Search
Generic filters
Aktualności

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 19/2023,  kadencji 2021-2024

Zarząd Główny ZASP w dniu 27 marca 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym stacjonarnie przez Prezesa ZASP, w siedzibie ZASP. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10.00.

W posiedzeniu, poza wszystkimi członkami ZG ZASP, uczestniczyli: przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny przystąpił do procedowania, zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad. W informacjach  relacjonowanych przez Prezesa znalazły się sprawy i zagadnienia, które będąc w toku, wymagały dalszego kontynuowania oraz sprawy bieżące, dotyczące okresu między posiedzeniami ZG ZASP (20 luteg-27 marca 2023r.). Dotyczyły one aktywności zewnętrznych z udziałem Prezesa lub osób wyznaczonych do reprezentowania ZASP poza siedzibą ZASP, jak również spraw bieżących załatwianych w siedzibie ZASP. Z uwagi na nieobecność  Prezesa spowodowaną chorobą w pierwszej połowie marca, ilość jego aktywności została ograniczona ale przekazana do realizacji wyznaczonym osobom. W późniejszym okresie Prezes odbywał spotkania w MKiDN, które dotyczyły kontynuacji rozmów związanych z prowadzeniem DAW w Skolimowie, planowanych zdarzeń kulturalnych związanych z Rokiem Fredrowskim oraz przekazaniem kolejnych wniosków z ramienia ZASP do rozpatrzenia w sprawie odznaczeń resortowych, medali  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prezes prowadził rozmowy z dyrekcją „ Łazienek Królewskich” na temat współudziału ZASP, wspólnie z Instytutem Teatralnym, w organizacji obchodów podsumowujących rok im. A. Fredry w dniu jego urodzin, proponując na zakończenie wydarzenie artystyczne (widowisko przygotowane przy współudziale ZASP). Z uwagi na udział w uroczystości pogrzebowej, Prezes zapowiedział przekazanie prowadzenia obrad Wiceprezesowi, od momentu, kiedy będzie musiał opuścić posiedzenie.

W dalszej części obrad, Sekretarz ZG ZASP przekazała uczestnikom posiedzenia informacje dotyczące spraw, które wymagały przeanalizowania, uzgodnień i podjęcia decyzji. Na wstępie zgłosiła wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia ZG ZASP w trybie zdalnym, wobec dużej ilości tematów i dokumentów do przygotowania i omówienia, związanych z planowanym  WZD ZASP. Wniosek został przyjęty, posiedzenie ZG ZASP w trybie zdalnym, zostało zaplanowane na 11 kwietnia 2023 r. Kolejnym przedstawionym przez Sekretarz ZG ZASP zagadnieniem było ustalenie z członkami ZG ZASP, konstrukcji rocznego sprawozdania z działalności ZG ZASP za 2022 r., przygotowywanego dla delegatów na WZD ZASP. Po omówieniu ustalono, że w treści sprawozdania uwzględnione będą poszczególne sprawozdania członków ZG ZASP dot. indywidualnych prac, obowiązków i aktywności w związku z powołaniem i pełnioną funkcją w ZG ZASP. Członkowie Zarządu przygotują i złożą swoje pisemne indywidualne sprawozdania do zamieszczenia w  sprawozdaniu ogólnym za 2022 r. Sekretarz podniosła temat budżetów Oddziałów ZASP na 2023r., które zostały przesłane do ZG ZASP (z uwagi na zaplanowane w większości budżetów Oddziałów straty, uzgodniono, że przed ich zatwierdzeniem, wystosowane zostaną do Zarządów Oddziałów pisma z zapytaniem o wskazanie źródła, z którego Zarządy planują  pokrycie założonych w budżecie strat). Sekretarz, omówiła w kolejności pisma kierowane do Zarządu Głównego uzgadniając jednocześnie stanowiska, do uwzględnienia w treści odpowiedzi na pisma: w sprawie wyjaśnienia i rozwiązania sytuacji prawnej dot. podpisania umowy w związku ze zmianą przez ZG ZASP decyzji Komisji SKE; w sprawie wniosku o powołanie przez ZG ZASP komisji weryfikacyjnej (oddelegowany członek ZG ZASP do monitorowania tej sprawy); w sprawie możliwości prawnej, zweryfikowania nieuregulowanych składek członkowskich w powiązaniu z uzyskiwanymi środkami z wniosków do Komisji SKE, w sprawie pisma Oddziału ZASP w Warszawie dotyczącego udzielenia  pełnomocnictw do rozmów ze spółką  „Centralna”; w sprawie pisma Towarzystwa im. Marii Konopnickiej o wsparcie finansowe, w sprawie odwołania dot. decyzji Komisji SKE; w sprawie pisma członka Zarządu Głównego o udostępnienie dokumentu do wglądu; w sprawie wyjaśnień prawnych procedur dot. wyborów w Sekcji Reżyserów ZASP; w sprawie decyzji dot. dzierżawy gruntu ZASP w Domanicach. Po omówieniu, Sekretarz zasygnalizowała również złożenie dwóch wniosków o uzupełnienia: do regulaminu ZG ZASP i regulaminu (instrukcji) udostępniania dokumentów członkom ZG ZASP.

W dalszej części posiedzenia, Dyrektor Generalny ZASP poinformował o konieczności uregulowania przez ZASP składki do FIA za rok 2022 i 2023.

Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP przedstawiła przygotowane propozycje zmian do Statutu ZASP oraz poszczególnych regulaminów, jako materiał wyjściowy  do przepracowania przez ZG ZASP. Propozycje zmian w Statucie i regulaminach były omawiane po kolei, wspólnie z całym Zarządem. Ustalono dodatkowo, że czas na ewentualne uwagi, propozycje wniesienia poprawek, czy zmian do omawianego materiału, członkowie ZG mają do końca bieżącego tygodnia.

W kolejnym punkcie porządku obrad Wiceprezes jako pełnomocnik ZG ZASP ds. bieżącej współpracy Zarządu Głównego ZASP z Komisją SKE informowała o przebiegu prac i działań Komisji SKE. Omówiła sprawę  wniosków wystosowywanych przez pensjonariuszy DAW do Komisji SKE w sprawie pomocy z programu socjalnego. Dyskutowano nad zagadnieniem. Członkowie Zarządu wyrażali akceptację dla zasadności składania takich wniosków przez pensjonariuszy. Omówiła również pismo Szkoły Filmowej w Łodzi, poddając temat ogólnej dyskusji.

Po przerwie, Wiceprezes wznowił obrady. Przystąpiono do procedowania bloku uchwał: głosowano nad przyjęciem terminu LXIV WZD ZASP (termin LXIV WZD ZASP został ustalony na19-20 czerwca 2023r.); w sprawie zatwierdzenia brand booka ZASP;  w sprawie zatwierdzenia aktualnej treści umowy o zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań aktorskich.

W dalszej części posiedzenia podnoszono sprawy różne, nie objęte zakresem porządku obrad,  tematy informacyjne, w tym relacja z przebiegu III Kongresu Tańca, z udziałem przedstawicieli Sekcji Tańca i Baletu, dyskutowano nad możliwością realizacji inicjatywy Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji, związaną z udziałem w festiwalu. Członkowie ZG ZASP reprezentujący ZASP na uroczystości obchodów 75-lecia Teatru Polskiego we Wrocławiu, złożyli krótką relację z przebiegu tej uroczystości. Ponadto składane były wolne wnioski, zadawane pytania, prowadzono dyskusję. Po jej zamknięciu, posiedzenie zakończono.

Czas trwania posiedzenia ok. 6.30 godz., w tym dwie przerwy.                                                            

           Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                          Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia