Search
Generic filters
Aktualności

32. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 32/2024,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

(Posiedzenie kwartalne ZG ZASP 2024)

Zarząd Główny ZASP spotkał się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz.11.00 na drugim posiedzeniu w 2024 r., zwołanym przez Prezesa ZASP, w trybie stacjonarnym. Spotkanie miało charakter posiedzenia kwartalnego ZG ZASP i  z powodów organizacyjnych odbywało się w Sali Konferencyjnej przy ul. Wilczej 9/I p. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Głównego ZASP, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Przewodniczący Sekcji i Oddziałów ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej z Warszawy,  pracownik  biura Zarządu Głównego ZASP. Zaproszonymi na posiedzenie gośćmi byli: Przewodnicząca i członkowie Komisji ds. SKE ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Przewidziany porządek obrad posiedzenia zaplanowany został w dwóch  częściach.

Część I –  obrady ZG ZASP w rozszerzonym składzie z udziałem wymienionych uczestników.
Część II – obrady ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitaniu zebranych, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Główny ZASP przyjął zaplanowany porządek obrad (z uwagi na bardzo istotny  temat: dotyczący zmian legislacyjnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, sprzecznych z zapisami dyrektywy unijnej, dot. ZASP w tym praw artystów wykonawców uprawnionych do tantiem. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Repartycyjnej Sekcji Filmu, Serialu i Teatru Telewizji ZASP, pierwotny projekt porządku został uzupełniony o to zagadnienie) Prezes poinformował zgromadzonych o tej zmianie, jak również o konieczności zakończenia pierwszej części obrad o godzinie 16.00. Ogłoszenie przerwy w obradach ZG ZASP związane było również z organizowanym od godziny 16.00 przez Zarząd Repartycyjnej Sekcji FSiTTv spotkaniem dla członków i zainteresowanych osób w sprawie tantiem i zmian w ustawie.

Prezesa przedstawił najistotniejsze informacje dotyczące aktywności, wykonywanych prac i czynności dla ZASP, (tj. realizacji spotkań, narad, uzgodnień, reprezentacji ZASP oraz prowadzenia spraw bieżących) w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 15 stycznia do 26 lutego 2024r.).

W informacjach Prezesa przedstawiona i omówiona została, przygotowana przez kancelarię prawną z Krakowa oraz dwóch członków ZG ZASP ds. repartycji,  prezentacja aktualnej sytuacji ZASP (jako OZZ) w odniesieniu i powiązaniu z proponowanymi zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotycząca tantiem. Po prezentacji, wywiązała się dyskusja i w jej obliczu składane były  propozycje kolejnych kroków i działań możliwych do przeprowadzenia przez ZASP w tym zakresie. Ustalono wstępne kierunki działań i wytyczne zaakceptowane przez zgromadzenie.

W dalszej części posiedzenia, członkowie Zespołu  ds. Wizerunku ZASP przedstawili dokonania zespołu, zdali sprawozdanie z przebiegu aktualnych prac, które są w toku, przedstawili plan dalszych działań, które zamierzają podjąć. Działania tego Zespołu mają na celu dokonanie widocznej poprawy w komunikacji, dostępności do informacji i odbiorze wewnętrznym ZASP, również postrzegania ZASP na zewnątrz. Priorytetem dla prac prowadzonych przez Zespół ds. Wizerunku jest szerokie prezentowanie odbiorcom ZASP, prężnie działającego, największego branżowego artystycznego stowarzyszenia  oraz ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania.  

Następnie przystąpiono do omawiania spraw Sekcji i Oddziałów ZASP. Prowadzący obrady oddał głos Przewodniczącym Sekcji i Oddziałów. W kolejności zgłoszeń wypowiadali się przewodniczący Sekcji i Oddziałów, informując na forum o swoich sprawach, problemach.  Kierowane były pytania do ZG ZASP i biura ZASP.

Omówiony został wniosek złożony przez Sekcję Reżyserów dotyczący: 1) przyśpieszenia formalnych procedur przez Prezesa i Zarząd, związanych z uzyskaniem możliwości przeprowadzania przez ZASP (w tym Sekcję Reżyserów) egzaminów eksternistycznych. Prezes udzielał wyjaśnień w tej sprawie, podkreślił, że ZASP jest mocno zaangażowany w rozwiązanie tej sprawy; 2) możliwości przeniesienie niewykorzystanego budżetu sekcji na rok następny (Dyrektor Generalny ZASP poinformował, że z uwagi na obowiązujące przepisy nie jest to możliwe); 3) sprawa reprezentacji Sekcji na Forum Młodej Reżyserii spotkała się z akceptacją do realizacji; 4) sprawę konsultacji z Sekcją Reżyserów dotyczącą zgłaszanych przez ZASP przedstawicieli na kandydatów do komisji konkursowych, wyłaniających kandydata na dyrektora, omawiała i wyjaśniała procedury Koleżanka Wiceprezes.

Kolejny podnoszony przez uczestników zebrania temat dotyczył działalności Komisji SKE. Poruszane z sali sprawy dotyczyły zawieszenia procedowania przez SKE, zarówno wniosków indywidualnych, jak również składanych przez Sekcje i Oddziały. Przewodniczący Sekcji: Teatrów Muzycznych, Tańca i Baletu, Oddziału Wrocławskiego, Oddziału Warszawskiego omawiali swoje przypadki, argumentując i  zwracając się do Komisji SKE o ponowne przeanalizowanie sytuacji. Komisja udzielała wyjaśnień w tym zakresie, powołując się na potrzebę dokonania bieżących uściśleń i doprecyzowania zapisów w regulaminach SKE. Tocząca się dyskusja zdominowała czasowo pozostałą część porządku obrad, który po zarządzeniu przerwy w obradach został zawieszony. Termin wznowienia obrad posiedzenia ZG ZASP został wyznaczony na dzień 5 marca 2024 r. (wtorek, godz.10.00) w trybie zdalnym.

Bezpośrednio po  zarządzeniu przerwy w posiedzeniu ZG ZASP, o godz. 16.00 Prezes i członkowie ZG ZASP oraz zainteresowani członkowie ZASP uczestniczyli w zaplanowanym, otwartym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Repartycyjnej Sekcji FSiTTV ZASP,  wyjaśniającym i przybliżającym zagadnienia związane ze zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Po przerwie, w dniu 5 marca 2024r. o godz. 10.00, Prezes wznowił zawieszone obrady ZG ZASP w trybie zdalnym.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych ZASP, mecenas współpracujące z ZASP kancelarii prawnej, pracownik biura ZG ZASP. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania Uchwał, Prezes omówił informacyjnie bieżący przebieg spraw w ZASP wynikłych od 26 lutego do 5 marca 2024r.     

Kontynuowano w kolejności niezrealizowane punkty porządku obrad z pierwszej części posiedzenia w dniu 26 lutego 2024r.

Sekretarz ZG ZASP przekazała Zarządowi informacje w sprawie nadesłanej korespondencji do ZG ZASP i  przystąpiła do referowania w kolejności przygotowanych zagadnień do uzgodnień stanowisk i podjęcia uchwał przez Zarząd. Poinformowała o przekazaniu do Sekcji i Oddziałów sprawozdania ZG ZASP za IV kwartał 2023r. zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Regulaminu ZG ZASP. Poinformowała również, że wobec braku możliwości uzyskania opinii od Sekcji i Oddziałów na zebraniu w dniu 26 lutego br. w sprawie (zdalnego lub stacjonarnego) trybu organizacji WZD ZASP 2024r., rozesłane zostało zapytanie w tej sprawie do Sekcji i Oddziałów (z terminem odpowiedzi zwrotnej do 15 marca 2024r.).

Następnie Dyrektor Generalny przypomniał o obowiązku przesyłania prze Oddziały projektów budżetów  na 2024 r. do zatwierdzenia przez ZG ZASP. Termin minął, w związku z tym, prośba z upomnieniem Oddziałów o przesyłanie budżetów została wystosowana. (Jedynie 4- Oddziały do chwili obecnej dostarczyły budżety na 2024r.) Prezes nawiązał do organizacji WZD ZASP 2024 w kontekście gromadzenia spraw i zagadnień dotyczących zmian w regulaminach będących w zakresie decyzyjnym WZD ZASP. 

Z uwagi na brak kworum zarządzono przerwę w obradach do chwili uzyskania możliwości dalszego formalnego procedowania. Zarząd wykorzystując ten czas dyskutował o bieżących sprawach dotyczących Zarządu ZASP, nieobjętych porządkiem obrad. Po wznowieniu obrad omawiane były przez Sekretarza kolejne tematy zaplanowane w drugiej części posiedzenia.

Przedstawione zostały przez Sekretarz pisma związane z interwencjami i niejasnościami w prawie wniosków SKE. Zarząd po dyskusji zajął stanowiska w przedmiotowych sprawach oraz wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania z wniosku SKE. Zarząd, po omówieniu, wyraził zgodę na:  rozłożenie na raty zaległości wynikających z braku opłacania składek członkowskich; zawieszenie w prawach członka osób zalegających z opłata składek członkowskich powyżej 24 miesięcy (na wniosek Oddziału ZASP w Gdańsku); przyznania patronatu honorowego (uchwały uruchomione do głosowania w trybie zdalnym po posiedzeniu). Omówiono informacyjne pismo GKR ZASP kierowane do ZG ZASP w sprawie listy zaległości składkowych na koniec 2023r. w Oddziałach terenowych ZASP. Ustalono, że w tej sprawie zostaną powiadomione i zobligowane do działania biura Oddziałów ZASP. Wyjaśniona została sprawa Oddziału ZASP w Warszawie w sprawie niejasności związanych z udzieleniem rekomendacji przez Oddział dla indywidualnej inicjatywy członka tego Oddziału. Kolejny omawiany temat dotyczył składek członkowskich w związku z pismem Oddziału ZASP w Warszawie. Dyskusja dotyczyła wystosowanej prośby o zmianę w ogólnych wytycznych (aktualnym załączniku do uchwały) przyjętych proporcji podziału składki członkowskiej. W tej sprawie dot. ogólnych zasad naliczania, głos zabrała Dyrektor ds. organizacyjnych, informując Zarząd o potrzebie dokonania w tym zakresie przygotowanych do wdrożenia poprawek. Sekretarz zwróciła uwagę na zgłaszane przez pracowników biur pytania dotyczące podania przewidywanego terminu zaktualizowania systemu po zmianach do wprowadzania składek członkowskich przez pracowników biur. Po ustaleniach Zarządu w tym zakresie, przystąpiono do podejmowania zaplanowanego bloku uchwał.

Przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołów ZG ZASP (2 uchwały). Zarząd omówił kandydatury i wyłonił laureata Nagrody im. Leona Schilera. (podjęto stosowne uchwały). Odbyła się dyskusja w sprawie ustalenia trybu wydatkowania środków z darowizny Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Proponowane były różne koncepcje.  Przyjęto uchwałę w sprawie sposobu dokonywania rozliczeń ryczałtowych dla nadawców za filmy i seriale z dubbingiem, po omówieniu zagadnienia przez Dyrektora Generalnego. Kolejnym procedowanym i dyskutowanym zagadnieniem był zaproponowany Aneks do Umowy z kancelarią prawną (uchwała przewidziana do głosowania obiegowo w trybie zdalnym). Prowadzona była również dyskusja dotycząca zatwierdzenia regulaminu Nagrody ZASP  „Najlepszy inspicjent roku” oraz wysokości nagrody. Wyjaśniana była sprawa, w związku z przesłanym pismem do Zarządu przez Dyrektora Teatru w Gorzowie dotycząca organizacji Zlotu Członków ZASP- Gorzów 2024. Ustalono wytyczne w pozostałych sprawach dotyczących odpowiedzi na pisma skierowane do ZG ZASP w sprawie: renowacji nagrobków, udzielenia zgody na udostępnienie kopii materiału, propozycji organizacji spotkania przez ZASP Prezesów: ZASP, ZZAP – Związku Zawodowego Aktorów Polskich, ZZTD- Związku Zawodowego Twórców Dubbingu w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego bezprawnego zabierania aktorom tantiem z sieci kablowej, prośby Szkoły Filmowej w Łodzi w sprawie objęcia przez ZASP patronatem medialnym  42. edycji Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

W wolnych głosach i wnioskach omawiane były sprawy różne, nieprzewidziane do procedowania i nieobjęte porządkiem obrad.

Prezes z Dyrektorem Generalnym poinformowali o aktualnym przebiegu remontu w siedzibie ZASP. Koleżanka Wiceprezes poinformowała o wytypowaniu przedstawicieli ZASP do komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów teatrów. Odczytany został list od przedstawiciela społeczności Domu Artystów Weterana Scen Polskich w Skolimowie  ze specjalnymi podziękowaniami dla kol. Pełnomocnik ZG ZASP ds.  Skolimowa.

Prezes informował również o stanie przyznanych odznaczeń resortowych z wniosków ZASP. Ponadto, członkowie ZG ZASP zadawali pytania, informowali o sprawach bieżących, zgłaszali wnioski.

Po wyczerpaniu porządku i spraw do omówienia zakończono obrady i zamknięto posiedzenie.

Czas trwania posiedzenia w dniu 26 lutego 2024r. – 5 godz. z przerwą.

Czas trwania posiedzenia zdalnego w dniu 5 marca 2024r., po wznowieniu obrad – 7 godzin z 20 minutową przerwą. Łączny czas posiedzenia ok. 12 godzin.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia