Search
Generic filters
Aktualności

8. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 8/2022 ZG ZASP w dniu 16 maja 2022r.

W dniu 16 maja 2022 r. o godz. 11.30  Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 8. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym. Członkowie ZG ZASP wzięli w nim udział stawiając się osobiście w siedzibie ZASP.  Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, pełnomocnik ZG ds. obsługi mediów społecznościowych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaproponowany porządek obrad.

Uczestnicy posiedzenia chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów i wieloletnich członków ZASP, byłego Prezesa Stowarzyszenia ZASP, członka Kapituły Członków Zasłużonych – Ignacego Gogolewskiego oraz wybitnego aktora, pedagoga, profesora sztuk teatralnych- Jerzego Treli.

Prezes w ramach stałego punktu obrad przekazał Zarządowi informacje dotyczące przebiegu spraw i aktywności z jego udziałem prowadzonych między posiedzeniami, a związanych z działalnością ZASP.  W tym okresie odbył spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawach związanych z DAW w Skolimowie. Uczestniczył w zebraniu Oddziału ZASP w Krakowie oraz konferencji z mecenasem M. Bukowskiem, współprowadzącym sprawy prawne ZASP.  Pod koniec kwietnia br. był uczestnikiem kolejnego spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczył w Pierwszym Plenarnym Zebraniu Sekcji Repartycyjnej Filmu, Serialu i Teatru Telewizji, podczas którego został wybrany Zarząd największej sekcji ZASP, jak również w spotkaniu Repartycyjnej Sekcji Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych, której przewodniczy. Wziął udział w spotkaniu z szefem TVP i TVP Kultura dotyczącym realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem ZASP. Odbywał szereg spotkań w siedzibie ZASP z Dyrektorem Generalnym, Kierownikiem Kancelarii Biura ZASP i mecenasem współpracującej z ZASP kancelarii prawnej w związku z koniecznością przygotowania nowej struktury organizacyjnej Biura ZASP, zgodnej z wymogami ustawy o działalności organizacji zbiorowego zarządzania.

Prezes uczestniczył, wraz z członkiem ZG ZASP, w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca,  odbywających się, w asyście pocztu sztandarowego, pod pomnikiem „W hołdzie polskim artystom baletu” przy warszawskim Teatrze Wielkim. Był uczestnikiem spotkania w dniu święta 3 maja br. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Odbył kolejne spotkanie w TVP.

W siedzibie ZASP spotkał się z mecenasem kancelarii prawnej obsługującej ZASP w celu omówienia bieżących spraw prawnych. Wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Kultury m.st. Warszawy. Wraz z koleżanką Wiceprezes, uczestniczącą jako juror z ramienia ZASP w Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi,  reprezentował ZASP dokonując wręczenia nagrody ZASP przyznanej na tym festiwalu. W ramach informacji Prezesa, kol. Wiceprezes zabrała głos, zdając relację z przebiegu Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, sygnalizując przy tym członkom Zarządu Głównego ZASP, brak należytej promocji ZASP w związku z fundowaną nagrodą i udzielonym festiwalowi patronatem ZASP. Poinformowała również o aktualnym stanie trwających konkursów na dyrektorów instytucji artystycznych.

W dalszej części posiedzenia Sekretarz ZG ZASP przedstawiła członkom Zarządu sprawy wymagające rozważenia i decyzji  na podstawie przesłanej do ZASP korespondencji.  Referowane sprawy dotyczyły: umorzenia składek członkowskich, patronatów honorowych, ufundowania nagrody specjalnej ZASP, zatwierdzenia Regulaminu Oddziału oraz innych wewnętrznych spraw wymagających decyzji członków Zarządu Głównego. Po omówieniu tematów ustalono, że część uchwał zostanie przygotowania do głosowań w trybie obiegowym.

Dyrektor Generalny Biura ZASP przedstawił informację o środkach finansowych pozostających w dyspozycji ZASP, zgodnie z okresowym wymogiem raportowania spraw finansowych.

Po uprzednim omówieniu, przystąpiono do głosowania uchwał organizacyjnych, przewidzianych w porządku obrad posiedzenia. Zatwierdzony został termin Zwyczajnego LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 22 czerwca 2022r. w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zatwierdzona została nowa struktura organizacyjna Biura ZASP-OZZ oraz Regulamin Biura ZASP-OZZ. Zatwierdzono przyznanie nagród finansowych w związku z XXI Festiwalem Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry- Zamość 2022”. Udzielono patronatów honorowych. Rozważano zgłoszenie przyjęcia do DAW.

W dalszej kolejności omawiano propozycję zmiany szczegółowych warunków dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej- Program socjalny. Omawiano wniosek Przewodniczącego Komisji ds. inkasa i repartycji. W końcowej części posiedzenia dotyczącej spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, członkowie Zarządu Głównego  przedstawiali sprawy nie objęte porządkiem obrad, zadawali pytania. Dyskusji i rozstrzygnięciu poddane zostały wcześniej złożone wnioski oraz przyjęto kolejne do rozważenia.

Posiedzenie zakończono ok. godz.16.30. Czas trwania posiedzenia to około 5 godzin w tym przerwa.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia