Search
Generic filters
Aktualności

4. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 4/2022, nowej kadencji ZG ZASP, w dniu 24 stycznia 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 4. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie zdalnym. Członkowie ZG wzięli udział w posiedzeniu za pomocą aplikacji TEAMS. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie ZG ZASP, przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej, Kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Wiceprezes ZG ZASP Krzysztof Górecki, wyznaczony przez Prezesa w jego zastępstwie.

Po otwarciu posiedzenia o godz. 10.00 i stwierdzeniu prawidłowości posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (kworum), przyjęto porządek obrad. Z uwagi na nieobecność Prezesa, zaplanowane do referowania przez niego zagadnienia w porządku obrad, przesunięte zostały na kolejne posiedzenie. Priorytetem tego posiedzenia było omówienie projektu budżetu ZASP na rok 2022.

W informacjach Sekretarza Zarządu Głównego ZASP przedstawione zostały bieżące zagadnienia i sprawy do dyskusji, których procedowanie ciąg dalszy miało w bloku głosowań przygotowanych projektów uchwał. W referowanym obszarze znalazły się sprawy organizacyjne związane z procedurami prawnymi ZASP, dot. zakresu decyzyjnego o zawieszeniu członkostwa w ZASP, wystąpienia o patronaty ZASP, wnioski w sprawie projektów artystycznych oraz inne bieżące składane przez Członków ZASP, Oddziały i Sekcje ZASP.

Przystąpiono do omówienia projektu budżetu ZASP na 2022 rok. Dyrektor Generalny Biura ZASP na podstawie przygotowanego projektu dokumentu, zreferował na wstępie poszczególne obszary i założenia, na podstawie których powstał projekt planu budżetowego ZASP na 2022r., jako Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Po omówieniu poszczególnych obszarów i przyporządkowanych im tabel wg przyjętych założeń, długo wyjaśniał zasadność planowanych kwot. Członkowie ZG ZASP zadawali pytania, słuchali wyjaśnień i uzasadnień, dyskutowali nad zaplanowanymi rozwiązaniami. Decyzję w tej sprawie ZG podejmie w najbliższym czasie.

Po przerwie wznowiono obrady. Zarząd Główny przystąpił do bloku głosowań nad przygotowanymi projektami uchwał, wcześniej omówionych. Przegłosowano uchwały organizacyjne w sprawie zawieszenia członkostwa zgodnie ze wskazaną listą, w sprawie patronatu honorowego ZASP dla wystaw narodowych oraz książki pt. „ Aktor też człowiek”, w sprawie projektu artystycznego oraz finansowe: dwie dotyczące wypłaty środków z Funduszu Samopomocowego, w sprawie wniosku Sekcji Teatrów Dramatycznych, w sprawie wniosku o zaliczkę na poczet tantiem, w sprawie wniosku GKR ZASP. Pozostałe projekty uchwał finansowych zostaną uchwalone przez ZG ZASP, po zatwierdzeniu budżetu.

W dalszej części posiedzenia, Koordynator Projektów ZASP, przedstawił informację i zreferował temat będący w trakcie realizacji dotyczący przygotowania listu intencyjnego w sprawie współpracy z STD w Rosji. Następnie omówił założenia do przygotowywanego z Bemowskim Centrum Kultury projektu „ Gwiazdozbiór”, w ramach nawiązanej współpracy.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały przygotowane przez zespół roboczy, niezbędne dokumenty i druki, na podstawie których możliwe będzie składanie do powstałej w ZASP Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (w skrócie Komisji SKE) wniosków przez członków ZASP, Sekcje, Oddziały i innych uprawnionych. Zarząd Główny po omówieniu stanu przygotowań wskazanych dokumentów, opinii członków zespołu w tym prawnika ZASP, Kierownika Kancelarii Biura ZASP, Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu referującego temat, ustalił termin dla Członków ZG do wniesienia ewentualnych uwag końcowych i zatwierdzenia pakietu dokumentów. Po ich zatwierdzeniu, udostępnione zostaną one na stronie internetowej ZASP.

W ostatnim punkcie przyjętego porządku obrad dotyczącego spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, Członkowie ZG przedstawiali tematy, zgłaszali inicjatywy i wnioski nie objęte porządkiem obrad, informowali o swoich aktywnościach. Po wyczerpaniu tematów, posiedzenie zostało zakończone.

Czas trwania posiedzenia to ok. 4 godziny z 15 minutową przerwą.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia