Search
Generic filters
Aktualności

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                         

Posiedzenie nr 11/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 27 lipca 2022 r.

 W dniu 27 lipca 2022r. o godz. 11.30 Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 11. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Uczestnikami posiedzenia, poza wszystkimi członkami ZG ZASP byli: przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej,  pracownicy Biura Zarządu Głównego ZASP, Gościem posiedzenia, w części dotyczącej działań prawnych w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania, był mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Krakowa. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał, został zatwierdzony porządek obrad.

Prezes zdał relację z podejmowanych działań i uczestnictwa w spotkaniach na zewnątrz ZASP,  w wewnętrznych roboczych spotkaniach w siedzibie ZASP oraz innych okolicznościowych uroczystościach, w których brał udział reprezentując ZASP pomiędzy posiedzeniami. Poinformował między innymi o: uczestnictwie w uroczystościach kończący rok szkolny warszawskiej szkoły baletowej, uczestnictwie w spotkaniu dot. programu „Niepodległa”, spotkaniu z przedstawicielami ZAiKS-u, spotkaniu roboczym w sprawie projektu i przygotowywanej propozycji stworzenia formuły dla funkcjonowania Klubu Seniora w ZASP, uczestnictwie w spotkaniu w Instytucie Teatralnym w związku z przygotowaniem umowy dotyczącej wzajemnej współpracy w zakresie udostępniania sal teatralnych. W okresie sprawozdawczym Prezes odwiedzał również DAW Skolimów. Wspólnie z Kol. Skarbnik odbył spotkanie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy ZASP-em a Domem Kultury „Świt”. Spotkał się z doradcą Prezydenta RP w sprawie odznaczeń państwowych. Wyjaśniał sprawy dotyczące obecnych praktyk organizatorów wobec ZASP i warunków przyszłego udziału ZASP w festiwalu „ Dwa Teatry”. W pierwszej dekadzie lipca Prezes uczestniczył w spotkaniu w MKiDN dotyczącym powstających nowych procedur związanych z  przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych, niezwykle istotnych dla ZASP. Prace w ministerstwie dotyczące tego zagadnienia są już na ukończeniu. W tym zakresie projektowane jest odrębne spotkanie robocze z przewodniczącymi sekcji ZASP. Przedstawiony został ZG projekt pisma kierowany do MKiDN, dotyczący inicjatywy ZASP w sprawie formalnego ustanowienia dodatkowej, specjalnej nagrody honorującej artystów.  Prezes był również uczestnikiem innych spotkań w siedzibie ZASP, w tym Zebrania Sekcji Krytyków Teatralnych. W tej części posiedzenia omawiane były również sprawy wewnętrzne Zarządu Głównego ZASP porządkujące sposób działania członków ZG ZASP w odniesieniu do respektowania procedur i zasad obowiązujących w ZASP.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny ZASP przedstawił informację o wykonaniu Budżetu ZASP za I półrocze 2022 r. oraz o stanie środków finansowych na kontach ZASP.  Członkowie Zarządu Głównego we własnym gronie omówili sprawę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej (tj. pracowników kierujących ZASP w tym Dyrektora Generalnego ZASP), podjęto w tym zakresie uchwałę. Rozpatrzenie wniosku, działającej w ZASP organizacji związkowej, dotyczącego wypłaty premii dla pracowników za I półrocze 2022 roku, decyzją ZG ZASP zostało przesunięte na późniejszy termin.

W związku z postulatami i wnioskami zgłaszanymi przez delegatów na LXIII WZD, omówiona została kwestia potrzeby organizacji kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w okresie jesiennym. Zarząd Główny ZASP w sposób jednomyślny odniósł się do zgłaszanych oczekiwań i celowości  organizacji kolejnego WZD. Podobną opinię wyrazili również przedstawiciele GKR ZASP. Zarząd dyskutował nad propozycją terminu (wstępnie 14 listopada 2022r.) i przygotowaniem zakresu merytorycznego.

Odbyła się dyskusja nad kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym zakresu prac remontowych w budynku ZASP w roku 2022 i obecnych możliwościach finansowania tego przedsięwzięcia przez ZASP. Dyrektor Generalny omówił sytuację bieżącą, rozważano różne możliwe propozycje rozwiązań, których celem byłoby pozyskanie źródeł finansowania prac remontowych.

Przedstawił również informację w sprawie negocjacji prowadzonych z kontrahentami sprawie dotyczących wyboru najemcy lokalu użytkowego przy Mokotowskiej i podpisania przez ZASP umowy najmu.  

W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji mecenasa z kancelarii prawnej w Krakowie o bieżących etapach prawnych prowadzonych postępowań zleconych kancelarii przez ZASP.

Po omówieniu przystąpiono do głosowań uchwał organizacyjnych: w sprawie nawiązania współpracy z Domem Kultury Świt na Targówku; w sprawie zmiany zatwierdzonej uchwały komisji SKE na wniosek Przewodniczącej Komisji SKE; w sprawie zatwierdzenia uchwały Komisji SKE dot. rozpatrzenia wniosku  z programu edukacja. Podjęto uchwały o charakterze finansowym dotyczące remontu biura Oddziału ZASP w Krakowie oraz w sprawie  wyłonienia laureata Nagrody im. Leona Schillera i określenia wysokości tej nagrody w roku 2022. Omówiono  uchwały przewidziane do dalszych głosowań w trybie obiegowym dotyczące złożonych do Zarządu Głównego pism z prośbami, wniosków o dofinansowania przedsięwzięć, projektów, festiwali, jak również o przyznania patronatu ZASP.

Odbyła się dyskusja nad aktualną sytuacją w Teatrze „Groteska” w Krakowie i Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju na podstawie przedłożonej Zarządowi Głównemu ZASP korespondencji.

W informacjach Kol. Skarbnik omówiła indywidualne pisma skierowane do ZG ZASP w sprawach finansowych związanych z zaległościami w składkach członkowskich.

Mecenas kancelarii prawnej w Warszawie omówił pismo Przewodniczącego Sekcji Dubbingu ZASP w związku z postulatem przyjęcia w poczet stowarzyszenia, jako członków reżyserów dubbingu.

Przedstawiony i omówiony na posiedzeniu był również wniosek Zarządu Repartycyjnej Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji ZASP. Zapoznano się również z wnioskami Nierepartycyjnej Sekcji Krytyków Teatralnych w tym dot. nowego składu Redakcji „Scen Polskich”. 

W końcowej części posiedzenia zgłaszane były przez członków Zarządu Głównego sprawy różne. Przedstawiano wnioski, wnoszono tematy i zagadnienia oraz zapytania nie objęte porządkiem obrad. Na tym obrady zakończono i zamknięto posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia ok 7 godzin z przerwą.

  Sekretarz ZG ZASP                                                                                 

Urszula  Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

10. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego