Search
Generic filters
Search
Generic filters
Aktualności

Stanowisko ZASP

wobec bezpardonowych ataków w związku ze słusznie podjętą obroną interesów i praw aktorów.

Twórcy i Artyści Filmowi, Koleżanki i Koledzy.

ZASP spotyka się z bezpardonowym atakiem w związku ze słusznie podjętą obroną interesów i praw aktorów, którzy od 30 lat nie mieli w sposób jednoznaczny zagwarantowanego, niezbywalnego prawa do tantiem z reemitowania oraz dystrybucji programów telewizyjnych przez płatne telewizje kablowe i satelitarne. Takie tantiemy były natomiast pobierane przez SFP na rzecz twórców filmowych, jak również i producentów filmowych. W publicznym dyskursie SFP próbuje używać argumentu siły a nie siły argumentów.

Domaganie się przez ZASP praw do tantiem przez aktorów za reemitowanie oraz dystrybucję  programów telewizyjnych przez płatne telewizje kablowe i satelitarne jest traktowane jak zamach na cudze prawa i dotychczasową ukształtowaną praktykę. Przez te 30 lat nie było jednak miejsca dla godziwego i sprawiedliwego wynagrodzenia dla aktorów.  Dlaczego zatem taki atak? Przecież ZASP nie pozbawia twórców filmowych prawa do tantiem. Czy SFP chce zachować za wszelką cenę status quo kosztem aktorów ? Dlaczego taka arogancja wobec środowiska aktorskiego.

Stanowisko SFP zostało jasno zakomunikowane, tj. utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy i brak zgody na jakiekolwiek zmiany, które mogłyby na ten stan rzeczy wpłynąć.

Dyrektywa SatCab II została uchwalona – w ślad za wyrokiem TSUE z 2011 r. ws. Airfield – między innymi po to, aby dostosować prawo unijne do nowych sposobów dystrybucji programów telewizyjnych. Adwersarze ZASP proponują, aby pomimo tych zmian w prawie unijnym nic nie zmieniać, bo tak będzie korzystniej. Pytanie tylko dla kogo korzystniej. Odwoływanie się do zamachu ZASP na polską kulturę jest tu czystą hipokryzją.

ZASP konsekwentnie stoi na stanowisku, że samo tylko przyznanie prawa do tantiem z reemitowania, bez zapewnienia klarowności i przede wszystkim zgodności z prawem unijnym definicji ustawowych, takich jak właśnie reemitowanie, nadawanie czy wprowadzanie bezpośrednie, nie zabezpiecza prawa aktorów do egzekwowania tych tantiem. Przyznanie prawa do wynagrodzeniu na polu eksploatacji, które jest nieprecyzyjne, a nade wszystko sprzeczne z prawem unijnym, sprawia że prawo to jest iluzoryczne.

Sytuacja SFP jest o tyle inna, że posiada już od lat umowy z płatnymi telewizjami kablowymi i satelitarnymi. ZASP będzie zmuszony dopiero takie umowy zawrzeć z użytkownikami, którzy nie są skorzy do płatności, tym bardziej że dokonują już opłat na rzecz SFP i ZAiKS. Użytkownicy z pewnością podniosą kwestię ponownego podziału przysłowiowego tortu. Stąd ZASP ma prawo oczekiwać i upominać się w imieniu aktorów o takie regulacje, które będą skuteczne i nie pozwolą na dowolną ich wykładnię przez użytkowników.

ZASP – w imieniu aktorów – zwraca się prośbą o uszanowanie tego, że poza twórcami filmowymi i producentami, są również aktorzy, wnoszący artystyczny wkład bez których nie byłoby filmów i seriali fabularnych,  którzy mają prawo domagać się ochrony swoich słusznych praw. Jeszcze raz podkreślamy, ZASP nie odbiera nikomu tantiem. Chce jedynie zapewnić możliwość skutecznego ich egzekwowania dla reprezentowanych przez siebie aktorów.

Zobacz również