Search
Generic filters
Aktualności

7. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 7/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 4 kwietnia 2022 r.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 7. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie zdalnym. Członkowie ZG ZASP wzięli w nim udział za pomocą aplikacji TEAMS. Posiedzenie to zaplanowano w dwóch częściach. Uczestnikami pierwszej części posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Cześć pierwsza posiedzenia zaplanowana w godz. 10.00-12.00 prowadzona była w oparciu o porządek obrad przewidziany dla tej części. Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa ZASP i stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, zatwierdzony został, jednogłośnie, porządek obrad.

Prezes ZASP przedstawił informację dotyczące jego aktywności i spraw będących przedmiotem działań pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Informacje referowane były tematycznie w obszarach takich jak: podjętych przedsięwzięć związanych z pomocą na rzecz uchodźców z Ukrainy, przyjęciem grupy uchodźców do budynku DPT w Skolimowie – zapewniając im noclegi i wyżywienie oraz podjęcie działań pomocowych w znalezieniu pracy i innej bieżącej pomocy związanej z ich życiowymi potrzebami.

Kolejnym obszarem aktywności Prezesa w tym czasie były spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach ZASP. Dotyczyły one między innymi: rozmów w sprawie poszukiwania rozwiązań prawnych dających możliwość znalezienia bardziej racjonalnego, sprawniejszego mechanizmu organizacyjnego do prowadzenia i finansowania DAW Skolimów. Omawiana była również sprawa organizacji przez MKiDN specjalnej uroczystości mającej na celu wręczenie zaległych, przyznanych odznaczeń branżowych z wniosków złożonych przez ZASP. Przedstawione zostało ZG ZASP sprawozdanie dotyczące postępu robót budowlanych prowadzonych przez ZASP i związana z tym zmiana organizacji pracy biura ZASP.

Prezes reprezentował Zarząd Główny ZASP w uroczystości organizowanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych w Instytucie Teatralnym, związanej z wręczeniem  Nagrody im. Andrzeja Nardellego. Wziął również udział w obchodach Światowego Dnia Lalkarstwa organizowanych przez Sekcję Teatrów Lalkowych w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Odbywał spotkania robocze z prawnikami ZASP, jak również odbywał narady z Dyrektorem Generalnym Biura ZASP. Przekazał informację o dokonanych wyborach władz w Oddziale ZASP w Warszawie.

W ramach informacji Prezesa, kol. Wiceprezes, pełnomocnik ZG ZASP ds. konkursów dyrektorskich, przekazała informację dotyczącą konkursów w toku oraz przesyłanych do organizatorów przez ZASP opinii  w sprawie zamiaru przedłużania umów dyrektorom instytucji artystycznych.

W dalszej części posiedzenia Sekretarz ZG ZASP omówiła bieżące sprawy i korespondencję skierowaną do ZASP a wymagającą  decyzji i rozstrzygnięć ZG ZASP. Omawiane sprawy dotyczyły między innymi:  wniosków o przyznanie patronatów, fundowanie nagród i wsparcie finansowe, współpracy z ZASP i innych.

Kierownik Kancelarii biura ZASP przekazała informację dotyczącą stanu zaległych zebrań wyborczych w Sekcjach ZASP. Zaproponowała, do akceptacji ZG ZASP, terminarz wyborczy tych zebrań.

Podjęte zostały uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji do spraw inkasa i repartycji oraz uchwała w sprawie Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

W sprawach różnych, wolnych głosach i wnioskach nie zgłoszono i nie wniesiono innych zagadnień nie ujętych w porządku dziennym obrad.

Czas trwania pierwszej części posiedzenia ZG ZASP 1 godzina i 50 minut.

Część druga posiedzenia, zgodnie z wymogami Statutu ZASP,  odbyła się w poszerzonym składzie, z przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji ZASP. Z uwagi na przewidziany dla tej części odrębny porządek obrad, w którym istotnym tematem były zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej, zaproszona do udziału w posiedzeniu została  Przewodnicząca Komisji do spraw działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (SKE)  oraz zgłoszeni goście z Zarządów Oddziałów, którzy wyrazili taką prośbę i uzyskali zgodę.

Prezes ZASP przywitał zgromadzonych, został przyjęty porządek dedykowany tej części posiedzenia.

Po obszernej relacji Prezesa z działań Zarządu Głównego ZASP w okresie I kwartału 2022 roku  i odpowiedziach na zadane pytania do  sprawozdania, przystąpiono do omówienia procedur związanych z działalnością socjalną, kulturalną lub edukacyjną. Dyrektor Generalny Biura ZASP przedstawiał zasady składania wniosków i aplikowania o środki finansowe na wyznaczone w projektach cele. Omówił grupy uprawnionych do składania wniosków na podstawie i zgodnie z wzorem dokumentów zamieszczonych do pobrania na stronie ZASP. Zalecał również zapoznanie się z obowiązującymi  regulaminami w tym zakresie. Wszystkie merytoryczne cele, przewidziane do realizacji w 2022 r. przez Sekcje i Oddziały ZASP, mogą mieć przyznane źródła finansowania, poprzez wnioski składane do komisji ds. SKE. Proces naboru wniosków przez w/w Komisję został rozpoczęty. Środki finansowe czekają na beneficjentów. Po omówieniu zagadnienia udzielane były wyjaśnienia i odpowiedzi na zadawane przez uczestników zebrania pytania. Równie istotnym,  omawianym przez Dyrektora Generalnego, tematem były zaplanowane budżety na rok 2022 dla Oddziałów i Sekcji ZASP. Dyrektor objaśniał sposób i cel ich przeznaczenia i wykorzystania. Przyznane Budżety na 2022r., generalnie stanowić mają zabezpieczenie na cele administracyjno-organizacyjne, przeznaczone do wykorzystania na bieżącą działalność Oddziałów i Sekcji. Dyrektor Generalny Biura ZASP wyjaśniał zasady i odpowiadał na pytania dotyczące tego zakresu. Zadeklarował, że informacja w sprawie zasad planowania budżetów przekazana zostanie drogą mailową Oddziałom i Sekcjom, wraz z przesłanym wzorem druku do wypełnienia.

Z uwagi na wcześniej zaplanowane ważne spotkanie Prezesa ZASP i konieczność opuszczenia obrad, dalsza część posiedzenia prowadzona była przez kol. Wiceprezesa.

Koleżanki i Koledzy z Sekcji i Oddziałów ZASP uczestniczący w posiedzeniu mogli zabierać głos w sprawach dotyczących zagadnień związanych z działalnością Oddziałów i Sekcji. Przedstawiony został również kalendarz wyborów w Sekcjach, które jeszcze nie dokonały wyborów swoich Zarządów.

Realizując końcowy punkt posiedzenia, sprawy różne, wolne głosy i wnioski, zadawane były pytania przez zgromadzonych związane ze sprawami organizacyjnymi i proceduralnymi, zgłaszane zapytania o terminy realizacji spraw przez ZASP. Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i wzajemnym złożeniu życzeń  świątecznych nastąpiło pożegnanie uczestników i zamknięto obrady.

Czas trwania drugiej części posiedzenia Zarządu Głównego z przedstawicielami Oddziałów i Sekcji ZASP- około 3 godzin.                      

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia