Search
Generic filters
Aktualności

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 15/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 21 listopada 2022r.

W dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 11.00 Zarząd Główny ZASP spotkał się na 15. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP.  Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZGZASP.

Posiedzenie, któremu przewodniczył Prezes Zarząd Głównego ZASP, odbywało się w oparciu o przewidziany porządek obrad. Po przywitaniu, stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP zatwierdził porządek obrad.

W stałym punkcie porządku obrad, Prezes ZG ZASP przedstawił zebranym informacje  dotyczące prowadzonych przez ZASP z jego udziałem działań i aktywności w tematach bieżących i  kontynuowanych, mających miejsce pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 11października do 21 listopada 2022) Informacje te dotyczyły między innymi: spotkania inaugurującego Rok Aleksandra Fredry w Ministerstwie Rolnictwa (12.10.2022); spotkania roboczego w Oddziale ZASP w Katowicach (13.10.2022); spotkania z p. Augustinem Egurrolą w sprawie udziału tancerzy estradowych i współczesnych w pracach ZASP nad przygotowaniem ustawy emerytalnej, przynależności tej grupy zawodowej do ZASP, egzaminów eksternistycznych; spotkania w biurze programu „Niepodległa” i otwarciu wystawy związanej z odbudową Pałacu Saskiego (18.10.22022 r.); spotkania z dyrekcją Łazienek Królewskich w sprawie organizacji Korso Aleksandra Fredry (20-21.10.2022);udziału w spektaklu teatru z Ukrainy, który wystąpił na deskach teatru w Płocku (6.11.2022r.; po spektaklu został odczytany list gratulacyjny od ZASP, zostały wręczone dary ufundowane przez Prezesa dla dzieci z Ukrainy); spotkania w Instytucie Teatralnym (9.11.2022); spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie możliwości dofinansowania DAW Skolimów; organizacji i udziału w Korso Aleksandra Fredry (13.11.2022); spotkania organizacyjnego w sprawie pogrzebu Jerzego Połomskiego; spotkania w Teatrze Polskiego Radia w sprawie przyznania ZASP-owi Honorowego Splendora; spotkania z przewodniczącym Sekcji Estrady ZASP. Poza wymienionymi powyżej działaniami, Prezes odbył szereg spotkań w siedzibie ZASP.

 Kontynuując procedowanie, Dyrektor Generalny Biura ZASP, na podstawie opracowanego zestawienia, omówił realizację budżetu ZASP za III kwartał 2022r. Członkowie Zarządu Głównego zadawali pytania, Dyrektor udzielał odpowiedzi i wyjaśnień w tym zakresie.

Następnie Sekretarz ZG ZASP zwróciła uwagę na sprawy dopełniania obowiązujących procedur, przypominając o wywiązywaniu się z obowiązku wykonywania pracy przez członków ZG, polegającego między innymi na  czynnym udziale w głosowaniach uchwał odbywających się w drodze obiegowej. Prace  wykonywane przez Zarząd mają ciągłość, są w toku również między posiedzeniami, a ich podsumowanie następuje na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Z uwagi na taką potrzebę, Sekretarz ZG wyjaśniała aspekty procedur dotyczących zgłaszania uwag do protokołu, jak również  możliwość wyrażania przez członków Zarządu tzw. „zdania odrębnego” i trybu w jakim może być ono wnoszone. Dodatkowego omówienia wymagało wyjaśnienie celu, dla którego  dokonuje się zapisu dźwiękowego z posiedzeń. W odniesieniu do Regulaminu ZG ZASP, który nie przewiduje tworzenia tego rodzaju dokumentacji w formie  dźwiękowej, nagranie stanowi jedynie materiał pomocniczy dla biura i nie jest dokumentacją ZG ZASP, do swobodnego z niej korzystania, podlegającą obowiązkowi przechowywania. Wobec pojawiających się różnic zdań, opinię prawną w tej kwestii przygotował mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, odnosząc się w niej do stosowania zasad w postępowaniu członków ZG ZASP zgodnie i w ramach obowiązujących w ZASP norm prawnych.

W formie prezentacji, uczestnikom posiedzenia, przedstawiona została propozycja szaty graficznej strony internetowej ZASP w nowej odsłonie i kilku wersjach,  jak również jej układ, liternictwo oraz wzór papieru firmowego z nadrukiem i wizytówek. Po prezentacji i omówieniu przez Specjalistę ds. Informacji, ustalono, że wybór i decyzja ZG ZASP w tej kwestii nastąpi na podstawie rekomendacji przez członków ZG, którym to zadanie zostało powierzone.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omówienia zaplanowanych do głosowań uchwał, które zostały pogrupowanych tematycznie. Uchwały dotyczące decyzji Komisji SKE – referowane przez Prezesa i Dyrektor ds. Organizacyjnych/  2 – uchwały ZG ZASP w sprawie zatwierdzenia decyzji Komisji SKE; 1- uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. decyzji Komisji SKE; 1- uchwała w sprawie wyboru członka ZG ZASP odpowiedzialnego za bieżącą współpracę z Komisją SKE; 1- uchwała w sprawie odwołania od uchwały ZG ZASP.

Uchwały finansowe – referowane przez Skarbnika ZG ZASP/1 – uchwała w sprawie zgody na podpisanie ugody, 1- uchwała w sprawie premii pracowniczych.

Uchwały organizacyjne- referowane przez Sekretarza ZG ZASP/ 1- uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu Głównego ZASP; uchwała w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich – przesunięta do głosowania obiegowego.

Uchwały repartycyjne –  referowane przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP i członka ZG ZASP do spraw zbiorowego zarządzania/ 5 – uchwał w sprawie przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw; 2- uchwały w sprawie proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń za wykonania aktorskie w roku 2021; 5 – uchwał w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań za rok 2021 i 1- uchwała za rok 2020; uchwała w sprawie umowy z nadawcą – przesunięta do głosowania obiegowego.

Uchwały, które dotyczyły personalnie członków Zarządu Głównego ZASP – głosowane były w trybie tajnym.

Po przeprowadzonych głosowaniach, realizowano ostatni punkt porządku obrad dotyczący spraw różnych, wolnych głosów i wniosków. Członkowie ZG ZASP zgłaszali wnioski, podnosili sprawy i tematy nie ujęte w porządku obrad. Zadawali pytania w sprawach różnych, dyskutowali.

Po wyczerpaniu porządku obrad wstępnie ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP na dzień 21 grudnia w DAW w Skolimowie.

Posiedzenie zakończono ok. godz. 17.00. Czas trwania posiedzenia: 6 godz., w tym dwie przerwy.

                                                                                   Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia