Search
Generic filters
Aktualności

9. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 9/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 30 maja 2022 r.

 W dniu 30 maja 2022 r. o godz. 11.30  Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 9. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym. Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Przewodnicząca Komisji SKE,  pełnomocnik ZG ds. obsługi mediów społecznościowych, oraz Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął porządek dzienny obrad zaplanowany na to posiedzenie. W stałym  punkcie porządku, Prezes przedstawił informacje z przebiegu prac, aktywności i działań, które prowadził pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego ZASP (tj. od 16 maja do 30 maja br.). Informacje te dotyczyły udziału Prezesa w spotkaniach wewnętrznych struktur ZASP tj. zebraniu z Zarządem Sekcji Estrady ZASP, uroczystym spotkaniu Sekcji Teatrów Muzycznych w związku z obchodami „Dnia Artysty Śpiewaka”. Odbywał też spotkania i narady dotyczące bieżących spraw remontowych w ZASP, z umocowanymi merytorycznie w tym zakresie osobami.  Odbył spotkania, poza siedzibą ZASP, z Dyrektorem Wydziału Kultury miasta Warszawy w sprawie planowanych przez ZASP przedsięwzięć organizacyjno-lokalowych. Reprezentował ZASP w uroczystościach pogrzebowych Prezesa ZASP, Przewodniczącego Kapituły Członków Zasłużonych – Ignacego Gogolewskiego. Natomiast w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Treli w Krakowie, uczestniczył i reprezentował ZASP, Wiceprezes Zarządu Głównego. Prezes ZASP brał udział w bieżących naradach, wymagających merytorycznych konsultacji z udziałem Dyrektora Generalnego i mecenasa współpracującej z ZASP kancelarii prawnej w sprawach związanych z interesami prawnymi ZASP.

W dalszej części posiedzenia omówiono między innymi sprawy dotyczące: kontynuacji współpracy z kancelarią prawną  mecenasa M. Bukowskiego z Krakowa, przedstawienia oczekiwań i warunków ZASP związanych z kolejnymi edycjami festiwalu „ Dwa Teatry” w Zamościu i  współpracy z tym festiwalem. Priorytetowym zagadnieniem było omówienie przez Zarząd Główny ZASP  trybu zwołania i organizacja LXIII Walnego Zebrania Delegatów w dniu 22 czerwca 2022 r. Podjęto wymagane w tym zakresie uchwały, zatwierdzono materiały zebrania do rozesłania delegatom. Informacji w sprawie sprawozdania finansowego za 2021r. udzielił Dyrektor Generalny Biura ZASP.

Podniesiony został równie ważny temat, związany z bieżącymi działaniami Komisji SKE z udziałem Przewodniczącej tej Komisji. Po przeanalizowaniu uwag dotyczących zmiany warunków szczegółowych Programu Socjalnego – nie podjęto wiążących decyzji. Natomiast, przyjęto do realizacji uchwały rekomendowane Zarządowi Głównemu ZASP przez Komisję dotyczące przyznania środków finansowych na podstawie złożonych do Komisji wniosków.  Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy z firmą MCW Sp. z o. o na obsługę LXIII WZD ZASP.

Dyrektor Generalny Biura ZASP omówił stan realizacji prowadzonych prac remontowo-budowlanych na pierwszym piętrze w budynku ZASP. Omówił też skierowane do ZASP  pismo Oddziału ZASP w Krakowie dotyczące remontu biura tego Oddziału. Bez ostatecznych rozstrzygnięć pozostały tematy, które omawiano w dalszej kolejności dot. wyłonienia laureata  Nagrody im. Leona Schillera,  projektu antymobbingowego oraz ustanowienia nagród ZASP na Festiwalu im. Jana Machulskiego na podstawie pisma stowarzyszenia FILMFORUM.

W wolnych głosach i wnioskach członkowie ZG ZASP przedstawiali sprawy nie objęte porządkiem obrad, zadawali pytania, składali wnioski. Posiedzenie zakończono po wyczerpaniu porządku obrad.  Czas trwania posiedzenia około 5 godzin z przerwą 15 minutową.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia