Search
Generic filters
Aktualności

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

                    Posiedzenie nr 28/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 6 listopada 2023 r. spotkał się na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek trzech członków ZG ZASP, którzy zgłosili, zgodnie z regulaminem Zarządu Głównego ZASP, trzy tematy do porządku obrad dotyczące: podjęcia pilnej decyzji w sprawie sytuacji finansowej DAW w Skolimowie, podjęcia decyzji w sprawie umowy o współpracę z Teatrem Komedia w Poznaniu; omówienia i podjęcia decyzji w sprawie udziału przedstawicieli Oddziałów ZASP w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów teatrów. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie ZG ZASP, przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, pracownik biura ZG ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmiany w kolejności obrad, następnie przystąpił do jego procedowania.

W informacjach Prezesa podane zostały informacje dotyczące toczących się spraw i tematów związanych z bieżącą działalnością oraz inne aktywności (spotkania w siedzibie ZASP, poza siedzibą, spotkania wyjazdowe oraz uroczystości o różnym charakterze, umiejscowione w czasie między posiedzeniami ZG ZASP tj. od 3 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r.) W tym czasie Prezes uczestniczył w promocji książki o A. Fredrze, spotkaniu Rady Kultury przy MKiDN w Radziejowicach (rozmowy dot. opracowania interpretacji dot. kosztów uzyskania przychodów przez artystów.) Odbył negocjacyjne spotkanie z Kołem ZASP, dwoma związkami zawodowymi pracowników z Teatru J. Osterwy i dyrektorem w Lublinie w sprawie zaistniałego tam konfliktu. Spotkanie zakończyło się porozumieniem zaakceptowanym przez wszystkie strony. Odbył kolejne spotkania w ministerstwie dotyczące przekazania obiecanych środków dla DAW w Skolimowie. Uczestniczył w uroczystości  jubileuszowej szkoły filmowej, otwarciu nowego budynku Muzeum Kinematografii.  Odbył spotkanie z marszałkiem w Olsztynie. Spotkał się również z dyrektor domu kultury „Świt”. Był na przedstawieniu dyplomowym w Teatrze Żydowskim , Akademii Teatralnej. Odbył spotkanie z dyrekcją Biura Niepodległa. Odbył spotkanie w Instytucie Badań Edukacyjnych w sprawie wznowienia egzaminów eksternistycznych w ZASP. Brał udział w promocyjnym koncercie kol. Anny Sroki Hryń, promującym jej płytę sfinansowaną z funduszy SKE ZASP.W siedzibie ZASP odbywał spotkania w sprawach bieżących i narady konsultacyjne z Dyrektorem Generalnym Biura ZASP i mecenasem współpracującej z  ZASP kancelarii prawnej.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały, budzące wątpliwości, zapisy dotyczące szczegółowych warunków dostępu beneficjentów do świadczeń z programu kultura, które wymagają doprecyzowania z uwagi na użyte nazewnictwo. Rozróżnienia w nich, użytego tam  pojęcia „stypendium” i nie utożsamiania go z pojęciem „dofinansowanie”. W kontekście użycia i rozumienia ich jako tożsame, gdyż wywołuje to określone skutki prawne dla beneficjenta przyznanych funduszy, będącego osobą fizyczną. Sprawa została omówiona przez kol. z GKR i prawnika. W  zakresie dokonania takich zmian będą podjęte ustalone działania.

Po omówieniu tego punktu prezes K. Szuster udał się na umówione spotkanie w Ministerstwie Kultury dotyczące wznowienia egzaminów eksternistycznych. Zebranie prowadził wiceprezes Krzysztof Górecki.

Kol. Wiceprezes omówiła i wyjaśniła zasady dotyczące udziału przedstawicieli Oddziałów ZASP w  komisjach konkursach wybierających kandydatów na dyrektorów teatrów. Jako powołany przez ZG ZASP pełnomocnik ds. konkursów dyrektorskich, działa zgodnie z przyjętymi i uzgodnionymi zasadami. Dla transparentności i obiektywności dokonywanych wyborów, do komisji konkursowej powoływane są osoby spoza danego Oddziału, na  terenie którego odbywa się konkurs. Toczyła się dyskusja w tym temacie, bez konkluzji zmieniającej dotychczasowe ustalenia. Został złożony wniosek przez członka Kapituły Nagrody Gustaw w sprawie zmiany w regulaminie Nagrody GUSTAW. Wniosek został przyjęty przez członków ZG do dalszego procedowania.

W dalszej kolejności Kol. Wiceprezes odniosła się i omówiła kwestię dotyczącą kwartalnych posiedzeń ZG z przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów. Zwróciła uwagę na zapisy statutowe i regulaminowe dotyczące procedury w organizacji tych posiedzeń i przyjętej określonej formuły, według której odbywają się te posiedzenia, jak również udziału osób w nich uczestniczących. Przypomniała, że do udziału w nich uprawnieni są przewodniczący  Oddziałów i Sekcji, bądź osoby wskazane wcześniej przed posiedzeniem, umocowane przez tych przewodniczących do uczestnictwa i zabierania głosu w ich zastępstwie w razie nieobecności. Obecni na sali obrad członkowie ZASP mogą  się przysłuchiwać obradom. Członkowie ZG podjęli dyskusję o powrocie do wskazanej dyscypliny, która pozwoli na sprawny przebieg tych posiedzeń, bez powodowania ich dezorganizacji. Zgłoszony został również wniosek formalny, przez członka Zarządu Głównego o zmianę w porządku obrad posiedzeń kwartalnych. Dokonania zamiany kolejności planowanych części I i II  posiedzenia. Dotychczasową cześć drugą z udziałem przewodniczących Sekcji i Oddziałów przyjąć, jako część pierwszą i zmienić godziny rozpoczęcia na wcześniejsze. Wniosek uzyskał aprobatę członków ZG.

Po omówieni tego punktu ponownie prezes Krzysztof Szuster prowadził zebranie.

Prezes przekazał bieżącą informację, po rozmowach z urzędnikami MKiDN, w sprawie egzaminów eksternistycznych ZASP. Kontynuację tych rozmów trzeba będzie prowadzić z Ministerstwem Edukacji, w którym będą one procedowane.  Omówił sytuację z sugestią podjęcia przez ZASP inicjatywy i przygotowania określonego nazewnictwa zawodowego do przedłożenia Instytutowi Badań Edukacyjnych.  

W obecności wszystkich członków ZG ZASP, przystąpiono do omawiania zasadniczego tematu, dla którego zostało zwołane to posiedzenie, tj. omówienia sytuacji finansowej DAW w różnych jej aspektach. Prezes przekazał głos członkom referentom. Nastąpiło wprowadzenie w temat dot. miesięcznych kosztów generowanych przez DAW w Skolimowie i zabezpieczenia możliwie stałego źródła dochodu w celu zniwelowania rosnącej straty w budżecie ZASP.  

Dyrektor Generalny odpowiadał na pytania członków ZG związanych z finansowaniem DAW. Dyrektor przedstawił przygotowane analizy od 2018-2023 r. Omówił sytuację, sięgając do genezy i źródeł finansowania DAW w kolejnych latach. Podkreślał, że problemy z finansowaniem DAW pojawiły się od czasu wycofania się  Ministerstwa Kultury w roku 2001 ze stałego finansowania DAW, którego poziom wynosił wówczas 70% . Kolejne lata kończyły się ze stratą do pokrycia. Szereg składowych czynników miało i ma wpływ na taki przebieg wyniku finansowego. Dyrektor omówił szczegółowo wskazane czynniki. Wywiązała się dyskusja nad możliwymi koncepcjami rozwiązań do wprowadzenia w celu rozwiązania problemu finansowego DAW. Dyskutowano na temat przyjęcia doraźnych rozwiązań zabezpieczających finansowanie oraz nad znalezieniem narzędzia do wprowadzenia  rozwiązania systemowego. Poczyniono ustalenia dotyczące doraźnych rozwiązań, których efektem powinno być polepszenie obecnej sytuacji finansowej DAW. W imieniu Zespołu ds. wizerunku wystąpiła Kol. Pełnomocnik ds. DAW, przedstawiając projekt folderu informacyjnego – DAW, propagującego pobyt w DAW.

Kol. Filip Frątczak zgłosił rezygnację ze złożenia w imieniu Zarządu Oddziału ZASP w Poznaniu projektu umowy dotyczącej współpracy z dyrektorem prywatnego Teatru Komedia w Poznaniu z powodu – „ nie wypłacania przez niego należnych honorariów aktorom i braku wyraźnej linii repertuarowej”. ZG ZASP przyjął tę rezygnację i w związku z powyższym, ten punkt porządku obrad utracił zasadność procedowania.

W sprawach różnych, wolnych głosach i wnioskach, omawiano korespondencję i pisma wymagające stanowiska ZG ZASP w celu przygotowania treści pisemnych odpowiedzi. Ponadto członkowie ZG zadawali pytania, zgłaszali uwagi, przedstawiali problemy w tematach nie objętych zakresem porządku obrad.  Po wyczerpaniu tematów, zakończono posiedzenie.

Kolejny termin posiedzenia Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 20 listopada 2023 r.

Czas trwania posiedzenia ponad 6 godz., w tym dwie krótkie przerwy.      

Urszula Drzewińska

                                                            Sekretarz ZG ZASP

Inne posiedzenia