Search
Generic filters
Aktualności

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 29/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny, w dniu 20 listopada 2023 r., spotkał się w siedzibie ZASP, na drugim listopadowym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym.  Uczestniczyli w nim członkowie Zarząd Głównego ZASP, przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął porządek obrad, zaplanowany na to posiedzenie.

Prezes poinformował, że w ramach stałego punktu porządku obrad dotyczącego informacji Prezesa, będzie również miało miejsce wystąpienie Kol. Wiceprezes, po czym przystąpił do omawiania toczących się spraw i aktywności prowadzonych w siedzibie ZASP, jak i poza siedzibą ZASP (dotyczy to spotkań, uroczystości oraz reprezentowania ZASP na innych wydarzeniach) pomiędzy posiedzeniami (tj. od 7.11 do 20.11.2023r.)

W tym czasie odbyło się między innymi:  spotkanie w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, które dotyczyło umowy w sprawie DAW Skolimów (w spotkaniu tym uczestniczyła Wicestarosta; Dyrektor PCPR, Dyrektor Generalny ZASP); spotkanie w MKiDN, które dotyczyło uzyskania zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimii prawami pokrewnymi przez ZASP oraz wcześniej uzgadnianego porozumienia w sprawie DAW. Prezes wziął udział w uroczystości pogrzebowej Hanny Zientary-Mokrowieckiej w Płocku, później na cmentarzu w Warszawie. Odbył spotkanie z reprezentantką Teatru Ukraińskiego. W MKiDN, reprezentując ZASP,  uczestniczył w uroczystości wręczenia  Medalu „Glorii Artis” Teatrowi Lalek „Pleciuga” ze Szczecina. Spotkał się z delegacją Polonii amerykańskiej z Chicago, panią Grażyną Skoczeń. Następnie omawiał pisma i odpowiedzi na nie, skierowane do Prezesa i Zarządu Głównego ZASP przez Oddział ZASP w Warszawie:  odbyła się dyskusja dotycząca obecności sztandaru ZASP podczas uroczystości pogrzebowych (zwyczajowo i organizacyjnie leży to w gestii Oddziału, do którego przynależał zmarły członek). Prezes i  Zarząd Główny nie wydają w tym zakresie żadnych dyspozycji. Sztandar jest ogólnodostępny, wystarczy zgłosić taką potrzebę i zorganizować osoby do pocztu sztandarowego. W celu uregulowania tej kwestii, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nieporozumień, została zgłoszona inicjatywa dotycząca przygotowania krótkiej instrukcji w sprawie używania sztandaru ZASP. Następnie omówione zostało kolejne pismo z Oddziału ZASP w Warszawie oraz przedstawione pisemne oświadczenia w tej sprawie: Prezesa, Dyrektora Generalnego oraz Dyrektor ds. organizacyjnych.

W dalszej części posiedzenia,  Kol. Wiceprezes przedstawiła sytuację Teatru Dramatycznego w Warszawie i omówiła przebieg spotkań, które miały posłużyć ocenie sytuacji. Po dyskusji ustalono wstępnie podjęcie działań, pod warunkiem dostarczenia do ZASP niezbędnych dokumentów.  Wygłosiła również oświadczenie dotyczące złamania norm i niewłaściwego sposobu zachowania w stosunku do jej osoby przez Filipa Frątczaka członka Zarządu Głównego.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP przedstawiła nadesłaną korespondencję kierowaną do Zarządu Głównego ZASP, wymagającą omówienia i przygotowania odpowiedzi (pismo Zarządu Sekcji FSiTTv w sprawie sytuacji finansowej DAW Skolimów; pismo w sprawie rezygnacji z funkcji członka Zarządu Sekcji Tańca i Baletu, wniosek o dokonanie korekty we wniosku realizowanym z funduszy SKE). Sekretarz zgłosiła również wniosek formalny dotyczący wyznaczenia przez Zarząd Główny stałego terminu odbywania posiedzeń ZG ZASP.

Ustalony został również termin kolejnego kwartalnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP (26.02.2024 r. godz. 11.00), uwzględniono też wniosek zmiany kolejności porządku obrad Zarządu Głównego na to posiedzenie (w pierwszej kolejności odbywać się będzie część posiedzenia z Przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP).

 W dalszej części posiedzenia, Zarząd Główny ZASP, wysłuchał przedstawionych przez Dyrektora Generalnego informacji w sprawie realizacji Budżetu ZASP za trzy kwartały 2023r. Po omówieniu tych zagadnień,  Dyrektor szczegółowo odpowiadał na zadawane pytania przez członków ZG. Omówił również uzasadnioną potrzebę dokonania korekty budżetu działalności SKE za rok 2023, wyjaśniając zasadność tej korekty.

Dyrektor Generalny poinformował członków ZG ZASP na jakim etapie są rozmowy dotyczące sprzedaży gruntu w Domanicach, na podstawie złożonej do ZASP oferty. Poinformował również, jaki jest aktualny przebieg prac budowlanych w budynku ZASP.

W zakresie omawianych przez Dyrektora Generalnego zagadnień, Zarząd Główny podjął dwie uchwały: w sprawie przeksięgowania podzielonych i wciąż niewypłaconych przychodów z praw za lata 2009-2018 na Fundusz działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej; w sprawie korekty Budżetu działalności SKE ZASP.

W wyniku  uzgodnień Zarządu Głównego ZASP i konsultacji z przewodniczącymi Sekcji i Oddziałów ZASP przeprowadzonych na posiedzeniu w dniu 2 października 2023 roku, podtrzymano decyzję o konieczności zmiany wysokości składki członkowskiej w części przeznaczonej na Fundusz Samopomocowy ZASP (tzw. Fundusz Pogrzebowy do kwoty minimum 10 zł od 1 stycznia 2024 roku).

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne, wolne głosy i wnioski. Członkowie Zarządu Głównego poruszali sprawy, które nie zostały objęte porządkiem obrad. Przedstawiali propozycje, zgłaszali uwagi i wnioski. Trwały dyskusje w poruszanych kwestiach.

Kol. Wiceprezes zrelacjonował przebieg 13. Forum Młodej Reżyserii, które odbyło się w dniach 16-20.11.2023 roku w Krakowie (z Funduszy SKE ZASP zostały przyznane przez reprezentanta ZASP trzy nagrody).

Członkowie ZG ZASP zabierali głos w sprawach proceduralnych związanych z działalnością SKE, wskazano na potrzebę wprowadzenia kolejnych korekt w regulaminach. W tym temacie wypowiadała się także Dyrektor ds. Organizacyjnych. Dyskutowano również nad wzmożoną intensywnością prac wykonywanych przez Komisję  SKE.

Trwała wymiana poglądów między członkami ZG w sprawach wewnętrznych wymagających wyjaśnień.

Zgłoszony i przyjęty został wniosek o możliwość udzielenia i zabrania głosu przez Kol. z OKR Oddziału ZASP w Warszawie w celu przedstawienia sprostowania do swojej wypowiedzi udzielonej w dniu 2 października 2023 r.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 11 grudnia 2023r. godz. 11.00.

Na tym obrady zakończono i zamknięto posiedzenie. Czas trwania posiedzenia to 4 godziny i 30 minut z  przerwą.

                                                                                                   Urszula Drzewińska   

                                                                                                    Sekretarz ZG ZASP                     

                                                                                                                       .

Inne posiedzenia