Search
Generic filters
Aktualności

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

         

                     Posiedzenie nr 26/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 18 września 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa w trybie stacjonarnym, siedzibie ZASP. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 11.00. Poza obecnymi na posiedzeniu w pełnym składzie członkami ZG ZASP,  uczestniczyli w nim: przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP,  Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej z Warszawy  oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął porządek obrad i przystąpił do procedowania.

Przekazane zebranym informacje Prezesa dotyczyły aktywności i działań w sprawach  ZASP, które miały miejsce w okresie między posiedzeniami ZG ZASP (8 sierpnia – 18 września 2023 roku, z wyłączeniem urlopu (19 sierpnia – 4 września) w czasie którego, Prezesa zastępował  w sprawach bieżących, Wiceprezes Krzysztof Górecki. Prezes był uczestnikiem spotkań w MKiDN w sprawach dotyczących statusu artysty zawodowego, pomocy finansowej dla DAW w Skolimowie oraz ciągłego dążenia do uregulowań w sprawie egzaminów eksternistycznych z udziałem ZASP. W sprawie statusu artysty, zaplanowany został panel dyskusyjny, również z udziałem przedstawicieli ZASP. Finalizują się również, w dobrym dla ZASP kierunku, sprawy dotyczące pomocy i wsparcia dla DAW w Skolimowie. Prezes odbywał także inne spotkania, w tym z Prezesem Stowarzyszenia Artystów Plastyków (rozmawiano na temat zacieśnienia współpracy pomiędzy obiema organizacjami; ustalenia wspólnego wobec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiska w sprawie statusu artysty zawodowego;  możliwości zamieszkania w DAW Skolimów artystów plastyków; udostepnienia sali przez Stowarzyszenie Artystów Plastyków na wystawę promującą album fotograficzny kol. Karola Stępkowskiego). W niektórych spotkaniach uczestniczyli także Dyrektor Generalny biura ZASP i mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej. Między posiedzeniami, załatwiane były sprawy bieżące o różnym charakterze, przyjmowane zgłoszenia spraw dotyczących ZASP. Odbywały się spotkania w siedzibie ZASP. Prezes i przedstawiciele ZASP, brali udział w uroczystościach pożegnalnych naszego zmarłego Kolegi aktora, wieloletniego działacza zasłużonego dla ZASP, śp. Andrzeja Precigsa.

W uzupełnieniu informacji Prezesa, Kol. Skarbnik, Pełnomocnik ZG ds. DAW, przedstawiła kwestię dotyczącą pozytywnych rezultatów, uzgodnień z decydentami Trójmiasta w sprawie dopłaty do pobytu w DAW, osób kierowanych z tego terenu do DAW w Skolimowie.          

W dalszej kolejności Zarząd Główny dyskutował nad sprawą odniesienia się do medialnej wypowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry dotyczącej reżyserki filmu „Zielona granica”,  Agnieszki Holland. Zarząd Główny ZASP przygotował pismo do ministra w tej sprawie.

W informacjach przekazywanych przez Sekretarz ZASP, omówione zostały pisma, które wpłynęły do ZASP. Pisma wymagające odpowiedzi ZG ZASP, w sprawie prośby o interwencję członka ZASP, pensjonariusza DAW dot. wykładni interpretacji przepisów obowiązujących w DAW Skolimów, w sprawie prośby o decyzję ZG ZASP dotyczącą Nagród Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza, w sprawie odwołania i wyjaśnienia dot. niezaakceptowanego do realizacji wniosku z funduszu SKE ZASP oraz temat przedstawiony wraz z uchwałą Oddziału w Poznaniu  i projektem umowy o współpracę ZASP z prywatnym teatrem „Komedia” w Poznaniu, referowany Zarządowi przez Przewodniczącego Oddziału ZASP w Poznaniu- Członka ZG ZASP. Po omówieniu i wyczerpaniu spraw w tym zakresie, ustalone zostały przez ZG ZASP stanowiska dotyczącego przygotowania pisemnych odpowiedzi do adresatów pism.

Informacje o wykonaniu Budżetu ZASP za pierwsze półrocze zreferował i podsumował Dyrektor Generalny Biura ZASP. W kolejności omówił przygotowaną prezentację Budżetu, zwracając uwagę na szczególnie newralgiczne pozycje, wymagające bieżącego monitorowania, w tym pilnowania dyscypliny budżetowej przez Oddziały. Omówił trudną sytuację finansową w DAW Skolimów, wskazał przyczyny i obawy związane z generowaniem przez DAW w Skolimowie straty, obciążającej  budżet ZASP.  Wywiązała się dyskusja, w której członkowie Zarządu wskazywali na pilną  potrzebę  znalezienia sposobu na rozwiązanie problemu. Zaproponowali zgłaszanie projektów rozwiązań,  możliwych do wdrożenia, zapobiegając pogłębianiu się straty. Członkowie ZG proponowali przedstawienie problemu na kwartalnym posiedzeniu z udziałem Przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP. Omówiony został projekt Umowy, zlecającej przez ZASP, nadzór budowlany Inspektorowi Nadzoru w zakresie   prowadzonych robót budowlanych i prac projektowych związanych z remontem. Kolejnym podnoszonym przez Dyrektora Generalnego zagadnieniem, była ściągalność składek członkowskich. Dyrektor przedstawił Zarządowi zestawienie dotyczące wpływu składek w Oddziałach ZASP. Zestawienie obrazowało stan za 2020, 2021, 2022r. w stosunku do ilości członków i wysokości poszczególnych składek w Oddziałach. Postanowiono, że temat zostanie postawiony i omówiony na spotkaniu kwartalnym Zarządu Głównego ZASP w dniu 
2 października 2023r.  z Przewodniczącymi  Oddziałów i Sekcji ZASP.

Kol. Wiceprezes, pełnomocnik ZG ZASP ds. SKE, przekazała informacje o propozycji zmian w regulaminach SKE. Ogólne założenia propozycji zmian przedstawiła Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP. Zaproponowała dodatkowe, robocze spotkanie online Zarządu w dniu 21września 2023 r. w celu szczegółowego omówienia zmian treści zapisów w regulaminach SKE ZASP.

W dalszej części posiedzenia, po przerwie, przystąpiono do głosowań przygotowanego bloku uchwał. Podjęto jedną uchwałę repartycyjną dot. uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadawania filmów i seriali fabularnych. W sprawach SKE, podjęto trzy uchwały dot. zmian w projektach z programu kultura. Ustalono, że pozostałe omawiane zagadnienia wymagające uchwał Zarządu, podejmowane będą w trybie obiegowym poza posiedzeniem.

W części końcowej posiedzenia, głos zabrali przedstawiciele grupy ds. wizerunku ZASP. Przedstawili ogólnie efekty prowadzonych działań, jak również plany i pomysły dot. dalszych prac w tym zakresie. Zgłosili wniosek o uwzględnienie w porządku obrad posiedzenia kwartalnego z udziałem Przewodniczących Sekcji i Oddziałów,  czasu na szczegółową prezentację tematu.

Końcową część wypełniły sprawy różne, wolne głosy i wnioski. Członkowie Zarządu zgłaszali wnioski, podnosili sprawy i zadawali pytania w kwestiach nieobjętych porządkiem obrad. Po wyczerpaniu spraw zamknięto posiedzenie, kończąc spotkanie.

Czas trwania posiedzenia ponad 6 godzin, w tym dwie krótkie przerwy.       

                                                                                                               Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                               Urszula Drzewińska

          

Inne posiedzenia