Search
Generic filters
Aktualności

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

                    Posiedzenie nr 27/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

         (Posiedzenie kwartalne z udziałem Przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP)

Zarząd Główny ZASP w dniu 2 października 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Posiedzenie zostało organizacyjnie zaplanowane w dwóch częściach z odrębnymi porządkami obrad dla każdej z nich.     

Część – I (od godz.10.00-12.00) spotkanie członków ZG ZASP wraz ze stałymi uczestnikami posiedzenia: tj. przedstawicielami GKR ZASP, Przewodniczącym Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektorem Generalnym Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenasem współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownikiem Biura ZG ZASP.

Część – II (od godz. 12.00) w powiększonym składzie, z udziałem Przewodniczących Oddziałów i Sekcji ZASP.

Pierwszej części obrad przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął porządek obrad przewidziany dla tej części posiedzenia i przystąpił do procedowania.

Prezes przystąpił do omawiania informacji dotyczących zdarzeń, działań i aktywności oraz prac prowadzonych dla ZASP z jego udziałem, które miały miejsce pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 19 września do 2 października 2023r.);  w tym czasie, na dzień 21 września 2023r. godz. 15.00, zaplanowane zostało spotkanie robocze ZG ZASP w trybie zdalnym z udziałem: Dyrektorów Biura ZASP, Przewodniczącej Komisji SKE, mecenasem kancelarii prawnej, przedstawicielem GKR oraz pracownikiem Biura ZG ZASP. Spotkanie prowadził Prezes. Celem tego spotkania była praca nad dokonaniem zmian w zapisach regulaminowych dotyczących korzystania z Funduszy SKE ZASP. Proponowane zmiany dotyczyły zapisów związanych z zasadami i sposobem aplikowania o środki finansowe przez uprawnionych i członków ZASP. Konieczność prac nad zmianami, podyktowana była potrzebą uzyskania większej przejrzystości w interpretacji zasad, zarówno przy procedowaniu przez Komisję SKE ZASP, jak i aplikujących o środki finansowe. Generalnie zmiany mają usprawnić działanie całego systemu dotyczącego Funduszy SKE ZASP. Zarząd Główny ZASP ustalił zmiany, wprowadzone Uchwałą i obowiązujące od dnia 22 września 2023r. W dalszej części posiedzenia Prezes przedstawił zebranym swoje działania jakie podjął w ostatnim kwartale, szczególnie dotyczące: egzaminów eksternistycznych, statusu artysty zawodowego, emerytur pomostowych dla tancerzy, planowanej stałej dotacji dla DAW przez MKiDN.

W informacjach Sekretarza przekazane zostały informacje dotyczące bieżącej korespondencji i zagadnień wymagających uzgodnień Zarządu po ich omówieniu, wyrażenia stanowiska w podnoszonych kwestiach oraz dalszych dyspozycji w celu załatwienia spraw. Omówione zostały pisma: w sprawie prośby redakcji o uzupełnienie brakujących środków na wydanie trzech numerów pisma „Sceny Polskie” w roku 2023; w sprawie prośby o oprawę przez ZASP, uroczystości  symbolicznego pochówku Władysława Sheybala w dniu rocznicy jego śmierci 18  października; kolejnym omawianym tematem były projekty przygotowanych do akceptacji przez Zarząd pism do rozesłania Sekcjom (pisma do Zarządów wytypowanych Sekcji, wyrażały prośbę o przyjęcie kierowanych do nich członków, w związku z decyzją LXIV ZWZD o rozwiązaniu Nierepartycyjnej Sekcji Radia Telewizji i Filmu ZASP. Członkowie tej rozwiązanej sekcji, przypisani zostali do innych sekcji zgodnie z prowadzoną aktywnością zawodową i profilem posiadanego wykształcenia). Zarząd zaakceptował projekty pism.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Generalny Biura ZASP omówił temat prowadzonych negocjacji z Telewizją Polsat w sprawie nowej umowy.

Sprawy związane z działalnością SKE referowała Wiceprezes, członek ZG ZASP ds. współpracy z Komisją SKE. Omawiane sprawy dotyczyły głównie zgłoszonych przez beneficjentów zmian w realizowanych projektach artystycznych.

Wiceprezes przekazała również informacje o planowanych konkursach na dyrektorów teatrów, (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu) oraz wystosowanej prośbie o opinię ZASP w sprawie powołania na następny okres pięciu sezonów artystycznych  (bez trybu konkursowego) dyrektora Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

Na koniec tej części posiedzenia, w wolnych głosach i wnioskach, zadawane były pytania i stawiane wnioski przez członków Zarządu, w sprawach nie objętych porządkiem obrad.

Część drugą posiedzenia z udziałem Przewodniczących Sekcji i Oddziałów ZASP otworzył Prezes przywitaniem przybyłych Koleżanek i Kolegów. Po przyjęciu przez ZG ZASP porządku obrad dla tej części posiedzenia, rozpoczęto procedowanie. Prezes rozpoczął od przedstawiania informacji dotyczących statusu artysty zawodowego i projektu ustawy, która utknęła w procesie legislacyjnym z powodu braku konsensusu w sprawie finansowania kosztów z niej wynikających. Kolejnym omawianym zagadnieniem były emerytury pomostowe, w tym emerytury dla tancerzy, lalkarzy i instrumentalistów dętych, ze względu na rodzaj i charakter pracy. Propozycja dopisania tych zawodów do listy w rozporządzeniu, z której zawody te zostały skreślone na skutek zmian przepisów. Komisja Sejmowa w tej sprawie wyraziła swoją aprobatę. Prace Sejmu i Senatu zostaną wznowione w tym zakresie. W dalszej kolejności Prezes informował o szczególnie trudnej sytuacji finansowej dotyczącej rozliczeń księgowych za pierwsze półrocze 2023r. DAW w Skolimowie. Mimo nieustających starań o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych, zaangażowania się w problem również ministerstwa, sytuacja nadal pozostaje nierozwiązana systemowo (ze względu na zbyt małą liczbę stałych pensjonariuszy w DAW, w porównaniu z założoną liczbą ok. 50 osób. Brak chętnych do DAW spośród naszych członków ZASP, niewystarczająca ilość pensjonariuszy  generuje ogromne koszty.  Szukanie i znalezienia systemowego rozwiązania tej sytuacji jest aktualnie priorytetem dla ZG ZASP. Prowadzone rozmowy z ministerstwem i decydentami zmierzają w kierunku finalnego rozporządzenia, dopuszczającego wielobranżowość dla DAW).  

Sprawa egzaminów eksternistycznych prowadzonych przez ZASP, to kolejny ważny temat, który referował Prezes. Nadal trwa oczekiwanie na wskazanie zatwierdzonych zewnętrznych przepisów prawnych, które legalizowałyby i mocowały ZASP do przeprowadzania takich egzaminów. Po zakończonej relacji Prezesa, zadawane były przez zebranych, pytania z sali dotyczące możliwej formy pomocy dla DAW, wysokości straty za pierwsze półrocze, padały propozycje rozszerzenia działalności DAW z możliwością  przyjmowania osób komercyjnie, oraz pytania, jakie działania podjął lub podejmie ZG ZASP.

Wyjaśniana zainteresowanym była również kwestia i procedura uzyskiwania tantiem przez ZASP od platformy Netflix.

Po zakończeniu informacji, Prezes przekazał prowadzenie posiedzenia Wiceprezesowi.

W dalszej części posiedzenia Sekretarz ZG ZASP przekazała informacje dot. przesłanego do Sekcji i Oddziałów sprawozdania kwartalnego za drugi  kwartał 2023 z możliwością wnoszenia uwag i zadawania pytań dotyczących treści tego sprawozdania. Nikt z uczestników posiedzenia nie miał uwag ani pytań. Sekretarz poinformowała o pismach, które będą rozesłane do Sekcji nierepartycyjnych z prośbą o opinie w sprawie przyjęcia członków, którzy zostali wytypowanym Sekcjom przypisani, w związku z rozwiązaniem przez LXIV WZD ZASP, Nierepartycyjnej Sekcji Radia, Telewizji i Filmu ZASP. Po tych informacjach realizowany był kolejny punkt porządku obrad „Spraw Sekcji i Oddziałów”.

Przewodniczący i przedstawiciele Sekcji i Oddziałów oraz szeregowi członkowie ZASP  mieli możliwość zabierania głosu i prezentowania swoich spraw i problemów, jak również zadawania pytań w sprawach dla nich istotnych. Kierowane pytania dotyczyły: wyjaśnienia procedury, wręczania odznaczeń resortowych i państwowych  (od Sekcji Tańca i Baletu), w sprawie odznaczenia dla instytucji (Oddział Szczecin), w sprawie tantiem i zaproszenia do rozmów ZASP (Oddział Gdańsk), udzielono wyjaśnień w tym zakresie. Natomiast w sprawach różnych dylematów dot. procedur SKE, w związku z dużym zainteresowaniem zebranych i ilością pytań o zasady SKE, przesunięto kolejność procedowania tematów.

Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP przystąpiła do omawiania i referowania tego tematu. Przedstawiła wprowadzone zmiany w procedurach i regulaminach SKE, wyjaśniła zasadność ich wprowadzenia. Poinformowała o planowanych szkoleniach, dla pracowników biur oraz chętnych członków, w związku z dokonanymi  zmianami przyjętymi przez ZG ZASP.

Zespół ds. wizerunku ZASP zaprosił zebranych do poświęcania uwagi w celu przedstawienia i omówienia przygotowanej przez Zespół prezentacji. Omówione zostały plansze z projektami graficznymi koncepcji strony głównej ZASP, jej wizerunkowym układem. Proponowana koncepcja zakłada podział graficzny strony na dwie części: część odnoszącą się do działalności ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania i część odnoszącą się do działalności ZASP jako stowarzyszenia. Dalsze prace Zespołu ds. wizerunku są w toku, a po ich zakończeniu, strona ZASP zyska nowe oblicze. Po zakończonej prezentacji, zadawane były szczegółowe pytania z sali, składane propozycje rozwiązań w celu lepszego dostępu do informacji oraz komunikacji  poprzez stronę ZASP. 

W końcowej części posiedzenia Dyrektor Generalny Biura ZASP przedstawił zebranym aktualną sytuację dotycząca składek członkowskich. Zdefiniował występujące problemy na podstawie zestawienia z Oddziałów, biorąc pod uwagę różne aspekty zagadnienia. Z analiz wynika, że cześć składki członkowskiej, która odprowadzana jest na Fundusz Samopomocowy powinna ulec podwyższeniu, co już wcześniej było omawiane przez ZG ZASP. Natomiast druga część składki, tzw. składka członkowska, która pozostaje w dyspozycji Oddziału powinna zostać ujednolicona, jeżeli chodzi o zasady jej naliczania.  

Po analizie, istotnym aspektem zagadnienia wydaje się również podjęcie działań przez Oddziały mające na celu zwiększenie efektywności płacenia składek przez członków ZASP.

Po dyskusji i kierowanych pytaniach w tym zakresie temat został wyczerpany.

Dyrektor udzielił także istotnych informacji w sprawie przebiegu remontu na pierwszym piętrze w siedzibie ZASP. Prace budowlane są w toku, realizowane zgodnie z planem i wyznaczonymi etapami.

W związku z brakiem spraw i wniosków odnoszących się do ostatniego punktu porządku, obrady zakończono i zamknięto posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia to ok. 6 godzin, w tym 20 minutowa przerwa.

                                                                                                             Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                              Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia