Search
Generic filters
Aktualności

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                         

Posiedzenie nr 11/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 27 lipca 2022 r.

 W dniu 27 lipca 2022r. o godz. 11.30 Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 11. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Uczestnikami posiedzenia, poza wszystkimi członkami ZG ZASP byli: przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej,  pracownicy Biura Zarządu Głównego ZASP, Gościem posiedzenia, w części dotyczącej działań prawnych w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania, był mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Krakowa. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał, został zatwierdzony porządek obrad.

Prezes zdał relację z podejmowanych działań i uczestnictwa w spotkaniach na zewnątrz ZASP,  w wewnętrznych roboczych spotkaniach w siedzibie ZASP oraz innych okolicznościowych uroczystościach, w których brał udział reprezentując ZASP pomiędzy posiedzeniami. Poinformował między innymi o: uczestnictwie w uroczystościach kończący rok szkolny warszawskiej szkoły baletowej, uczestnictwie w spotkaniu dot. programu „Niepodległa”, spotkaniu z przedstawicielami ZAiKS-u, spotkaniu roboczym w sprawie projektu i przygotowywanej propozycji stworzenia formuły dla funkcjonowania Klubu Seniora w ZASP, uczestnictwie w spotkaniu w Instytucie Teatralnym w związku z przygotowaniem umowy dotyczącej wzajemnej współpracy w zakresie udostępniania sal teatralnych. W okresie sprawozdawczym Prezes odwiedzał również DAW Skolimów. Wspólnie z Kol. Skarbnik odbył spotkanie w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy ZASP-em a Domem Kultury „Świt”. Spotkał się z doradcą Prezydenta RP w sprawie odznaczeń państwowych. Wyjaśniał sprawy dotyczące obecnych praktyk organizatorów wobec ZASP i warunków przyszłego udziału ZASP w festiwalu „ Dwa Teatry”. W pierwszej dekadzie lipca Prezes uczestniczył w spotkaniu w MKiDN dotyczącym powstających nowych procedur związanych z  przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych, niezwykle istotnych dla ZASP. Prace w ministerstwie dotyczące tego zagadnienia są już na ukończeniu. W tym zakresie projektowane jest odrębne spotkanie robocze z przewodniczącymi sekcji ZASP. Przedstawiony został ZG projekt pisma kierowany do MKiDN, dotyczący inicjatywy ZASP w sprawie formalnego ustanowienia dodatkowej, specjalnej nagrody honorującej artystów.  Prezes był również uczestnikiem innych spotkań w siedzibie ZASP, w tym Zebrania Sekcji Krytyków Teatralnych. W tej części posiedzenia omawiane były również sprawy wewnętrzne Zarządu Głównego ZASP porządkujące sposób działania członków ZG ZASP w odniesieniu do respektowania procedur i zasad obowiązujących w ZASP.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny ZASP przedstawił informację o wykonaniu Budżetu ZASP za I półrocze 2022 r. oraz o stanie środków finansowych na kontach ZASP.  Członkowie Zarządu Głównego we własnym gronie omówili sprawę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej (tj. pracowników kierujących ZASP w tym Dyrektora Generalnego ZASP), podjęto w tym zakresie uchwałę. Rozpatrzenie wniosku, działającej w ZASP organizacji związkowej, dotyczącego wypłaty premii dla pracowników za I półrocze 2022 roku, decyzją ZG ZASP zostało przesunięte na późniejszy termin.

W związku z postulatami i wnioskami zgłaszanymi przez delegatów na LXIII WZD, omówiona została kwestia potrzeby organizacji kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w okresie jesiennym. Zarząd Główny ZASP w sposób jednomyślny odniósł się do zgłaszanych oczekiwań i celowości  organizacji kolejnego WZD. Podobną opinię wyrazili również przedstawiciele GKR ZASP. Zarząd dyskutował nad propozycją terminu (wstępnie 14 listopada 2022r.) i przygotowaniem zakresu merytorycznego.

Odbyła się dyskusja nad kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym zakresu prac remontowych w budynku ZASP w roku 2022 i obecnych możliwościach finansowania tego przedsięwzięcia przez ZASP. Dyrektor Generalny omówił sytuację bieżącą, rozważano różne możliwe propozycje rozwiązań, których celem byłoby pozyskanie źródeł finansowania prac remontowych.

Przedstawił również informację w sprawie negocjacji prowadzonych z kontrahentami sprawie dotyczących wyboru najemcy lokalu użytkowego przy Mokotowskiej i podpisania przez ZASP umowy najmu.  

W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji mecenasa z kancelarii prawnej w Krakowie o bieżących etapach prawnych prowadzonych postępowań zleconych kancelarii przez ZASP.

Po omówieniu przystąpiono do głosowań uchwał organizacyjnych: w sprawie nawiązania współpracy z Domem Kultury Świt na Targówku; w sprawie zmiany zatwierdzonej uchwały komisji SKE na wniosek Przewodniczącej Komisji SKE; w sprawie zatwierdzenia uchwały Komisji SKE dot. rozpatrzenia wniosku  z programu edukacja. Podjęto uchwały o charakterze finansowym dotyczące remontu biura Oddziału ZASP w Krakowie oraz w sprawie  wyłonienia laureata Nagrody im. Leona Schillera i określenia wysokości tej nagrody w roku 2022. Omówiono  uchwały przewidziane do dalszych głosowań w trybie obiegowym dotyczące złożonych do Zarządu Głównego pism z prośbami, wniosków o dofinansowania przedsięwzięć, projektów, festiwali, jak również o przyznania patronatu ZASP.

Odbyła się dyskusja nad aktualną sytuacją w Teatrze „Groteska” w Krakowie i Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju na podstawie przedłożonej Zarządowi Głównemu ZASP korespondencji.

W informacjach Kol. Skarbnik omówiła indywidualne pisma skierowane do ZG ZASP w sprawach finansowych związanych z zaległościami w składkach członkowskich.

Mecenas kancelarii prawnej w Warszawie omówił pismo Przewodniczącego Sekcji Dubbingu ZASP w związku z postulatem przyjęcia w poczet stowarzyszenia, jako członków reżyserów dubbingu.

Przedstawiony i omówiony na posiedzeniu był również wniosek Zarządu Repartycyjnej Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji ZASP. Zapoznano się również z wnioskami Nierepartycyjnej Sekcji Krytyków Teatralnych w tym dot. nowego składu Redakcji „Scen Polskich”. 

W końcowej części posiedzenia zgłaszane były przez członków Zarządu Głównego sprawy różne. Przedstawiano wnioski, wnoszono tematy i zagadnienia oraz zapytania nie objęte porządkiem obrad. Na tym obrady zakończono i zamknięto posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia ok 7 godzin z przerwą.

  Sekretarz ZG ZASP                                                                                 

Urszula  Drzewińska

Inne posiedzenia