Search
Generic filters
Aktualności

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 16/2022, Zarządu Głównego ZASP w dniu 21 grudnia 2022r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 Zarząd Główny ZASP spotkał się na 16. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Uczestnikami posiedzenia ZG ZASP poza obecnymi członkami ZG ZASP byli: członkowie GKR ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP w oparciu o przewidziany porządek obrad. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP zatwierdził porządek obrad.

Przystąpiono do realizacji stałego, informacyjnego punktu porządku obrad, w ramach którego, Prezes przedstawił zebranym informacje dotyczące swojej aktywności i zakresu prowadzonych przez ZASP, z jego udziałem, działań i aktywności w tematach bieżących oraz  kontynuacji już rozpoczętych, w okresie między posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 21 listopada do 21 grudnia 2022 r.). 

Prezes uczestniczył w czterech pogrzebach członków ZASP. Odbył spotkania z: Krystyną Demską-Olbrychską i Danielem Olbrychskimi w sprawie ich włączenia się w spotkania z pensjonariuszami DAW oraz reaktywowania  sceny w dawnej Stodole; z prezesem Jerzym Mamcarzem w sprawie wspólnej organizacji konferencji dotyczącej czystych nośników; z Barbarą Dobrzyńską w sprawie organizacji Salonu Hemara; wspólnie z wiceprezesem Krzysztofem Góreckim odbył spotkanie z organizatorami nowej Sekcji Teatrów Niezależnych. Uczestniczył w jubileuszowym koncercie Zespołu Mazowsze w Teatrze Wielkim, po którym odbyło się spotkanie z parlamentarzystami, senatorami i przedstawicielami Urzędu  Marszałkowskiego i władz stolicy. 1 grudnia, podczas uroczystego spotkania w DAW, Zofia Kucówna, w obecności prezesa, wręczyła Danielowi Olbrychskiemu legitymację członka ZASP. Uczestniczył w zebraniu wyborczym Sekcji Reżyserów.

14 grudnia w Sali im. Lutosławskiego w Polskim Radiu nastąpiło  uroczyste wręczenie Super Splendora dla ZASP będące zwieńczeniem wieloletniej współpracy.

5-6 grudnia prezes uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Rady Kultury, gdzie między innymi omawiał sprawy: nowych, trudnych do zaakceptowania przepisów związanych ze zużyciem energii w teatrach,  egzaminów eksternistycznych, konieczności zmian w warunkach konkursowych na dyrektorów teatrów i ustanowienia odznaczenia Gloria Optimus. Spotkał się z przedstawicielami zespołu i dyrekcji Teatru Zagłębie w sprawie pomocy w znalezieniu funduszy na remont teatru; spotkał się z dziennikarzami w Skolimowie zapowiadając tradycyjną Wigilię w DAW. Uczestniczył, w Ministerstwie Kultury, w uroczystości wręczenia  medalu Glorii Artis członkowi ZASP. Odbył spotkanie z dyrektorkami Domu Kultury Bemowo w sprawie przyszłej współpracy. W sprawozdawczym okresie, prezes trzykrotnie odbywał spotkania w Ministerstwie Kultury: w sprawie uregulowania dofinansowania DAW, funduszy na remont siedziby ZASP i organizacji egzaminów eksternistycznych. Kilkakrotnie wraz ze skarbnikiem i główną księgową ZASP uczestniczył w spotkaniach w bankach, w których ZASP posiada swoje konta. Uczestniczył w uroczystości jubileuszowych Kwartetu Rampa oraz w spotkaniu opłatkowym w Domu Dziecka. 20. grudnia uczestniczył w tradycyjnej Wigilii w DAW w Skolimowie w roli Św. Mikołaja przywożąc konie i sanie; 22 grudnia spotkał się na Opłatku z pracownikami Biura ZASP.  Przed Wigilią w DAW Skolimów odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali Glorii Artis nadanych na wniosek ZASP.  Złoty Krzyż Zasługi otrzymała siostra Grażyna Grałek.  Złotą Glorią Artis uhonorowany został prezes ZASP Kazimierz Kaczor. Brązowe Glorie otrzymali: Barbara Majewska, Ewa Florczak, Marlena Miarczyńska, Ewa Serwa i  Karol Stępkowski.

Po części informacyjnej, Prezes omawiał pisma skierowane do ZASP od podmiotów zewnętrznych tj. od Stowarzyszenia imienia Witolda Hulewicza w sprawie podziękowania za sfinansowanie przez ZASP nagrody dla laureatki Krystyny Gucewicz i zaproszenia na uroczystość wręczenia tej nagrody, od Fundacji Dla Rozwoju Przez Kulturę i Sztukę  w sprawie propozycji współpracy z ZASP i pomocy wspierającej przy remoncie Teatru Riviera, pismo Związku Polskich Autorów i Kompozytorów w sprawie uczestnictwa przedstawicieli ZASP w planowanej konferencji dotyczącej projektu ustawy o artystach zawodowych i wsparcia finansowego ZASP przy jej organizacji. Po omówieniu tej korespondencji, członkowie ZG ZASP dyskutowali, wyrażając swoje opinie.

W dalszej części posiedzenia  omówione zostały założenia do budżetu ZASP na rok 2023. Podjęto w tym zakresie stosowną uchwałę.

Przez mecenasa współpracującej z ZASP kancelarii prawnej omówione zostało pismo od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP.

Kolejną część posiedzenia wypełniła dyskusja członków Zarządu Głównego dotycząca  szczegółowych warunków dostępu beneficjentów do świadczeń. Podczas wymiany zdań, pojawiały się sugestie poprawek i zmian zapisów, wobec aktualnie obowiązujących, które w praktycznym stosowaniu dawałyby możliwość jeszcze szerszej realizacji projektów kulturalnych, czy edukacyjnych, zwłaszcza Sekcjom i Oddziałom ZASP, jak również w sposób bardziej jednoznaczny precyzowałyby zasady, na podstawie których Komisja  SKE dokonuje oceny rozpatrywanych wniosków.

Następnie przystąpiono do omówienia projektów uchwał przewidzianych do procedowania na posiedzeniu. Uchwały z uwagi na ich charakter pogrupowane zostały w bloki tematyczne:

organizacyjne: 1 w sprawie przyjęcia protokołu, 1 w sprawie powołania Zespołu ds. wizerunku ZASP, 1 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Oddziału ZASP we Wrocławiu, 1 w sprawie projektu artystycznego, 1 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Sekcji Teatrów Dramatycznych. Ustalono, że głosowanie  Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DAW przeniesione zostaje na kolejne posiedzenie ZG ZASP;  

finansowe : 1 w sprawie diet dla Zarządu Repartycyjnej Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji, 1 w sprawie przeksięgowania środków Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, 1 w sprawie wniosku Sekcji Estrady;

SKE: 1 w sprawie zmiany uchwały dot. złożonego wniosku (przesunięta do głosowania obiegowego);

patronaty: 1 w sprawie objęcia patronatem honorowym  spektaklu „ Salon Mariana Hemara”;

 DAW: 3 w sprawie przyjęcia do DAW.

Po omówieniu przystąpiono do głosowań wyżej wymienionych uchwał.

Po zakończeniu bloku głosowań, procedowano kolejny punkt porządku obrad związany z propozycją przedłożoną przez dwóch członków ZG ZASP, a dotyczącą utworzenia ze środków SKE, Funduszu Pro Memoria. Mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej odniósł się w swojej opinii prawnej do treści przedłożonego przez Kolegów inicjatorów projektu Regulaminu związanego z tą inicjatywą.

W końcowej części posiedzenia, realizowany był  ostatni punkt przyjętego porządku obrad tj. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

Członkowie ZG ZASP wnosili tematy nie ujęte w porządku obrad, poruszali sprawy bieżące, składali propozycje, zadawali pytania, wyrażali opinie.

Na tym zakończono ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego ZASP w roku 2022.

Czas trwania posiedzenia około 5 godzin, w tym przerwa.

                                                                                           Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                         Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia