Search
Generic filters
Aktualności

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 17/2023,  kadencji 2021-2024  

Zarząd Główny ZASP, w dniu 23 stycznia 2023 r., spotkał się na pierwszym w tym roku posiedzeniu, zwołanym stacjonarnie przez Prezesa ZASP, w siedzibie ZASP. Poza obecnymi na posiedzeniu członkami Zarządu Głównego ZASP, uczestniczyli w nim: przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny przystąpił do procedowania w oparciu o przewidziany porządek dzienny obrad.

Na wstępie Prezes poinformował, że o godzinie 15.00 będzie musiał opuścić obrady ze względu na zaplanowane spotkanie poza siedzibą ZASP, do dalszego prowadzenia obrad wyznaczył koleżankę Wiceprezes.

Następnie  poinformował zebranych o swoich działaniach i aktywnościach na rzecz ZASP w okresie między posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 21 grudnia 2022 do 23 stycznia 2023), dotyczących spraw zewnętrznych i wewnętrznych,  będących w toku, jak i odnoszących się do zagadnień bieżących, które pojawiły się w tym okresie.

Informacje te dotyczyły: udziału i organizacji  uroczystej Wigilii w DAW w Skolimowie z udziałem wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej z  MKiDN, władz powiatu Piaseczyńskiego, duchowieństwa. Przed uroczystością odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i Glorii Artis, w tym Złotej, dla byłego prezesa ZASP Kazimierza Kaczora. Prezes, w roli Św. Mikołaja, przywiózł saniami, zaprzężonymi w dwa konie, prezenty dla mieszkańców DAW oraz uchodźców z Ukrainy. Został również przekazany prezent (traktor do koszenia trawy i odgarniania śniegu) dla DAW od Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. W tym okresie Prezes odbył dwa spotkania w MKiDN  w sprawie finansowania DAW i ustawy o Statusie Artysty Zawodowego. W sprawie dofinansowania remontu DAW i siedziby ZASP spotkał się również z przedstawicielami Urzędu Rady Ministrów. Uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim, poświęconemu zakończeniu Obchodów Odzyskania Niepodległości . Brał udział w uroczystościach wręczenia Nagrody im. Witolda Hulewicza i Nagrody im. Andrzeja Nardellego. W Poznaniu brał udział w uroczystości wręczenia Nagrody GUSTAW. Spotkał się z redakcją pisma ZASP „Sceny Polskie”. Uczestniczył w wieczorze wspomnień o Barbarze Krafftównie. Odbył też szereg spotkań w siedzibie ZASP.

W dalszej części posiedzenia,  kol. Sekretarz przypomniała zebranym o konieczności uzgodnienia terminu  posiedzenia Zarządu Głównego ZASP z Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji ZASP. Wstępnie ustalono termin takiego posiedzenia na dzień 20.02.2023 r. (poniedziałek). Kol. Sekretarz omówiła pisma, które wpłynęły do ZASP w korespondencji zewnętrznej, jak i wewnętrznej, kierowane do rozpatrzenia przez ZG ZASP, w tym: od Komisji SKE w sprawach organizacyjnych; od Zarządu Repartycyjnej Sekcji Filmu, Seriali i Teatru Telewizji w sprawie regulującej koszty posiedzeń Zarządu Sekcji w roku 2023, udzielenia pełnomocnictw, pisma w sprawie terminów składania wniosków do SKE w 2023 r. Przypomniała również członkom ZG ZASP o terminie na zgłaszanie przez nich uwag  do przygotowanego projektu sprawozdania ZG ZASP za IV kwartał 2022 r.

Ze względu na nieobecność na posiedzeniu wynikającą z choroby Dyrektora Generalnego Biura ZASP, nie procedowano punktu porządku obrad dotyczącego Budżetu ZASP na rok 2023. Ustalono przeniesienie tego punktu obrad na kolejne posiedzenie.

Po przerwie w obradach,  Zarząd Główny ZASP przystąpił do omawiania obszernego materiału dotyczącego  poprawek i zmian w szczegółowych warunkach dostępu beneficjentów do świadczeń  w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz materiałów i druków z tym związanych. Referentami tych zagadnień byli: Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP i mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej. Omawiano i dyskutowano proponowane zmiany w poszczególnych dokumentach, dokonywano ustaleń niezbędnych do podjęcia zasadnych decyzji. Zarządzono przerwę, po której prowadzenie obrad przejęła koleżanka Wiceprezes.

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia i głosowania bloku uchwał, zaplanowanych do podjęcia na tym posiedzeniu. Uchwały organizacyjne dotyczyły: zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP. Uchwała została podjęta. Uchwała finansowa dotycząca: diet za posiedzenia dla członków Komisji ds. SKE. Po dyskusji, podjęto uchwałę. W bloku uchwał o charakterze repartycyjnym, rekomendowanych do zatwierdzenia przez Komisję ds. inkasa i repartycji a omawianych przez mecenasa współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, do zatwierdzenia przez ZG ZASP, przedstawione zostały trzy uchwały, które dotyczyły: podziału kwot wynagrodzeń za artystyczne wykonania  aktorskie w 2021r., podziału kwot wynagrodzeń za nadawania w 2021r., oraz ustalenia stawek procentowych. Uchwały zostały podjęte.

W końcowej części posiedzenia pojawił się temat tzw. „ Księgi Dobrych Praktyk” referowany przez kol. Sekretarz, która omówiła genezę powstania tego opracowania. Opracowanie pt. „Księga Dobrych Praktyk” wraz z załączonymi konwencjami, wykonane zostało na potrzeby ZASP kilka lat temu przez zespół roboczy ZASP do tego powołany.  Księga ta jest zbiorem wskazań, co do zasad,  których praktyczne stosowanie mogłoby dobrze służyć zarówno artystom, wykonawcom, twórcom, jak również ich przełożonym w prowadzonych instytucjach artystycznych. W związku z tym, że opracowanie nie posiada statusu oficjalnego dokumentu ZASP, pojawiła się inicjatywa Nierepartycyjnej Sekcji Tańca i Baletu, uaktualnienia tego opracowania i przedstawienia go Zarządowi Głównemu do przyjęcia, jako oficjalnego dokumentu ZASP. Można byłoby wówczas, posługiwać się nim na zewnątrz, przedstawiając jego aspekty w panelach dyskusjach, na kongresach branżowych i innych zgromadzeniach branż artystycznych na zewnątrz ZASP. Również, jako poglądu ZASP w różnego rodzaju dyskusjach merytorycznych. Członkowie Zarządu do propozycji odnieśli się pozytywnie.

Kolejną omawianą sprawą była  inicjatywa Oddziału ZASP w Poznaniu. Jest to projekt organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Artystów Scenicznych „ Brudzew 2023”.  Projekt ten został omówiony przez członka Zarządu Głównego ZASP i jednocześnie Przewodniczącego Oddziału ZASP w Poznaniu. Przedstawiona prezentacja spotkała się z zainteresowaniem  członków ZG ZASP. 

W ostatnim punkcie porządku obrad „W sprawach różnych, wolnych głosach i wnioskach” członkowie Zarządu wypowiadali się w sprawach nie objętych bieżącym porządkiem obrad, wyrażali swoje zdania, informowali, zadawali pytania, udzielali wyjaśnień. Posiedzenie zakończono ok. godz. 16.40. Czas trwania 5 godz. 40 min., w tym dwie przerwy.

                                                                                          Sekretarz Zarządu Głównego ZASP 

                                                                                                      Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia