Search
Generic filters
Aktualności

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 14/2022 ZG ZASP w dniu 10 października 2022r.

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 11.00 Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 14. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Posiedzenie to przewidziane zostało w ramach cyklicznego posiedzenia kwartalnego ZG ZASP z udziałem Przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP. Porządek obrad posiedzenia podzielony został na dwie części: część pierwsza obrad ZG ZASP prowadzoną w gronie własnym (11.00-13.00),  część druga obrad ZG ZASP z udziałem zaproszonych przedstawicieli Sekcji i Oddziałów ZASP.

Uczestnikami pierwszej części posiedzenia ZG ZASP, poza obecnymi członkami ZG ZASP byli: przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP

kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Pierwsza część posiedzenia przebiegała w oparciu o przewidziany porządek obrad, który po przywitaniu, stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności   podejmowania uchwał, został przyjęty.

W informacjach Prezesa kierującego pracami ZG ZASP zostały przedstawione zebranym działania i aktywności podejmowane w  tematach bieżących na przestrzeni  ostatnich dwóch tygodni, między posiedzeniami ZG ZASP. Prowadzenie spraw odbywało się we współpracy z Zarządem Biura ZASP, mecenasem kancelarii prawnej i innymi podmiotami i osobami. Prezes W okresie od 26 września do 10 października odbył spotkania: w Instytucie Teatralnym, MKiDN, z Sekcją Tańca i Baletu ZASP, wizytował Teatr Dramatyczny w Płocku.

W dalszej kolejności, podjęty został temat dotyczący potrzeby zmian statutowych i regulaminowych. Zagadnienie referowane było przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP i Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP.  Sygnalizowane i zbierane na bieżąco uwagi oraz wnioskowane propozycje zmian w zapisach statutu i regulaminach, są konieczne dla dokonania ich aktualizacji, uzupełnień oraz dostosowania  obecnie obowiązujących zapisów do bieżącego funkcjonowania w prowadzonej działalności Stowarzyszenia. Dążenie ZG ZASP do uporządkowania, przejrzystości i spójności zapisów statutu i regulaminów w powiazaniu z praktyką w ich stosowaniu, to  jedno z zadań do realizacji  postawionych przed ZG ZASP.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była planowana organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP, dedykowana przeprowadzeniu koniecznych zmian statutowych i innych przepisów wewnętrznych ZASP. Dyrektor Generalny ZASP i Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP przedstawili Zarządowi możliwe terminy do wykonania prac organizacyjnych i technicznych ze strony biura w procesie przygotowawczym do NWZD ZASP oraz przewidywany koszt organizacji NWZD.  Określone ramami czasowymi wymagane działania do wykonania przez biuro byłoby realnie możliwe w grudniu br. Po dyskusji, przyjęty uprzednio przez ZG ZASP termin listopadowy organizacji NWZD ZASP, upadł. Wobec tej sytuacji, podjęto uchwałę o anulowaniu przyjętego wcześniej terminu. Ustalono, że wyznaczenie kolejnego terminu organizacji NWZD ZASP będzie rozważane po zasięgnięciu opinii przez ZG ZASP w dyskusji z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP, jak również obecnymi delegatami ZASP, uczestniczącymi  w drugiej  części posiedzenia.  

Zarządzono głosowanie bloku uchwał objętych porządkiem obrad. Podjęto: jedną uchwałę organizacyjną w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia ZG ZASP, jedną  uchwałę w sprawie patronatu honorowego, dwie uchwały w sprawie wniosków o przyjęcie do DAW.

W wolnych głosach i wnioskach został postawiony przez Prezesa wniosek dotyczący potrzeby  wyznaczenia z grona członków Zarządu, pełnomocnika ZG ZASP do kontaktów i współpracy z komisją SKE, wraz z propozycją dwóch  kandydatur. Wyłonienie pełnomocnika, planowane jest na kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Sygnalizowane były sprawy nie objęte porządkiem tej części posiedzenia.

Zarządzono przerwę,  po której wznowiono obrady.

W drugiej części  posiedzenia, o godz. 13.00, członkowie ZG ZASP spotkali się z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP. Po przywitaniu Prezesa nastąpiło przyjęcie porządku obrad,  zaplanowane na tę część. Prezes w swoim wystąpieniu, przedstawił istotne informacje dotyczące prowadzonych przez ZG ZASP działań długoterminowych na rzecz Stowarzyszenia oraz realizacji prac, wynikających ze spraw bieżących.

Prezes omówił zagadnienie statusu artysty zawodowego, poinformował o bieżącym etapie trwającego procesu legislacyjnego w MKiDN i prowadzonych rozmów z przedstawicielami departamentów dotyczące zaktualizowanego projektu ustawy o artystach zawodowych, która cywilizuje warunki pracy i zapewnia minimum bezpieczeństwa socjalnego artystom, poprzez wprowadzone ubezpieczenia. Ustawa ma trafić do Sejmu do dalszego procedowania. Odniósł się również do rozmów prowadzonych w imieniu ZASP z MKiDN, wobec trwających prac w departamentach ministerstwa, zmierzających do określenia i przyjęcia przepisów regulujących procedurę przeprowadzania przez uprawnione podmioty egzaminów eksternistycznych, o które zabiega ZASP. Poinformował również o kontaktach i toczących się rozmowach z udziałem Dyrektora Generalnego i mecenasa kancelarii prawnej dotyczących ubiegania się o przyznanie ZASP licencji – OZZ. Przedstawił sytuację związaną z dotychczasową działalnością Komisji  SKE, jak również pojawiających się problemów i utrudnień w procedowaniu. Trwają prace nad zapisami wymagającymi zmian i doprecyzowaniem zapisów dotyczących warunków przyznawania środków na wskazane cele. Przedstawił bieżącą sytuację w zakresie prowadzonych prac remontowych w budynku ZASP, zainstalowania zewnętrznej windy oraz prowadzonych rozmów kierunkowych i starań dla pozyskania dodatkowych funduszy, tzw. dotacji celowej na wykonanie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym, jakim jest budynek ZASP.  Odniósł się także do czynionych zabiegów prawno-organizacyjnych, związanych ze zmianą dotychczasowego statusu DAW w Skolimowie na rodzaj domu dostępnego również dla osób z innych dziedzin twórczych, co otwierałoby możliwość  współfinansowania przez MKiDN. Prezes udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników zebrania.

Wśród  poruszanych spraw organizacyjnych, pojawił się temat dotyczący zmiany terminu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. Był on przedmiotem ogólnej dyskusji, która toczyła się wokół  aspektów z nim związanych, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych. Z podsumowania wypowiedzi uczestniczących w posiedzeniu Przewodniczących Sekcji, Oddziałów, a wśród nich również delegatów, jednoznacznie  wynikało, że są zgodni, co do przesunięcia terminu organizacji NWZD ZASP w sprawie zmian statutowych i regulaminowych na czerwiec 2023r. Uczestnicy posiedzenia optowali za połączeniem  terminów z czerwcowym WZD sprawozdawczym za 2022r.

W związku z przyjęciem nowej struktury organizacyjnej Biura ZASP–OZZ, temat przedstawili: Dyrektor Generalny Biura ZASP i Dyrektor ds. Organizacji, omawiając nową strukturę i jej sposób funkcjonowania, wskazywali zmiany organizacyjne, w tym, nowo utworzony dział komunikacji. W związku ze zmianą struktury biura, dostosowano odpowiednio zakresy obowiązków  pracowników oraz dokonano przesunięć personalnych na stanowiskach.

W dalszej kolejności, Dyrektor Generalny ZASP, przedstawił działalność ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania oraz nałożonych wymogów określonych przepisami, organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi z tą działalnością powiązanych.

Dyrektor ds. Organizacyjnych zreferowała dotychczasowe funkcjonowanie dot. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej oraz poinformowała o podjęciu działań wspomagających i porządkujących dotychczasowe procedury, w związku z wykonywaniem prac przez Komisję SKE,  w następstwie podlegającej zatwierdzeniu przez ZG. ZASP. Prowadzona działalność w tym zakresie wymaga usprawnienia funkcjonujących mechanizmów. Licznie pojawiające się problemy w procedowaniu zgłaszane były również przez samych członków tej Komisji. Między innymi wskazany był problem z prawidłowym i dokładnym wypełnianiem wniosków składanych przez wnioskujących do Komisji SKE. W listopadzie br. planowane jest zorganizowanie przez Biuro ZASP szkolenia dla kierowników biur terenowych zmierzające do wsparcia pomocą  wnioskodawców przy wypełnianiu wniosków – zwłaszcza tych o charakterze socjalnym.

Ważnym przekazem adresowanym do Sekcji i Oddziałów było, omówione  przez Dyrektora Generalnego, planowanie  przez Oddziały i Sekcje budżetów na 2023r. Plany budżetowe Oddziałów i Sekcji na 2023r. powinny być złożone do biura ZASP do 31 grudnia 2023r. Planowanie powinno  uwzględniać inicjatywy, wydarzenia, uroczystości okolicznościowe generujące dodatkowe koszty, poza wydatkami stałymi.  Nałożony przepisami obowiązek składania planów budżetowych był podkreślany podczas omawiania tematu.

Uczestnicy posiedzenia wypowiadali się w imieniu Sekcji i Oddziałów.  

W wolnych głosach i wnioskach podniesiono wątek dotyczący wprowadzonej zmiany w Statucie Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. W tym zakresie wyjaśnień udzielił Prezes, wskazując na odrębność i niezależność organizacyjną tego podmiotu tj. Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, jego prawną samodzielność w swoim sposobie działania. Informował, że nad prawidłowością prowadzonej przez Zarząd Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich polityki gospodarczo-finansowej oraz działaniami, dla których została powołana, czuwa organ do tego uprawniony jakim jest Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna tej Fundacji. ZG ZASP nie posiada uprawnień kontrolnych, poprzez które mógłby wpływać na działania Fundacji. Natomiast zgodnie z zaakceptowanym przez Sąd statutem fundacji Walne Zebranie Delegatów ZASP ma pełne prawa do złożenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji w momencie jego działań szkodliwych lub niekorzystnych finansowo decyzji podejmowanych  przez Zarząd Fundacji. Natomiast podkreślił, że w ramach prowadzonej współpracy, ZASP stale korzysta ze środków przekazanych przez Fundację na rzecz członków ZASP, sukcesywnie do chwili obecnej, otrzymując wsparcie finansowe w ramach socjalnych działań pomocowych dla artystów, nie tylko weteranów, związanych z trudnym okresem pandemii. W tej kwestii wypowiadała się również Prezes Fundacji i mecenas kancelarii prawnej. Skarbnik ZASP nawiązała do tematu wystąpienia z wnioskiem do Komisji SKE, w ślad za akcją ubiegłoroczną, o środki na organizację paczek świąteczno-noworocznych dla członków ZASP 75+.

Uczestnicy posiedzenia zadawali pytania odnoszące się do tematów: trudności z wypełnianiem wniosków do SKE, funkcjonowania strony internetowej ZASP w aspekcie zamieszczania informacji przez Sekcje i Oddziały, egzaminów eksternistycznych, podjęcia starań nad usprawnieniem komunikacji tj. lepszego przepływu informacji pomiędzy organami ZASP, a ZG ZASP oraz innych bieżących, nie związanych z porządkiem obrad. Na tym całość posiedzenia zakończono.

 Czas trwania posiedzenia ok. 6 godzin w tym przerwy.                       

       Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                                 Urszula Drzewińska            

Inne posiedzenia