Search
Generic filters
Aktualności

1. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 1/2021, nowej kadencji ZG ZASP, w dniu 15 listopada 2021r.

W dniu 15 listopada 2021r. nowo wybrany Zarząd Główny ZASP spotkał się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZG ZASP, w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP.

W pierwszej części posiedzenia Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP oraz wszyscy Członkowie ZG ZASP. Po realizacji części pierwszej posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali: Dyrektor Generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.  Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP, spotkanie rozpoczęto o godz. 11.00.

Prezes Zarządu Głównego ZASP otworzył posiedzenie. Po stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przystąpiono do procedowania. Przyjęto zaplanowany porządek obrad.

W dalszej kolejności Prezes przedstawił informacje z działań i aktywności realizowanych od zakończenia LXI WZD ZASP 25-26 października 2021r. do dnia zwołania tego posiedzenia. W przedstawionych informacjach znalazły się sprawy będące w toku wcześniejszej realizacji dotyczące, zgodnie z procedurami, wydatkowania środków finansowych przez ZASP oraz ich zabezpieczenia. Działania w ramach Festiwalu – programu Niepodległa, spotkania z prezesami regionalnych rozgłośni radiowych w kraju, uczestnictwo w uroczystym wręczeniu  Złotych Medali Glorii Artis – Januszowi Kukule przy okazji otwarcia Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie oraz Teatrowi Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, jak również nagród Jana Machulskiego. Prezes spotkał się z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Warszawie oraz uczestniczył w spotkaniach wewnętrznych w siedzibie ZASP.

Przed podjęciem decyzji, dyskusji poddano sprawę kontynuacji współpracy z Dyrektorem Generalnym Biura ZASP. Członków Zarządu Głównego  wyrazili  aprobatę dla kontynuacji tej współpracy. Podjęto stosowną decyzję w tej sprawie.

Przewidziano również czas na dyskusję programową, którą podjęto w ogólnym zarysie, szersza jej kontynuacja będzie prowadzona na kolejnych posiedzeniach.

Wystąpienia poszczególnych Członków Zarządu Głównego dotyczyły wyrażenia ich wizji, obszarów działań, sposobu i propozycji aktywności rzecz ZG ZASP oraz Stowarzyszenia. Prezes zaproponował aby Członkowie Zarządu Głównego przygotowali własne zakresy obowiązków do realizacji w trakcie obecnej kadencji ZG ZASP.

Następnie przystąpiono do procedury ukonstytuowania się Zarządu Głównego ZASP. Prezes przedstawił swoje rekomendacje na poszczególne funkcje w ZG ZASP i poddał je ogólnej dyskusji. W kolejności przebiegu posiedzenia zarządzone zostały przez Prezesa w tym celu tajne głosowania dotyczące wyborów na poszczególne funkcje w ZG tj. 2- wiceprezesów, skarbnika ZASP, sekretarza ZG ZASP oraz na 2- członków ZG ZASP ds. zbiorowego zarządzania i ds. Skolimowa. W drodze przeprowadzonych wyborów, zatwierdzono wyłonionych członków  stosownymi  uchwałami ZG ZASP.

Po przerwie wznowiono obrady. Podjęto uchwały finansowe w sprawie przyznania środków finansowych na Nagrodę im.  Andrzeja Nardellego i Nagród dla Forum Młodej Reżyserii.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały działania związane z przygotowaniami do Nadzwyczajnego LXII Walnego Zebrania Delegatów ZASP w trybie on-line. Aktualny stan przygotowań referowali mecenas kancelarii prawnej, Dyrektor Generalny Biura ZASP i Kierownik Biura ZG ZASP. Przedstawiony został aktualny stan i przygotowania dotyczące zwołania Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie. Rozpoczęto dyskusję nad przyszłością wydawnictwa „ Sceny Polskie”  i warunkami jego finansowania. Przedstawione zostały nowe propozycje rozwiązań. W tematach dotyczących spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, Członkowie ZG zadawali pytania, przedstawiali bieżące tematy nie objęte porządkiem obrad, poddawali je dyskusji. Wyjaśniane były również podstawowe zasady i tryby dotyczące funkcjonowania i pracy w ZG ZASP. Zaplanowano termin kolejnego posiedzenia na dzień 6 grudnia 2021r. Na tym posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia ok. 5.30 godz. z dwiema przerwami.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska 

Inne posiedzenia