Search
Generic filters
Aktualności

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 30/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

         Zarząd Główny ZASP spotkał się w dniu 11 grudnia 2023 r. w siedzibie ZASP na posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym. Uczestniczyli w nim członkowie ZG ZASP, przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaplanowany porządek obrad.

Prezes w swoich informacjach zdał relację członkom Zarządu Głównego ze swoich zajętości i działań w okresie między posiedzeniami ZG (tj. od 20 listopada do 11 grudnia 2023r.) W tym czasie Prezes odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursów i dotacji, jakie mógłby otrzymać ZASP z Urzędu Marszałkowskiego na DAW w Skolimowie w przyszłym roku; odbył spotkanie w teatrze w Płocku między innymi w sprawie odznaczeń, medali Gloria Artis dla artystów z tamtego terenu; spotkał się z p. Dyrektor Teatru TV w sprawie organizacji uroczystości wręczenia „Splendorów”; odbył spotkanie w ministerstwie w sprawie weryfikacji, przeglądu złożonych wniosków, o które wystąpił ZASP dot. odznaczeń resortowych i ustalenia komu zostały one przyznane; był uczestnikiem gali wręczenia Nagród im. Witolda Hulewicza w Domu Literatury; spotkał się z Dyrektorem NCK; w siedzibie ZASP spotkał się z Przewodniczącą Sekcji Tańca i Baletu; uczestniczył również w jubileuszu Teatru Baj, połączonym z uroczystym wręczeniem medali Gloria Artis, o które występował ZASP. Planowane na dzień 4 grudnia 2023r. wybory w nowej Sekcji Teatrów Niezależnych nie odbyły się z przyczyn proceduralnych (Członkowie Sekcji Teatrów Dramatycznych, powinni zgłosić swój akces o przeniesienie do nowej Sekcji Teatrów Niezależnych. Jak ustalono, ta procedura nie nastąpiła i w związku z tym, nie było możliwości dokonania wyborów.) Zebranie tej sekcji odbędzie się w formie online. W tym dniu Prezes uczestniczył w gali wręczania „Wielkich Splendorów i debiutów Teatru Polskiego Radia”, tegoroczną statuetkę „Splendor Splendorów” otrzymał kol. Tomasz Marzecki. Prezes był obecny na ostatnim posiedzeniu Rady Kultury  przy MKiDN. Z istotnych dla ZASP spraw była opinia Rady w sprawie statusu artysty zawodowego i tzw. „czystych nośników”, która została skierowana do przyszłego ministra kultury. Trzy kolejne spotkania w MKiDN dotyczyły kwestii: odznaczeń resortowych, podpisania rozporządzenia w sprawie „czystych nośników” i rozporządzenia dotyczącego DAW w Skolimowie. Na daną chwilę (11 grudnia 2023r.) rozporządzenia te nie zostały podpisane.

Kol. Wiceprezes dopytywał o sprawę toczonych negocjacji w sprawie nowej umowy z Telewizją Polsat. W tej sprawie głos zabrał Dyrektor Generalny ZASP, odpowiadając, że ze swojej strony zrobił wszystko, przekazał materiały i obecnie trwa oczekiwanie na zakończenie analizy powadzonej z drugiej strony. Dotychczasowa umowa z ZASP-em już nie obowiązuje.

Prezes potwierdził, że od grudnia 2023r. ZASP nie wykonuje już żadnych ruchów. Jest uchwała ZG ZASP, Uchwała Komisji ds. inkasa i repartycji, odbyły się również rozmowy na najwyższym szczeblu.  

 W dalszej części posiedzenia, Koleżanka pełnomocnik ZG. ZASP ds. Skolimowa omówiła sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez ZASP na rzecz DAW w Skolimowie, podpisania umowy i ustanowienia pełnomocnika do jej zawarcia. W tym zakresie została przygotowana stosowna uchwała.

Dyrektor Generalny ZASP zreferował sprawę toczących się rozmów z oferentami dot. sprzedaży ziemi rolnej i parku w Domanicach.

W dalszym procedowaniu członkowie ZG ZASP przystąpili do omówienia zaplanowanego do podjęcia bloku uchwał.

Podjęto: uchwałę organizacyjną w sprawie zatwierdzenia protokołu; uchwały finansowe w sprawie zatwierdzenia założeń do Budżetu na 2024 r. oraz założeń do budżetu działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (SKE) na 2024 r., w sprawie zatwierdzenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania w roku 2024; w sprawie przyznania pracownikom Biura ZG ZASP oraz pracownikom DAW w Skolimowie premii. oraz w sprawie zatwierdzenia zasad (polityki) rachunkowości ZASP. Podjęto również uchwałę dotyczącą zatwierdzenia uchwały Komisji SKE – programu socjalnego.

Omówiono pisma wynikające z nadesłanej korespondencji, członkowie Zarządu wyrażali pogląd, co dalszych decyzji związanych z omawianą korespondencją. Poczyniono ustalenia pod przygotowanie stosownych uchwał do głosowań w trybie obiegowym oraz odpowiedzi do adresatów korespondencji.

W zakresie spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, członkowie Zarządu zabierali głos, zadawali pytania, wyrażali opinie i poglądy w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

Z istotnych spraw: zgłoszono wniosek o uwzględnienie i ustanowienie oraz uhonorowanie nagrodą ZASP – inspicjenta teatralnego; podjęto decyzję w sprawie wypłaty zasiłku po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego.

 Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 15 stycznia 2024r. godz.11.00.

Czas trwania posiedzenia ok. 5 godz. w tym przerwa.

 Urszula Drzewińska

                                                                                                 Sekretarz ZG ZASP

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

10. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego