Search
Generic filters
Aktualności

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

Posiedzenie nr 31/2024,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP spotkał się w dniu 15 stycznia 2024 r. w siedzibie ZASP na pierwszym posiedzeniu w 2024 r., zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym.  Uczestniczyli w nim członkowie ZG ZASP, przedstawiciel GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Warszawy,  pracownik  biura Zarządu Głównego ZASP. Zaproszonymi na posiedzenie gośćmi byli: Przewodnicząca Komisji ds. SKE ZASP oraz mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Krakowa. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaplanowany porządek obrad.

Prezes w swoich informacjach zdał relację członkom Zarządu Głównego ze swoich zajętości i działań w okresie między posiedzeniami ZG (tj. od 11 grudnia 2023r. do 15 stycznia 2024r.).

Spotkanie w Teatrze Polskim Wrocław. Prezes odbył spotkania w MKiDN z Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem, ministrem Andrzejem Wyrobcem, ministrą Joanną Schering-Wielgus, poruszono kwestię statusu artysty, egzaminów eksternistycznych oraz w sprawie odznaczeń resortowych, uzyskania informacji dotyczącej złożonych wniosków do ministerstwa przez ZASP. Spotkał się z władzami samorządowymi w sprawie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu samorządu na 2024 r. na wsparcie DAW w Skolimowie. Podpisywał dokumenty dotyczące zawarcia umów z ZASP, w tym zawarcia umowy na kolejne 5 lat dotyczące współfinansowania DAW przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. Wykonywał inne czynności proceduralne, związane z bieżącym funkcjonowaniem ZASP. Odbywał spotkania i narady konsultacyjne z udziałem Dyrektora Generalnego i mecenasów kancelarii prawnych oraz Dyrektor ds. organizacyjnych w siedzibie ZASP. Reprezentował ZASP podczas uroczystości pogrzebowych minister Izabeli Cywińskiej i Janusza Majewskiego.

W dalszej części posiedzenia, Sekretarz Zarządu Głównego ZASP przekazała informacje i omówiła korespondencję kierowaną do ZG ZASP. Pisma dotyczyły: zaproszenia ZASP do składania pisemnych kandydatur na XI edycję Nagrody im. Zygmunta Hübnera sygnowaną przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera do 31 stycznia 2024 r., interwencji w sprawie uregulowania zasad umieszczania na łamach „Scen Polskich” ZASP pełnego wykazu członków ZASP obchodzących jubileusze pracy artystycznej, zamieszczania na stronach pisma sprawozdań z uroczystości i wydarzeń artystycznych związanych z ZASP w stosownie nie odległym czasie, w sprawie prośby pełnomocnika Rektora Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie ds. dostępności o wsparcie finansowe przez ZASP w ramach oferowanych programów SKE dot. dostępności do teatru osób z ograniczeniami psychofizycznymi. Sekretarz wskazała również na przypomnienie Sekcjom i Oddziałom o obowiązku dostarczenia do biura ZASP sprawozdań rocznych z działalności za rok 2023. Ustalono też, że do Sekcji i Oddziałów ZASP zostanie wystosowana informacja w sprawie przesyłania do ZASP wniosków dotyczących odznaczeń resortowych.

Nastąpiła zaplanowana w porządku obrad przerwa. Członkowie Zarządu Głównego ZASP udali się do Instytutu Teatralnego na uroczystość wręczenia Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych.

Po powrocie z Instytutu Teatralnego, wznowiono obrady i dalsze procedowanie. Dyrektor Generalny przystąpił do omawiania projektu Budżetu ZASP na 2024r. Po omówieniu założeń, zawieszono dalsze omawianie, z powodów wcześniej uzgodnionego łączenia zdalnego z kancelarią prawna z Krakowa, zaplanowane na godz. 13.30. Mecenas reprezentujący kancelarię omówił bieżące aspekty prawne toczących się spraw z nadawcami i przedstawił ZG ZASP stosowne propozycje w celu podjęcia dalszych działań do zaakceptowania przez ZG ZASP. Omawianie i składane wyjaśniania zakończone zostały ok. godz. 15.00.

Po zakończeniu spotkania z kancelarią prawną z Krakowa, ZG ZASP uzyskał wiedzę poglądową na temat dalszych kierunków działań prawnych.

Wznowione zostało przez Dyrektora Generalnego omawianie projektu Budżetu ZASP na 2024r. Dyrektor szczegółowo objaśniał poszczególne pozycje budżetu w oparciu o analizy wydatków i możliwości osiąganych przychodów z różnych dostępnych źródeł. Po omówieniu, kierowanych do Dyrektora pytaniach i dyskusji oraz naniesionych korektach, Zarząd Główny ZASP zatwierdził budżet ZASP na 2024r.  

Odrębnie procedowanym punktem obrad był projekt  budżetu działalności SKE. Dyrektor Generalny przedstawił  i omówił całość, podkreślając, że wydatkowanie  z SKE stanowi 15% całego budżetu ZASP. Po dyskusji i zgłoszonych korektach dot. przesunięcia środków na zaplanowane cele w budżecie SKE na 2024r., zakończono procedowanie w tym zakresie. Budżet SKE na 2024r. po poprawkach, będzie przesłany do Komisji ds. SKE w celu jego zaopiniowania.

W dalszej części obrad podjęto uchwały o charakterze organizacyjnym. Zatwierdzono protokoły posiedzeń Zarządu Głównego ZASP z dnia 6 listopada i 11 grudnia 2023r.

Następnie głos zabrała Dyrektor ds. Organizacyjnych, przedstawiając i omawiając sprawy dotyczące rozliczeń finansowych z działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej ZASP (SKE) i ewentualne podjęcie uchwał w tym zakresie. Po omówieniu i dyskusji (dot. zatwierdzenia rozliczeń realizowanych z funduszy SKE w 2022 r. i decyzji w sprawie beneficjentów, którzy niewłaściwie rozliczyli środki z dotacji przyznanej z SKE w roku 2022, bądź nie dokonali rozliczeń.) ZG dyskutował nad przedstawionymi przypadkami, poszukując właściwej drogi do rozstrzygnięć, zgodnych z obowiązującymi zasadami regulaminowymi. Członek ZG oddelegowany przez ZG ZASP do grupy roboczej, dotyczącej prac związanych z SKE, przedstawił informację w sprawie kwestii związanych ze zmianami w regulaminach SKE. Podczas spotkania roboczego grupy, zaproponowane zostało rozwiązanie do oceny wniosków, przyjęcia systemu punktowego wymaganych kryteriów. Zaproponowano również składanie wniosków 1- raz w roku. W obu przedstawianych i omawianych sprawach dotyczących SKE uczestniczyła i zabierała głos, wyrażając pogląd w imieniu komisji ds. SKE jej Przewodnicząca, zaproszona w tym celu na obrady.

Koleżanka Wiceprezes ZG ZASP przedstawiła informacje i omówiła odrębnie pisma odwoławcze, wyjaśniające kierowane do ZG. ZASP dot. spraw związanych z realizacją wniosków SKE. Po przedstawieniu ZG omawiał i dyskutował nad poszczególnymi pismami, członkowie ZG wyrażali pogląd dot. podjęcia przedmiotowych rozstrzygnięć.

Koleżanka Skarbnik przedstawiła pismo pod dyskusję dotyczące umorzenia zaległych składek członkowskich.

Kończącym obrady punktem porządku były sprawy różne, wolne głosy i wnioski. Członkowie ZG ZASP wnosili i przedstawiali sprawy nie objęte porządkiem obrad. Zadawali pytania, dyskutowali. Zgłaszali  wnioski, między innymi w sprawie akceptacji przez ZG ZASP wniosku Oddziału ZASP w Poznaniu do UM z programu samorządowego.

Planowany kolejny termin posiedzenia ZG ZASP z udziałem przewodniczących Sekcji i Oddziałów wyznaczony został na dzień 26 lutego 2024r.  

Posiedzenie zakończono ok. godz. 18.30. Czas trwania posiedzenia ok. 7.30 godz.

Urszula Drzewińska

Sekretarz ZG ZASP

Inne posiedzenia