością aktora. W interesie aktora jest to, aby określić precyzyjnie zasady i warunki wykonywania tych scen, czy będą wykonywane z osobistym udziałem aktora, czy też poprzez dublerów, w jakich sytuacjach aktor ma prawo do odmowy wykonania tego typu scen. Kwestią bardzo ważną jest też określenie w umowie zasad wykorzystania i rozpowszechniania takich scen w ramach rozpowszechniania filmu /jego serialu lub ich fragmentów.

Omawiane umowy zawierają z reguły bardzo szeroki katalog obowiązków aktora, obowiązków różnego rodzaju, zarówno ściśle związanych z wykonywaniem roli, jak też związanych z zachowaniem aktora, unikaniem określonych zachowań i sportów oraz wyglądem aktora w okresie umowy, udzielanymi przez niego wypowiedziami na temat filmu/serialu, kontynuacją filmu/serialu. Z reguły też obowiązki te wiążą się z uprawnieniami producenta w zakresie rozwiązania/odstąpienia od umowy czy też obowiązkiem zapłaty przez aktora na rzecz producenta kary umowy. Dlatego wskazana jest uważna analiza tych zapisów, aby już w trakcie realizacji umowy uniknąć negatywnych skutków zapisów umownych, które w ramach pobieżnej lektury nie wydają się zapisami trudnymi do realizacji lub zapisami wywołującymi negatywne dla aktora skutki prawne i finansowe.

Zobacz również