Search
Generic filters
Aktualności

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 24/2023,  kadencji 2021-2024  w trybie stacjonarnym

Zarząd Główny ZASP w dniu 4 lipca 2023 r. spotkał się na posiedzeniu pozjazdowym, zwołanym przez Prezesa w trybie stacjonarnym. Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 11.00. Poza obecnymi na posiedzeniu członkami ZG ZASP, w tym członkami wybranymi przez WZD ZASP na LXIV w dniu 20 czerwca 2023r. , uczestniczyli w nim: członkowie GKR ZASP,  Dyrektor Generalny Biura ZASP, Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, mecenas kancelarii prawnej z Warszawy  oraz pracownik Biura ZG ZASP. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG ZASP. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania  oraz zdolności do podejmowania uchwał, ZG ZASP przystąpił do procedowania. Przyjęty został porządek obrad.

Prezes na wstępie, oficjalnie powitał w gronie ZG ZASP trzech nowych członków, wybranych przez WZD ZASP. Pogratulował wybranym, życząc owocnej pracy na rzecz ZASP. Następnie   przedstawił w porządku chronologicznym aktywności na rzecz ZASP, zdając relacje z  wykonanych działań w tym, reprezentowania ZASP na spotkaniach i wydarzeniach poza siedzibą ZASP. Wymienił również zakres prowadzonych prac w siedzibie ZASP w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP (tj. od 14 czerwca do 4 lipca 2023 r.)

W tym czasie Prezes wziął  udział w nagraniach materiałów do koncertu galowego festiwalu „Dwa Teatry” w Zamościu, jak również  uczestniczył w jego otwarciu, odbierając w imieniu nestorki Kol. Zofii Kucówny  nagrodę za całokształt  pracy artystycznej. Uczestniczył w uroczystości z okazji rocznicy urodzin Aleksandra Fredry. W Płocku wziął udział w uroczystości wręczenia Medalu Glorii Artis członkom ZASP. Zorganizował również wizytę mieszkańców DAW w teatrze w Płocku. Był obecny na posiedzeniu Kapituły Członków Zasłużonych ZASP. Uczestniczył w ceremonii pogrzebowej Kol. śp. Hanny Zembrzuskiej. Uczestniczył w rozmowach w MKiDN w sprawie możliwości dofinansowania DAW w Skolimowie. Był obecny na spotkaniu, dotyczącym powołania komitetu honorowego budowy pomnika Aleksandra Fredry. W ramach współpracy z Totalizatorem Sportowym  zorganizował uroczysty przejazd przez Warszawę, zabytkowym powozem, natomiast Totalizator zobowiązał się do przekazania darowizny na rzecz DAW Skolimów. Dodatkowo, zorganizował pokazy tradycyjnego powożenia podczas uroczystej Gali Derby na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie. Fundacja przy Totalizatorze Sportowym przekazała informację, że w podziękowaniu przekazuje środki na rzecz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich do wykorzystania na potrzeby DAW w Skolimowie.

Następnie odniósł się do przebiegu LXIV WZD ZASP 19-20 czerwca 2023r. Wskazał na potrzebę szczegółowego omówienia przez ZG ZASP wniosków zjazdowych, które będą przewidziane do omówienia w porządku obrad na jednym z kolejnych posiedzeń ZG ZASP, po odpowiednim przygotowaniu materiału.

W dalszej części posiedzenia, przystąpiono do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego na wakującą funkcję, członka ZG ZASP ds. zbiorowego zarządzania.

Po głosowaniu jawnym i w jego wyniku, podjęta została Uchwała w tym zakresie, wskazująca wybór Kol. Jacka Milczanowskiego, jednocześnie będącego członkiem Komisji ds. inkasa i repartycji ZASP.

Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP, przedstawiła sprawozdanie dotyczące SKE, podsumowując od strony organizacyjnej dotychczasowe działania w zakresie tej działalności tj. socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej. Wskazała na potrzebę dokonania usystematyzowania i spójności działań oraz przyjęcia założeń, przygotowywanych wspólnie z pełnomocnikiem ZG ds. SKE w celu przedłożenia ZG ZASP  na kolejnym posiedzeniu. Dodatkowo, w temacie SKE, wypowiedział się mecenas kancelarii prawnej, uzupełniając poprzednią wypowiedź. Wskazywał na dopilnowanie i dbałość o poprawność i rzetelność w wykonywaniu procedur w zakresie SKE, które stanowią obszar  monitorowania podlegający również ministerstwu. Zwracał uwagę na kwestie zapisów egzekucyjnych. Podnosił  aspekt prowadzonej procedury w zakresie SKE w kontekście jej spójności z zawieranymi w następstwie umowami do  zatwierdzonych wniosków. Wywiązała się dyskusja, członkowie Zarządu wyrażali swoje opinie.  

Dyrektor Generalny Biura ZASP, w kolejnym punkcie porządku obrad, poinformował ZG ZASP o przygotowanym projekcie Porozumienia Tymczasowego z TV Polsat sp. z o.o.  Omówił całość zagadnienia, poddając temat członkom Zarządu pod dyskusję. W tej sprawie ZG ZASP podejmie stosowną uchwałę. Poinformował o wypowiedzeniu umowy najmu z ZASP przez EVENTIM Spółka z o.o., przedstawił pismo w sprawie tego wypowiedzenia. Kolejna przedstawiona przez Dyrektora informacja dotyczyła postępu działań w sprawie remontu I – piętra  budynku ZASP (Aleje Ujazdowskie 45). Omówił również projekt umowy do zawarcia z wyłonionym wykonawcą.

W dalszym przebiegu posiedzenia, przystąpiono do głosowań Uchwał, po ich uprzednim omówieniu. Podjęto: Uchwałę finansową dotyczącą przyznania premii za pierwsze półrocze pracownikom biur ZASP oraz pracownikom DAW w Skolimowie,  według uzgodnionych zasad; Uchwałę dotyczącą SKE w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu.

Dyrektor ds. Organizacyjnych Biura ZASP omówiła aktualnie obowiązującą uchwałę nr 144/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zasad naliczania składki członkowskiej. Pod dyskusję poddana została wysokość części składki odprowadzanej na fundusz pogrzebowy. Członkowie ZG ZASP zgodnie stwierdzili, że musi ona ulec podwyższeniu, z uwagi na bardzo dużą ilość rocznych świadczeń wypłacanych z tego funduszu i małą ilość środków gromadzonych na ten cel. Ustalono, że część omówionych na posiedzeniu uchwał, procedowana będzie w trybie głosowań zdalnych.

W końcowej części posiedzenia grupa robocza ds. wizerunku, przedstawiła nowy projekt strony internetowej ZASP.  Koledzy poinformowali, że celem jest stworzenie optymalnej, przejrzystej i dobrze zaprojektowanej strony internetowej , tak żeby każdy bez problemu znalazł wszystkie niezbędne i potrzebne mu informacje. Ponadto w tej  części dotyczącej spraw różnych, wolnych głosów i wniosków, członkowie ZG ZASP zgłaszali wnioski, zadawali pytania, przedkładali propozycje w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

Na tym posiedzenie zakończono, zamykając obrady. Nie uzgodniono terminu kolejnego posiedzenia. Czas trwania posiedzenia ok. 5 godz., w tym przerwa.

                                                                                             Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

                                                                                                          Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia