Search
Generic filters
Aktualności

6. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 6/2022, Zarządu Głównego ZASP w dniu 11 marca 2022 r.

W dniu 11 marca 2022 r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 6. posiedzeniu zwołanym w trybie zdalnym, w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu, poza członkami Zarządu Głównego ZASP, uczestniczyli: przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej i pracownik Biura Zarządu Głównego ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Posiedzenie, które otworzył Prezes ZASP, rozpoczęło się o godz.10.00. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, jednogłośnie.

Prezes przekazał członkom ZG ZASP informacje dotyczące aktywności w sprawach ZASP, jakie zostały podjęte pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP. Poinformował o spotkaniu z dyrektor TVP Kultura, o swoim pośrednictwie w planowanych inicjatywach związanych z Sekcją Tańca i Baletu ZASP oraz z Sekcją Krytyków Teatralnych ZASP w sprawie wręczenia Nagrody im. Andrzeja Nardellego, w dniu 29 marca 2022 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Wskazywał też na usilne poszukiwanie możliwości rozwiązań prawnych dotyczących dofinansowania  działalności DAW Skolimów. Tego tematu dotyczyło również spotkanie w MKiDN. Zakończone również zostały działania związane z pozyskaniem nowego lokalu dla siedziby Oddziału ZASP w Łodzi. Została już podpisana umowa w tej sprawie. Prezes omawiał również sprawy związane z procesem mających nastąpić zmian dotyczących dyrekcji w Teatrze Wielkim i Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Toczą się również rozmowy, z uwzględnieniem stanowiska ZASP, dotyczące przyszłości Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Miały miejsce również spotkania w siedzibie ZASP. 7 marca 2022 roku, Prezes uczestniczył  w spotkaniu GKR ZASP. Odbył też rozmowy dotyczące możliwości współprowadzenia Sceny ZASP w siedzibie Stowarzyszenia, po zakończeniu remontu i przyjęcia rozwiązań  co do sposobu koordynacji działań w tym zakresie. Prezes uczestniczył również w inicjatywach zewnętrznych związanych z pomocą na rzecz Ukrainy w tym w koncercie zorganizowanym z inicjatywy teatrów warszawskich. Trwa na bieżąco wszelka możliwa pomoc organizowana z inicjatywy ZASP, o której szczegółach i potrzebach z tym związanych poinformowani zostali uczestnicy posiedzenia. Wola i gotowość ZASP pomocy dla uchodźców z Ukrainy została zgłoszona formalnie do Wojewody Mazowieckiego i Prezydenta Warszawy. Przekazany został również apel Prezesa o potrzebach dostarczenia dla Domu Pracy Twórczej (DPT) w Skolimowie, gdzie gościmy uchodźców z Ukrainy, artykułów tj.:  poduszek, kocy, ręczników itp.

W kolejnym punkcie obrad, Sekretarz ZG ZASP przekazała informacje w sprawie zgromadzonej, bieżącej korespondencji skierowanej do ZASP.  Wskazała również na potrzebę podjęcia przez ZG ZASP stosownych decyzji w sprawach tego wymagających. Podnoszone sprawy dotyczyły: zaplanowania terminu wspólnego posiedzenia ZG ZASP z Oddziałami i Sekcjami ZASP, który określony został na dzień 4 kwietnia br. w trybie zdalnym poprzez aplikację TEAMS. Tematem przewodnim tego posiedzenia powinno być wyjaśnienie procedur działania Komisji do spraw działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej i przyjętego trybu składania wniosków. Przekazała informację o  dostarczonych do biura ZASP sprawozdaniach rocznych z działalności przez Oddziały i Sekcje ZASP. Poruszyła sprawę potrzeby przygotowania wzoru druku dla Oddziałów do planowania przez nie budżetów oddziałowych oraz wzoru druku sprawozdania finansowego w związku z obligatoryjnym obowiązkiem składania przez Oddziały takich dokumentów. Propozycja została zaakceptowana. 

W dalszej części posiedzenia,  ZG ZASP podjął dyskusję dotyczącą opracowania i wpisania, w celu uzupełnienia i uszczegółowienia, ogólnych zasad określających postępowanie członków ZG ZASP dotyczące formalnych dyspozycji i poleceń wydawanych pracownikom poszczególnych komórek biura ZASP, dla których bezpośrednim zwierzchnikiem jest Dyrektor Generalny Biura ZASP. Postanowiono przygotować  projekt zapisu prawnego, regulujący tę kwestię.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczący strategii ZG ZASP i planu pracy z rozpisaniem na kadencję postanowiono przenieść do szczegółowego omawiania na kolejne posiedzenie ZG ZASP, po spotkaniu z Oddziałami i Sekcjami ZASP.

Po omówieniu i dyskusji wskazane zostały kierunkowe uzgodnienia i stanowisko dotyczące dyspozycji środkami finansowymi na kontach ZASP oraz zasad udzielenia pełnomocnictw do gospodarowania finansami ZASP.

Ważnym, omawianym na posiedzeniu zagadnieniem było ustalenie trybu powoływania członków do Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP. ZG ZASP wypracował tryb powoływania.

W związku z przesłaną do ZASP korespondencją,  ZG ZASP dyskutował nad zagadnieniem obecnym w przestrzeni środowiska artystycznego dotyczącym realizacji scen intymnych w polskim teatrze i filmie. Temat ten pozostaje do dalszych rozmów i wypracowania rozwiązań, w których ZASP mógłby mieć swoją określoną inicjatywę.

W końcowej części posiedzenia ZG przystąpił do procedury głosowania uchwał, które dotyczyły: przyjęcia do DAW, spraw repartycji,  spraw finansowych oraz przyznania patronatu honorowego bez skutków finansowych.

W wolnych wnioskach i sprawach różnych członkowie Zarządu Głównego ZASP zadawali pytania, przekazywali informacje, podnosili tematy nie związane z przyjętym  porządkiem obrad.

Na tym posiedzenie zakończono.

Czas trwania posiedzenia ok.6 godzin z przerwą w trakcie obrad.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia