Search
Generic filters
Aktualności

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 13/2022 Zarządu Głównego ZASP ZASP w dniu 26 września 2022 r.

W dniu 26 września 2022 r. o godz. 11.00 Zarząd Główny ZASP spotkał się na 13. posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie stacjonarnym, w siedzibie ZASP. Uczestnikami posiedzenia, poza członkami ZG ZASP, byli: przedstawiciele GKR ZASP, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. organizacyjnych Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej,  pracownik Biura ZG ZASP. Gośćmi posiedzenia ZG ZASP byli: kol. Renata Pałys – Przewodnicząca Komisji  SKE ZASP oraz kol. Tomasz Grochoczyński –  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Po otwarciu posiedzenia, przystąpiono do procedowania w oparciu o przygotowany porządek obrad, który po uzupełnieniu, stwierdzeniu prawomocności posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, został zatwierdzony.

Prezes przedstawił bieżące informacje z działań i toczących się spraw między posiedzeniami ZG ZASP. Przedstawił informację w sprawie działań związanych z zakończeniem prac montażowych dotyczących windy zewnętrznej na budynku ZASP, która czeka na uruchomienie, po dokonaniu odbioru technicznego.  Odbywał spotkania poza siedzibą ZASP, oraz spotkania robocze i narady  w siedzibie ZASP w sprawach związanych między innymi: z usprawnieniem prac Komisji SKE ZASP, rozpatrującej wnioski o przyznanie funduszy z programów SKE ZASP; informował o przebiegu spraw w toku, uprzednio już omawianych i podjętych przez ZG ZASP do realizacji, w tym również bieżących spraw o charakterze administracyjno-finansowym; omówił wyjazdowe wydarzenia okolicznościowe, w których członkowie Zarządu Głównego ZASP reprezentowali ZASP, w tym uczestnictwo w uroczystościach 75. teatru lalkowego „ Tęcza” w Słupsku, 30. teatru lalkowego w Łomży, jak również wręczenia Nagrody Zarządu Głównego ZASP im. Leona Schillera, laureatce z teatru  Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Kilkakrotnie spotykał się w MKiDN w sprawach związanych z pozyskaniem funduszy na dalsze prace związane z prowadzonym remontem, jak również temacie dotyczącym kwestii zbiorowego zarzadzania przez ZASP, złożonych przez ZASP wniosków o odznaczenia resortowe, przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez ZASP. Ostatnie z wymienionych wcześniej zagadnień, było przedmiotem spotkania Prezesa z Przewodniczącymi tych sekcji, które posiadają możliwość i tytuł z racji swojej właściwości zawodowej do przeprowadzania takich egzaminów.

Ustalony został termin kwartalnego posiedzenia ZG ZASP z Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji ZASP na dzień 10 października 2022r. Wyjaśniona została kwestia procedury związanej z tworzeniem protokołów z posiedzeń ZG ZASP.  

Sekretarz ZG ZASP w informacjach, podniosła sprawy wewnątrz regulaminowe dotyczące ZG ZASP oraz wywiązywania się z  obowiązków przez jego członków. Poruszyła kwestię potrzeby usprawnienia komunikacji i współpracy z sekretariatem ZASP w zakresie rejestracji i obiegu dokumentów z zachowaniem obowiązujących procedur.

Kolejnym, istotnym zagadnieniem poruszonym przez zaproszonego na posiedzenie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ZASP, było przekazanie informacji o prowadzonych przez SK ZASP wyjaśnieniach w sprawie obecnego umiejscowienia archiwalnych dokumentów z postępowań Sądów Oddziałowych, które to po ich statutowej likwidacji, nie przekazały Sądowi Koleżeńskiemu ZASP swojej dokumentacji z postępowań będących w toku. Przewodniczący, po zwróceniu się o informacje do Oddziałów ZASP, zaapelował o zwrotną pisemną odpowiedź wyjaśniającą, czy Oddziały są w posiadaniu wskazanych dokumentów.       

W dalszym przebiegu posiedzenia, Przewodnicząca Komisji SKE, omawiała sprawy działalności tej Komisji, przedstawiała pojawiające się problemy związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków, utrudnionym procedowaniem przez Komisję, odpowiadała na pytania członków ZG ZASP, udzielała wyjaśnień. Dyskusja ta uwidoczniła potrzebę wypracowania rozwiązań usprawniających i wspomagających pracę Komisji SKE ZASP.  W tej sprawie, po dyskusji, został sformułowany i złożony stosowny wniosek.

Po przerwie, przystąpiono do omówienia projektów uchwał, przewidzianych do  późniejszych głosowań. Wywiązała się dyskusja pomiędzy członkami ZG. Po jej zamknięciu, zarządzono głosowania uchwał objętych porządkiem obrad. Podjęto jedną uchwałę o charakterze organizacyjnym, dwie uchwały finansowe, w tym jedną z wniosku Komisji SKE ZASP. Trzy uchwały związane z wnioskami rozpatrywanymi przez Komisję SKE ZASP, w tym jedną przeniesiono do głosowania obiegowego, jedną uchwałę  w sprawie objęcia patronatem honorowym ZASP.

W końcowej części posiedzenia omówione zostały zagadnienia związane z organizacją, planowanego jeszcze w tym roku, WZD ZASP, referowane przez  Dyrektora Generalnego Biura ZASP i Dyrektor ds. organizacyjnych ZASP.

Następnie przedstawiona została Zarządowi Głównemu ZASP, przez Dyrektora Generalnego, informacja dotycząca obowiązku informacyjnego ZASP jako organizacji zbiorowego zarządzania za rok 2021. Na tym etapie zamknięto posiedzenie.

Nie wyczerpano porządku dziennego obrad z powodu braku kworum i ograniczenia czasowego. Pozostałe do omówienia punkty porządku obrad będą uwzględnione, do omówienia, na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP.

Ustalono kolejny termin posiedzenia ZG ZASP na dzień 10 października 2022 r. Będzie ono tzw. posiedzeniem kwartalnym z udziałem Przewodniczących Oddziałów i Sekcji. 

Posiedzenie ZG ZASP trwało ok. 5,30 godz., z krótką przerwą w trakcie obrad.

                                                                                                           Sekretarz ZG ZASP

                                                                                                           Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia