Search
Generic filters
Aktualności

4. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 4/2022, nowej kadencji ZG ZASP, w dniu 24 stycznia 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 4. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie zdalnym. Członkowie ZG wzięli udział w posiedzeniu za pomocą aplikacji TEAMS. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie ZG ZASP, przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej, Kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Wiceprezes ZG ZASP Krzysztof Górecki, wyznaczony przez Prezesa w jego zastępstwie.

Po otwarciu posiedzenia o godz. 10.00 i stwierdzeniu prawidłowości posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (kworum), przyjęto porządek obrad. Z uwagi na nieobecność Prezesa, zaplanowane do referowania przez niego zagadnienia w porządku obrad, przesunięte zostały na kolejne posiedzenie. Priorytetem tego posiedzenia było omówienie projektu budżetu ZASP na rok 2022.

W informacjach Sekretarza Zarządu Głównego ZASP przedstawione zostały bieżące zagadnienia i sprawy do dyskusji, których procedowanie ciąg dalszy miało w bloku głosowań przygotowanych projektów uchwał. W referowanym obszarze znalazły się sprawy organizacyjne związane z procedurami prawnymi ZASP, dot. zakresu decyzyjnego o zawieszeniu członkostwa w ZASP, wystąpienia o patronaty ZASP, wnioski w sprawie projektów artystycznych oraz inne bieżące składane przez Członków ZASP, Oddziały i Sekcje ZASP.

Przystąpiono do omówienia projektu budżetu ZASP na 2022 rok. Dyrektor Generalny Biura ZASP na podstawie przygotowanego projektu dokumentu, zreferował na wstępie poszczególne obszary i założenia, na podstawie których powstał projekt planu budżetowego ZASP na 2022r., jako Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Po omówieniu poszczególnych obszarów i przyporządkowanych im tabel wg przyjętych założeń, długo wyjaśniał zasadność planowanych kwot. Członkowie ZG ZASP zadawali pytania, słuchali wyjaśnień i uzasadnień, dyskutowali nad zaplanowanymi rozwiązaniami. Decyzję w tej sprawie ZG podejmie w najbliższym czasie.

Po przerwie wznowiono obrady. Zarząd Główny przystąpił do bloku głosowań nad przygotowanymi projektami uchwał, wcześniej omówionych. Przegłosowano uchwały organizacyjne w sprawie zawieszenia członkostwa zgodnie ze wskazaną listą, w sprawie patronatu honorowego ZASP dla wystaw narodowych oraz książki pt. „ Aktor też człowiek”, w sprawie projektu artystycznego oraz finansowe: dwie dotyczące wypłaty środków z Funduszu Samopomocowego, w sprawie wniosku Sekcji Teatrów Dramatycznych, w sprawie wniosku o zaliczkę na poczet tantiem, w sprawie wniosku GKR ZASP. Pozostałe projekty uchwał finansowych zostaną uchwalone przez ZG ZASP, po zatwierdzeniu budżetu.

W dalszej części posiedzenia, Koordynator Projektów ZASP, przedstawił informację i zreferował temat będący w trakcie realizacji dotyczący przygotowania listu intencyjnego w sprawie współpracy z STD w Rosji. Następnie omówił założenia do przygotowywanego z Bemowskim Centrum Kultury projektu „ Gwiazdozbiór”, w ramach nawiązanej współpracy.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały przygotowane przez zespół roboczy, niezbędne dokumenty i druki, na podstawie których możliwe będzie składanie do powstałej w ZASP Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (w skrócie Komisji SKE) wniosków przez członków ZASP, Sekcje, Oddziały i innych uprawnionych. Zarząd Główny po omówieniu stanu przygotowań wskazanych dokumentów, opinii członków zespołu w tym prawnika ZASP, Kierownika Kancelarii Biura ZASP, Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu referującego temat, ustalił termin dla Członków ZG do wniesienia ewentualnych uwag końcowych i zatwierdzenia pakietu dokumentów. Po ich zatwierdzeniu, udostępnione zostaną one na stronie internetowej ZASP.

W ostatnim punkcie przyjętego porządku obrad dotyczącego spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, Członkowie ZG przedstawiali tematy, zgłaszali inicjatywy i wnioski nie objęte porządkiem obrad, informowali o swoich aktywnościach. Po wyczerpaniu tematów, posiedzenie zostało zakończone.

Czas trwania posiedzenia to ok. 4 godziny z 15 minutową przerwą.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego