Search
Generic filters
Aktualności

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

                     Posiedzenie nr 25/2023,  kadencji 2021-2024,  w trybie zdalnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 8 sierpnia 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa, w trybie zdalnym. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 11.00. Poza obecnymi  na posiedzeniu członkami ZG ZASP w pełnym składzie ,  uczestniczyli w nim: Przewodniczący GKR ZASP,  Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej z Warszawy oraz pracownik Biura ZG ZASP. W posiedzeniu, dodatkowo na zaproszenie, uczestniczyła kancelaria prawna z Krakowa. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP przystąpił do procedowania. Przyjęty został porządek obrad, uzupełniony o dwa dodatkowe podpunkty.

Prezes w swoich informacjach referował przebieg aktywności i procedowanych spraw dla ZASP, odbytych spotkań zewnętrznych w Warszawie, wyjazdowych na terenie kraju, jak również bieżących w siedzibie ZASP, w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP, chronologicznie, zgodnie z kalendarzem (od 4 lipca – do 8 sierpnia 2023r.)

W powyższym okresie miały miejsce aktywności dotyczące: uczestnictwa w spotkaniu z burmistrzami Pragi Południe  i Wilanowa w związku z przedstawieniem plenerowym w Wilanowie, będącym zakończeniem roku fredrowskiego; uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury dotyczącej emerytur pomostowych dla tancerzy oraz  powrotu i wpisu do wykazu uprawnionych,  zawodowych  tancerzy, lalkarzy i instrumentalistów dętych, których nie ujęto w bieżących  przepisach (sprawa przez parlament została odłożona; dyskusję nad tematem zakończono konkluzją, że przy dobrej woli zadeklarowanej przez wszystkie opcje polityczne, istnieje  możliwość wpisania tych zawodów na listę uprawnionych w rozporządzeniu ministra); z ramienia ZASP, Prezes wziął udział w  uroczystościach pogrzebowych, żegnając nasze Koleżanki śp. Marię Bojarską, członkinię Sekcji Krytyków Teatralnych  i śp. Miriam Aleksandrowicz, członkinię Zarządu Sekcji Dubbingu; uczestniczył w wydarzeniu jubileuszowym 50-lecia pracy artystycznej Jerzego Kaliny w Supraślu; był uczestnikiem spotkania w MKiDN w sprawie dotacji dla ZASP dla DAW; odbył kolejne spotkanie z wiceprezes Totalizatora Sportowego, efekty spotkań są wymierne, zakończone uzyskaniem dodatkowo pokaźnej puli środków finansowych na inwestycje remontowe związane z DAW; pozyskano również, dodatkowe środki na wydarzenie „Żywe Obrazy Grottgera – Powstanie styczniowe 1863-1874 rekonstrukcja”, związane z Oddziałem ZASP w Krakowie; Prezes prowadził rozmowy z p. Dyrektor Kaliną Cyz odpowiedzialną za Teatr Telewizji, związane z ośrodkiem łódzkim; był uczestnikiem Festiwalu Kultur w Grodzisku Mazowieckim; w ramach ZASP- jako Organizacji Zbiorowego Zarządzania, podpisywał umowę z Telewizją Polsat;  w ostatnich dniach lipca 2023, odbył podróż na Dolny Śląsk, (Wrocław, Legnica, Wrocław) na wcześniej ustalone spotkania w sprawie mediacji celem zapewnienia płynności finansowej Teatru w Legnicy (trudnej i skomplikowanej sytuacji związanej z jego dalszą działalnością.) Uzyskał legitymację od stron do prowadzenia rozmów mediacyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Członkiem Zarządu Województwa odpowiedzialnym za kulturę, Prezydentem Legnicy i Dyrektorem Teatru w Legnicy. Przedmiotem rozmów było ugodowe rozwiązanie sporu między stronami dot. uzupełnienia brakujących środków finansowych dla teatru, które umożliwiałoby dalsze, stabilne prowadzenie działalności. Warunki takiej ugody zostały zaakceptowane);  w dniu 1 sierpnia 2023r., Prezes uczestniczył w uroczystościach rocznicowych związanych z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu powązkowskim; w kolejnych dniach, spotkał się ze Starostą Mazowieckim w sprawie DAW w Skolimowie; uczestniczył też w uroczystościach dożynkowych pod auspicjami Prezydenta RP; z kolei w Szczecinie, reprezentował ZASP, wspólnie z Przewodniczącym Sekcji Teatrów Dramatycznych, członkiem Zarządu Głównego, na uroczystym otwarciu największego w Polsce teatru dramatycznego.

Po zakończeniu części informacyjnej, Prezes wystąpił z wnioskiem w sprawie powołania koordynatora ds. SKE i patronatów ZASP. Omówił zasadność przedstawianej inicjatywy i zadań, jakie miałby realizować koordynator. Rekomendował na tę funkcję w ZG ZASP, Kol. Andrzeja Chichłowskiego, który po wyrażeniu zgody, został powołany uchwałą ZG ZASP.

Koleżanka Skarbnik omówiła i wyjaśniła sprawę procedury związanej z wypłatą zasiłku pogrzebowego z Funduszu Samopomocowego, córce po zmarłym członku ZASP. W tej sprawie została podjęta przez ZG ZASP pozytywna decyzja.

 Do omówienia przez ZG ZASP, przedstawione zostały warunki, dotyczące stanowiska w sprawie zapewnienia opieki duchowej dla pensjonariuszy DAW, o którą pensjonariusze wnioskowali.

W kwestii zagadnień związanych z decyzją ZG ZASP w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania procesowego przez ZASP dot. jednego z nadawców, uczestniczyła kancelaria prawna z Krakowa z udziałem mecenasa M. Bukowskiego, który referował i objaśniał Zarządowi wątki związane z tym tematem. Po szczegółowym omówieniu i długiej dyskusji, ZG  ZASP jednogłośnie podjął decyzję o wystąpieniu na drogę sądową.

Ponownie pod dyskusję poddany został  temat, wcześniej konsultowanej treści Komunikatu  ZASP, przeanalizowane zostały raz jeszcze różne aspekty z tym związane. W konsekwencji, podjęto decyzję o umieszczeniu Komunikatu ZASP na stronie ZASP.

Koleżanka Sekretarz ZG ZASP, omówiła pisma kierowane do ZASP w bieżącej   korespondencji, wymagające decyzji Zarządu i przygotowania odpowiedzi. Pisma dotyczyły spraw tj.: wniosku o wycofanie patronatu ZASP; prośby o udzielenie wsparcia finansowego rodzinie po zmarłym członku ZASP; omówione zostało również pismo Oddziału Krakowskiego w sprawie Teatru J. Słowackiego w Krakowie. Kolejnymi omawianymi przez Sekretarz zagadnieniami były sprawy proceduralne, dotyczące przygotowanych projektów Regulaminów Sekcji Repartycyjnych do zaakceptowania i przyjęcia przez ZG ZASP. Sekretarz zwróciła się również do Zarządu w sprawach organizacyjnych, dotyczących ustalenia terminu kwartalnego posiedzenia ZG ZASP z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów. Wstępnie ustalono termin takiego posiedzenia na 2 października 2023 r. Uzgodniono również, że sprawami związanymi z powołaniem przez LXIV ZWZD nowej Sekcji Artystów Niezależnych na etapie kontaktów, przy jej organizacji będzie zajmował się Kol. Wiceprezes Krzysztof Górecki. Po wyczerpaniu tematów przez Kol. Sekretarz, przystąpiono do dalszego procedowania.

W informacjach przekazanych przez Dyrektora Generalnego Biura ZASP, znalazły się zagadnienia dotyczące omówienia pisma z MKiDN  w sprawie udzielenia wyjaśnień w związku ze skargą na przebieg LXIV ZWZD.

Następnie, Dyrektor informacyjnie przedstawił wykonanie budżetu za I kwartał 2023r. Wskazał przy tym, na trudności w utrzymaniu DAW, również z uwagi na niestabilną, stale wahającą się liczbę pensjonariuszy, poniżej ustalonej w założeniach. Sytuacja ta powoduje obniżenie wysokości osiąganych przychodów. Przedstawił również informację z wykonania budżetów przez Oddziały za I kwartał 2023r., na podstawie rozliczeń księgowych. Dyrektor zwrócił również uwagę na konieczność dokonania korekty budżetu w związku ze zmianą źródła finansowania  na działalność SKE. Poinformował Zarząd w sprawie prac remontowych na I- piętrze siedziby ZASP i o podpisaniu umowy z wykonawcą. Odniósł się również do przedstawienia w ciągu 2-3 tygodni przez wykonawcę planu dotyczącego robót budowlanych, elektrycznych, wentylacyjnych.

 Przedmiotem dalszego procedowania i omawiania były wnioski do ZG ZASP złożone przez delegatów na LXIV ZWZD. W podsumowaniu informacji przekazanych Zarządowi w tym zakresie wynikało, że zostało złożonych ogółem 20 wniosków. 12 – wniosków dotyczyło spraw bezpośrednio związanych z procedowaniem na LXIV ZWZD. Omówieniu i dyskusji poddano 8 – wniosków, z czego 1- złożony przez GKR wycofano w trakcie omawiania. Ustalono, że wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji  ZG ZASP,  czy zostały przyjęte do dalszego procedowania.

Sprawy związane z  podjęciem Uchwał dotyczących SKE i patronatu, referowane były przez Kol. Wiceprezes, Pełnomocnik Zarządu ds. SKE. Przeprowadzono głosowanie Uchwały w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu i przeniesienia środków przyznanych na kolejny rok (Uchwała nie została przyjęta); kolejne pismo, po omówieniu dot. wniosku o zmianę w harmonogramie projektu, przełożono do głosowania w trybie obiegowym. Uchwała w sprawie decyzji o przyznaniu patronatu honorowego dla wydarzenia „Syreny 2023” nie zyskała akceptacji.

W wolnych wnioskach i sprawach różnych, członkowie Zarządu poruszali tematy nieobjęte porządkiem obrad. Członkowie Zarządu zadawali pytania, składali wnioski w sprawach organizacyjnych i proceduralnych, wyjaśniali z Dyrektorem Generalnym różne kwestie merytoryczne, a z  mecenasem aspekty prawne.

Po wyczerpaniu spraw, posiedzenie zakończono. Nie ustalono terminu zwołania kolejnego posiedzenia ZG ZASP.

Czas trwania posiedzenia  6 godz. 45 minut, w tym 15 minutowa przerwa.

                                                                                                         Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                            Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia