Search
Generic filters
Aktualności

33. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 33/2024 w trybie stacjonarnym

w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Główny ZASP spotkał się w dniu 27 marca 2024 r. o godz.11.00 na trzecim posiedzeniu w 2024 r., zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym. Spotkanie odbywało się w siedzibie ZASP. Uczestniczyli w nim członkowie ZG ZASP, przedstawiciele GKR ZASP,  Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Warszawy,  pracownik  biura Zarządu Głównego ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Prezes otworzył posiedzenie ZG, przywitał zebranych uczestników. Następnie dokonał stwierdzenia prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd przyjął porządek dzienny obrad. Prezes w swoich informacjach zapoznał uczestniczących w posiedzeniu ze swoimi aktywnościami wykonywanymi na rzecz ZASP, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia ZG ZASP tj. 5 marca 2024 roku.

W dalszej części posiedzenia, omówione zostały sprawy podnoszone przez GKR ZASP, zasygnalizowane przez Komisję w piśmie kierowanym do Zarządu Głównego. Po omówieniu i wyjaśnieniach zakończono dyskusję. 

Dyrektor ds. organizacyjnych przekazała informacje dotyczące organizacji planowanego na 17 czerwca 2024 r. LXV  Walnego Zebrania Delegatów ZASP, które jak co roku, zgodnie ze Statutem ZASP ma charakter zebrania sprawozdawczego z działalności stowarzyszenia w 2023 r. Przedstawiła zebranym przygotowany harmonogram działań i prac do wykonania przed WZD, z zachowaniem obowiązujących terminów. Przedstawione zostały również rezultaty prowadzonych uprzednio konsultacji, zbierania opinii dot. trybu zwołania WZD ZASP.  Dodatkowo ustalono, że termin nadsyłania propozycji zmian do regulaminów na WZD zostanie przedłużony do końca kwietnia 2024 r.

Prezes wraz Zespołem ds. wizerunku, szczegółowo omówili stanowisko ZASP dot. kwestii implementacji dyrektywy unijnej i zapisów w ustawie o prawie autorskim.  Przedstawiono dotychczas podjęte działania w obronie zabezpieczenia interesów ZASP i jego członków (sprawa dotycząca tzw. tantiem z Internetu). Temat jest monitorowany na bieżąco. Planowane są kolejne działania w tym zakresie do akceptacji i podjęcia przez ZASP.

Dyrektor Generalny Biura ZASP poinformował o przekazaniu przez ZASP granicznych warunków do ugody z Telewizją Polsat. Następnie poinformował o sprawie otrzymanej przez ZASP dotacji, z programu MKiDN z przeznaczeniem na rozwiązania przeciwpożarowe dla DAW w Skolimowie. Przedmiotem prowadzonej dyskusji była wysokość kwoty, którą ZASP musi przeznaczyć na wkład własny do tego projektu.

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Dyrektora Generalnego były przedłożone do zatwierdzenia Budżety Oddziałów ZASP na 2024 r. Dyrektor po omówieniu ich w kolejności, udzielił rekomendacji do zatwierdzenia przez ZG ZASP.

Omówiono także bieżącą korespondencję, skierowaną do ZG ZASP,  poczyniono ustalenia w sprawach wymagających odpowiedzi, jak również wymagających podjęcia przez ZG stosownych uchwał. Uzgodniono, że omówione projekty uchwał zostaną poddane pod głosowanie  ZG ZASP w trybie obiegowym. Głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał organizacyjnych w sprawach:  ustalenia terminu WZD, trybu zwołania WZD, zatwierdzenia Budżetów Oddziałów.

W końcowej części posiedzenia w ramach spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, głos zabierali uczestnicy posiedzenia w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. Zadawane były pytania w sprawach organizacyjnych. Bieżącą informację dot. zorganizowania dla pensjonariuszy DAW w dniu 26 marca „tradycyjnego jajeczka” w przededniu nadchodzących Świąt Wielkanocnych, przekazała Kol. pełnomocnik ds. DAW. Po wyczerpaniu tematów posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia ok. 4 godziny i 30 minut z przerwą.

Urszula Drzewińska
Sekretarz ZG ZASP

Inne posiedzenia