Search
Generic filters
Aktualności

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 23/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 14 czerwca 2023 r. spotkał się na posiedzeniu przedzjazdowym, zwołanym przez Prezesa, w trybie stacjonarnym. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10.00. Poza obecnymi na posiedzeniu członkami ZG ZASP, uczestniczyli w nim: członkowie GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP oraz pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przystąpił do procedowania. Przyjęty został porządek obrad.

W swoich informacjach, Prezes zdał relację z  wykonanych działań oraz uczestnictw w spotkaniach i wydarzeniach dotyczących reprezentacji ZASP poza siedzibą ZASP, jak i bieżących prac prowadzonych w siedzibie ZASP w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 22 maja do 14 czerwca 2023r.).

Prezes wraz z Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP uczestniczył w spotkaniu wyjazdowym z członkami Oddziału ZASP w Gdańsku. Wziął udział w pracach komisji wyłaniającej kandydata na dyrektora teatru w Elblągu. W Radziejowicach uczestniczył w posiedzeniu ministerialnej Rady Kultury. W kolejnym dniu brał udział w pracach komisji wyłaniającej kandydata na dyrektora teatru w Olsztynie. W siedzibie DAW w Skolimowie uczestniczył w nagraniu rozmowy z udziałem Kol. Zofii Kucówny dla Festiwalu „ Dwa Teatry”. Reprezentował ZG ZASP podczas jubileuszowego koncertu 75-lecia Zespołu „Śląsk” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ponownie uczestniczył w II – etapie prac komisji konkursowej w Olsztynie. Reprezentował ZASP na galowym zakończeniu Festiwalu w Toruniu, na którym wspólnie z Kol. Andrzejem Chichłowskim wręczali specjalną nagrodę od ZASP. W Teatrze Polskim w Szczecinie wziął udział w spotkaniu stowarzyszenia osób niesłyszących dot. tłumaczeń językiem migowym spektakli w polskich teatrach. Również wspólnie z Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, wzięli udział w spotkaniu z członkami Oddziału  ZASP w Szczecinie. Brał również udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora teatru w Koszalinie.   

Sekretarz ZG ZASP w swoich informacjach omówiła bieżącą korespondencję, która wymagała odpowiedzi ZG ZASP. Dotyczyła ona pism członków ZASP skierowanych do Zarządu w sprawach: możliwości dalszego korzystania z kont poczty mailowej ZASP, wydłużenia końcowego terminu realizacji projektu realizowanego ze środków SKE z uzasadnionych przyczyn, wyjaśnienia przepływu korespondencji pomiędzy nadawcą pisma a sekretariatem ZASP.

W ramach pkt. „Informacje Sekretarza” omówiono również istotne zagadnienie, referowane przez Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, dotyczące sposobu procedowania niektórych wniosków i formułowania uzasadnień do decyzji podjętych przez Komisję SKE w uchwałach,  rekomendowanych do zatwierdzenia przez ZG ZASP. Odbyła się dyskusja z wymianą opinii  w tej sprawie. 

W dalszej części posiedzenia,  Dyrektor Generalny Biura ZASP referował i uzasadniał potrzebę zwiększenia środków finansowych w stosunku do zaplanowanych w budżecie ZASP na  remont pierwszego piętra w siedzibie ZASP. Po przeprowadzonej dyskusji, członkowie ZG ZASP zaakceptowali złożoną przez Dyrektora Generalnego propozycję.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad,  Zarząd przystąpił do głosowań bloku uchwał:

ZG ZASP podjął dwie uchwały organizacyjne dot. zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu Głównego ZASP; ZG ZASP nie zatwierdził przedstawionych przez Komisję SKE uchwał (8 uchwał); w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont pierwszego piętra siedziby ZASP, Zarząd podjął decyzję pozytywną.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu członka Zarządu, którego dotyczył kolejny punkt porządku obrad, nie był on procedowany.

Ostatnim punktem, kończącym posiedzenie, były sprawy różne, wolne głosy i wnioski.  Członkowie Zarządu Głównego podnosili sprawy i tematy bieżące o różnym charakterze, w tym organizacyjne, związane z nadchodzącym LXIV Zwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów ZASP.

Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.

Czas trwania posiedzenia ok. 6 godzin w tym przerwa.

                                                                                                  Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                   Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia