Search
Generic filters
Aktualności

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 30/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

         Zarząd Główny ZASP spotkał się w dniu 11 grudnia 2023 r. w siedzibie ZASP na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym. Uczestniczyli w nim członkowie ZG ZASP, przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaplanowany porządek obrad.

Prezes w swoich informacjach zdał relację członkom Zarządu Głównego ze swoich zajętości i działań w okresie między posiedzeniami ZG (tj. od 20 listopada do 11 grudnia 2023r.) W tym czasie Prezes odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursów i dotacji, jakie mógłby otrzymać ZASP z Urzędu Marszałkowskiego na DAW w Skolimowie w przyszłym roku; odbył spotkanie w teatrze w Płocku między innymi w sprawie odznaczeń, medali Gloria Artis dla artystów z tamtego terenu; spotkał się z p. Dyrektor Teatru TV w sprawie organizacji uroczystości wręczenia „Splendorów”; odbył spotkanie w ministerstwie w sprawie weryfikacji, przeglądu złożonych wniosków, o które wystąpił ZASP dot. odznaczeń resortowych i ustalenia komu zostały one przyznane; był uczestnikiem gali wręczenia Nagród im. Witolda Hulewicza w Domu Literatury; spotkał się z Dyrektorem NCK; w siedzibie ZASP spotkał się z Przewodniczącą Sekcji Tańca i Baletu; uczestniczył również w jubileuszu Teatru Baj, połączonym z uroczystym wręczeniem medali Gloria Artis, o które występował ZASP. Planowane na dzień 4 grudnia 2023r. wybory w nowej Sekcji Teatrów Niezależnych nie odbyły się z przyczyn proceduralnych (Członkowie Sekcji Teatrów Dramatycznych, powinni zgłosić swój akces o przeniesienie do nowej Sekcji Teatrów Niezależnych. Jak ustalono, ta procedura nie nastąpiła i w związku z tym, nie było możliwości dokonania wyborów.) Zebranie tej sekcji odbędzie się w formie online. W tym dniu Prezes uczestniczył w gali wręczania „Wielkich Splendorów i debiutów Teatru Polskiego Radia”, tegoroczną statuetkę „Splendor Splendorów” otrzymał kol. Tomasz Marzecki. Prezes był obecny na ostatnim posiedzeniu Rady Kultury  przy MKiDN. Z istotnych dla ZASP spraw była opinia Rady w sprawie statusu artysty zawodowego i tzw. „czystych nośników”, która została skierowana do przyszłego ministra kultury. Trzy kolejne spotkania w MKiDN dotyczyły kwestii: odznaczeń resortowych, podpisania rozporządzenia w sprawie „czystych nośników” i rozporządzenia dotyczącego DAW w Skolimowie. Na daną chwilę (11 grudnia 2023r.) rozporządzenia te nie zostały podpisane.

Kol. Wiceprezes dopytywał o sprawę toczonych negocjacji w sprawie nowej umowy z Telewizją Polsat. W tej sprawie głos zabrał Dyrektor Generalny ZASP, odpowiadając, że ze swojej strony zrobił wszystko, przekazał materiały i obecnie trwa oczekiwanie na zakończenie analizy powadzonej z drugiej strony. Dotychczasowa umowa z ZASP-em już nie obowiązuje.

Prezes potwierdził, że od grudnia 2023r. ZASP nie wykonuje już żadnych ruchów. Jest uchwała ZG ZASP, Uchwała Komisji ds. inkasa i repartycji, odbyły się również rozmowy na najwyższym szczeblu.  

 W dalszej części posiedzenia, Koleżanka pełnomocnik ZG. ZASP ds. Skolimowa omówiła sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez ZASP na rzecz DAW w Skolimowie, podpisania umowy i ustanowienia pełnomocnika do jej zawarcia. W tym zakresie została przygotowana stosowna uchwała.

Dyrektor Generalny ZASP zreferował sprawę toczących się rozmów z oferentami dot. sprzedaży ziemi rolnej i parku w Domanicach.

W dalszym procedowaniu członkowie ZG ZASP przystąpili do omówienia zaplanowanego do podjęcia bloku uchwał.

Podjęto: uchwałę organizacyjną w sprawie zatwierdzenia protokołu; uchwały finansowe w sprawie zatwierdzenia założeń do Budżetu na 2024 r. oraz założeń do budżetu działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (SKE) na 2024 r., w sprawie zatwierdzenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania w roku 2024; w sprawie przyznania pracownikom Biura ZG ZASP oraz pracownikom DAW w Skolimowie premii. oraz w sprawie zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości ZASP. Podjęto również uchwałę dotyczącą zatwierdzenia uchwały Komisji SKE – programu socjalnego.

Omówiono pisma wynikające z nadesłanej korespondencji, członkowie Zarządu wyrażali pogląd, co dalszych decyzji związanych z omawianą korespondencją. Poczyniono ustalenia pod przygotowanie stosownych uchwał do głosowań w trybie obiegowym oraz odpowiedzi do adresatów korespondencji.

W zakresie spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, członkowie Zarządu zabierali głos, zadawali pytania, wyrażali opinie i poglądy w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

Z istotnych spraw: zgłoszono wniosek o uwzględnienie i ustanowienie oraz uhonorowanie nagrodą ZASP – inspicjenta teatralnego; podjęto decyzję w sprawie wypłaty zasiłku po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego.

 Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 15 stycznia 2024r. godz.11.00.

Czas trwania posiedzenia ok. 5 godz. w tym przerwa.

 Urszula Drzewińska

                                                                                                 Sekretarz ZG ZASP

Inne posiedzenia