Search
Generic filters
Aktualności

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 12/2022 Zarządu Głównego ZASP w dniu 29 sierpnia 2022 r.

29 sierpnia 2022 r. o godz. 11.30 Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 12. posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura Zarządu Głównego  ZASP.

Gościem posiedzenia, w części dotyczącej działań prawnych w zakresie OZZ, był mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Krakowa. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, przystąpiono do procedowania w oparciu o przygotowany porządek obrad, który po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, został zatwierdzony.

W stałym punkcie „Informacje Prezesa ZASP”, uczestnicy posiedzenia wysłuchali relacji z działań Prezesa o zróżnicowanym zakresie tematycznym, jak również uczestnictw Prezesa w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych, które miały miejsce pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Prezes przewodniczył organizowanym w siedzibie ZASP bieżącym naradom i spotkaniom roboczym o charakterze organizacyjnym, prawnym, finansowym, inwestycyjnym oraz  dotyczącym prowadzonych przez ZASP spraw OZZ. Brał też udział w okolicznościowych uroczystościach reprezentując ZASP.

W dalszej kolejności obrad  kontynuowano  dyskusję rozpoczętą, przed podjęciem  uchwały 249/2022, na  poprzednim posiedzeniu ZG ZASP przy udziale mecenasów –  w tym z kancelarii prawnej z Krakowa reprezentującej ZASP, której przedstawiciel  po raz kolejny, na prośbę członków ZG ZASP omawiał i  wyjaśniał szczegółowo aspekty i uwarunkowania prawne wobec podjętej decyzji ZG ZASP uchwałą 249/2022r. dot. akceptacji dalszych działań prawnych przewidzianych do realizacji na rzecz ZASP, przez Kancelarię z Krakowa. Po wyczerpaniu pytań i udzieleniu przez mecenasa odpowiedzi wyjaśniających, zamknięto dyskusję w tym zakresie, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

ZG ZASP przystąpił do procedowania bloku zaplanowanych do podjęcia uchwał, po uprzednim ich omówieniu przed głosowaniami. Uchwały zostały pogrupowane tematycznie zgodnie z ich zakresem tematycznym. Na wstępie omówiono uchwały związane z decyzjami komisji SKE w sprawie rozpatrywanych wniosków składanych do tej komisji, zatwierdzanych przez ZG ZASP. W tym zakresie podjęto jedną uchwałę, uchylającą wcześniejszą decyzję ZG. ZASP, 2 uchwały zatwierdzające decyzje Komisji  SKE, 1 uchwałę zmieniającą decyzję Komisji  SKE. W zakresie decyzji o przyznaniu patronatów podjęto 2 uchwały. Podjęto również  jedną uchwałę o charakterze finansowym dot. Oddziału ZASP w Krakowie.

Pełnomocnik ZG ZASP ds. Skolimowa, przedstawiła bieżące informacje dot. spraw DAW i jego pensjonariuszy oraz osób aplikujących o przyjęcie do DAW w Skolimowie.

W dalszej kolejności została przedstawiona i omówiona bieżąca korespondencja kierowana do ZASP, w tym pisma w ramach obiegu wewnętrznego, kierowane do ZG ZASP, wymagające decyzji i odpowiedzi, dotyczące składanych wniosków, odwołań, zapytań, jak również zewnętrze prośby o patronaty, poparcie inicjatyw, współpracę z ZASP itp. ZG ZASP, po omówieniu korespondencji ustalił stanowiska w zakresie w/w spraw do przygotowania pisemnych odpowiedzi.

Końcową część posiedzenia wypełniły sprawy różne, wolne głosy i wnioski w sprawach nie objętych porządkiem obrad. Przyjęto do dalszego procedowania wniosek o charakterze organizacyjnym, złożony przez Sekretarza ZG ZASP, dot. głosowań przez ZG ZASP Uchwał dot. SKE. Złożony został również przez dwóch członków ZG ZASP wniosek dotyczący Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Członkowie ZG zadawali pytania, udzielano odpowiedzi i  wyjaśnień.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Prezes zamknął posiedzenie Zarządu Głównego ZASP.

Czas trwania posiedzenia to około 6 godzin, w tym krótka, 15 minutowa przerwa.          

                                                                                           Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                        Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia