Search
Generic filters
Aktualności

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 15/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 21 listopada 2022r.

W dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 11.00 Zarząd Główny ZASP spotkał się na 15. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP.  Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZGZASP.

Posiedzenie, któremu przewodniczył Prezes Zarząd Głównego ZASP, odbywało się w oparciu o przewidziany porządek obrad. Po przywitaniu, stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP zatwierdził porządek obrad.

W stałym punkcie porządku obrad, Prezes ZG ZASP przedstawił zebranym informacje  dotyczące prowadzonych przez ZASP z jego udziałem działań i aktywności w tematach bieżących i  kontynuowanych, mających miejsce pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 11października do 21 listopada 2022) Informacje te dotyczyły między innymi: spotkania inaugurującego Rok Aleksandra Fredry w Ministerstwie Rolnictwa (12.10.2022); spotkania roboczego w Oddziale ZASP w Katowicach (13.10.2022); spotkania z p. Augustinem Egurrolą w sprawie udziału tancerzy estradowych i współczesnych w pracach ZASP nad przygotowaniem ustawy emerytalnej, przynależności tej grupy zawodowej do ZASP, egzaminów eksternistycznych; spotkania w biurze programu „Niepodległa” i otwarciu wystawy związanej z odbudową Pałacu Saskiego (18.10.22022 r.); spotkania z dyrekcją Łazienek Królewskich w sprawie organizacji Korso Aleksandra Fredry (20-21.10.2022);udziału w spektaklu teatru z Ukrainy, który wystąpił na deskach teatru w Płocku (6.11.2022r.; po spektaklu został odczytany list gratulacyjny od ZASP, zostały wręczone dary ufundowane przez Prezesa dla dzieci z Ukrainy); spotkania w Instytucie Teatralnym (9.11.2022); spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie możliwości dofinansowania DAW Skolimów; organizacji i udziału w Korso Aleksandra Fredry (13.11.2022); spotkania organizacyjnego w sprawie pogrzebu Jerzego Połomskiego; spotkania w Teatrze Polskiego Radia w sprawie przyznania ZASP-owi Honorowego Splendora; spotkania z przewodniczącym Sekcji Estrady ZASP. Poza wymienionymi powyżej działaniami, Prezes odbył szereg spotkań w siedzibie ZASP.

 Kontynuując procedowanie, Dyrektor Generalny Biura ZASP, na podstawie opracowanego zestawienia, omówił realizację budżetu ZASP za III kwartał 2022r. Członkowie Zarządu Głównego zadawali pytania, Dyrektor udzielał odpowiedzi i wyjaśnień w tym zakresie.

Następnie Sekretarz ZG ZASP zwróciła uwagę na sprawy dopełniania obowiązujących procedur, przypominając o wywiązywaniu się z obowiązku wykonywania pracy przez członków ZG, polegającego między innymi na  czynnym udziale w głosowaniach uchwał odbywających się w drodze obiegowej. Prace  wykonywane przez Zarząd mają ciągłość, są w toku również między posiedzeniami, a ich podsumowanie następuje na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Z uwagi na taką potrzebę, Sekretarz ZG wyjaśniała aspekty procedur dotyczących zgłaszania uwag do protokołu, jak również  możliwość wyrażania przez członków Zarządu tzw. „zdania odrębnego” i trybu w jakim może być ono wnoszone. Dodatkowego omówienia wymagało wyjaśnienie celu, dla którego  dokonuje się zapisu dźwiękowego z posiedzeń. W odniesieniu do Regulaminu ZG ZASP, który nie przewiduje tworzenia tego rodzaju dokumentacji w formie  dźwiękowej, nagranie stanowi jedynie materiał pomocniczy dla biura i nie jest dokumentacją ZG ZASP, do swobodnego z niej korzystania, podlegającą obowiązkowi przechowywania. Wobec pojawiających się różnic zdań, opinię prawną w tej kwestii przygotował mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, odnosząc się w niej do stosowania zasad w postępowaniu członków ZG ZASP zgodnie i w ramach obowiązujących w ZASP norm prawnych.

W formie prezentacji, uczestnikom posiedzenia, przedstawiona została propozycja szaty graficznej strony internetowej ZASP w nowej odsłonie i kilku wersjach,  jak również jej układ, liternictwo oraz wzór papieru firmowego z nadrukiem i wizytówek. Po prezentacji i omówieniu przez Specjalistę ds. Informacji, ustalono, że wybór i decyzja ZG ZASP w tej kwestii nastąpi na podstawie rekomendacji przez członków ZG, którym to zadanie zostało powierzone.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omówienia zaplanowanych do głosowań uchwał, które zostały pogrupowanych tematycznie. Uchwały dotyczące decyzji Komisji SKE – referowane przez Prezesa i Dyrektor ds. Organizacyjnych/  2 – uchwały ZG ZASP w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji SKE; 1- uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. decyzji Komisji SKE; 1- uchwała w sprawie wyboru członka ZG ZASP odpowiedzialnego za bieżącą współpracę z Komisją SKE; 1- uchwała w sprawie odwołania od uchwały ZG ZASP.

Uchwały finansowe – referowane przez Skarbnika ZG ZASP/1 – uchwała w sprawie zgody na podpisanie ugody, 1- uchwała w sprawie premii pracowniczych.

Uchwały organizacyjne- referowane przez Sekretarza ZG ZASP/ 1- uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu Głównego ZASP; uchwała w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich – przesunięta do głosowania obiegowego.

Uchwały repartycyjne –  referowane przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP i członka ZG ZASP do spraw zbiorowego zarządzania/ 5 – uchwał w sprawie przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw; 2- uchwały w sprawie proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń za wykonania aktorskie w roku 2021; 5 – uchwał w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań za rok 2021 i 1- uchwała za rok 2020; uchwała w sprawie umowy z nadawcą – przesunięta do głosowania obiegowego.

Uchwały, które dotyczyły personalnie członków Zarządu Głównego ZASP – głosowane były w trybie tajnym.

Po przeprowadzonych głosowaniach, realizowano ostatni punkt porządku obrad dotyczący spraw różnych, wolnych głosów i wniosków. Członkowie ZG ZASP zgłaszali wnioski, podnosili sprawy i tematy nie ujęte w porządku obrad. Zadawali pytania w sprawach różnych, dyskutowali.

Po wyczerpaniu porządku obrad wstępnie ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP na dzień 21 grudnia w DAW w Skolimowie.

Posiedzenie zakończono ok. godz. 17.00. Czas trwania posiedzenia: 6 godz., w tym dwie przerwy.

                                                                                   Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

10. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego