Search
Generic filters
Aktualności

5. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Posiedzenie nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku kontynuowane po przerwie w dniu
28 lutego 2022 roku.

W dniu 21 lutego 2022r. Zarząd Główny ZASP, spotkał się na 5 posiedzeniu zwołanym przez Prezesa ZASP w trybie zdalnym. Członkowie ZG wzięli w nim udział za pomocą aplikacji Teams. Uczestnikami posiedzenia poza członkami ZG ZASP byli: przedstawiciele GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, Kierownik Kancelarii Biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Do uczestnictwa w posiedzeniu zaproszeni również zostali przedstawiciele Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej (zwanej dalej „Komisją ds. ske”) na część obrad dotyczącą zagadnień związanych z jej działalnością. Prezes przewodniczył początkowej części obrad. Dalsze prowadzenie posiedzenia powierzone zostało Wiceprezesowi ZG ZASP Krzysztofowi Góreckiemu. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (kworum), przyjęto porządek obrad.

Prezes omówił działania i aktywności podejmowane przez ZASP w okresie miedzy posiedzeniami ZG ZASP. Na spotkaniach w MKiDN kontynuowano tematy istotne dla ZASP. Prowadzone rozmowy dotyczyły ustalenia i przyjęcia zasad w związku z dalszą możliwością prowadzenia egzaminów eksternistycznych przez ZASP. Poruszano również kwestię zweryfikowania ustawowych procedur dot. działań komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji artystycznych. Natomiast w siedzibie ZASP regularnie odbywały się spotkania robocze, których celem było stworzenie treści projektów regulujących i normujących szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej. Przyjęcie tych zasad jest niezbędnym wymogiem  do dalszego sprawnego działania Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej.

Prezes poinformował o aktualnym  postępie związanym z prowadzeniem prac budowlanych w siedzibie ZASP. Podjęte zostały  intensywne działania organizacyjne zmierzające do przeprowadzenia wyboru władz w Oddziale ZASP w Warszawie. Prezes poinformował o  konfliktowej sytuacji w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wskazał na potrzebę pilnej interwencji i ustalenia działań ze strony ZASP.

Sekretarz ZG ZASP przedstawiła i omówiła bieżące sprawy wymagające podjęcia decyzji i uchwał  o charakterze organizacyjnym w zakresie przyjęć nowych członków do ZASP, wniosków w sprawie: składek członkowskich, udzielenia patronatów przez ZASP. Uzgodniono, że podjęcie uchwał w omówionych tematach odbędzie się poza posiedzeniem w trybie obiegowym.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Główny z udziałem przedstawicieli Komisji ds. ske przystąpił do procedowania  przygotowanych projektów dotyczących „Szczegółowych warunków  dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej oraz edukacyjnej”. Omawiano po kolei przygotowane projekty dokumentów. Prace nad tymi materiałami wypełniły zaplanowany czas posiedzenia ZG.ZASP. Nie omówiono w całości przygotowanego materiału. W związku z powyższym, podjęta została decyzja o przerwaniu  posiedzenia na bieżącym etapie prac i wznowieniu go po przerwie. Zarządzono przerwę do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 10.00. w celu kontynuowania prac. Czas obrad I – części posiedzenia ok. 6 godzin.

Po przerwie, w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00, kontynuowano posiedzenie ZG ZASP z dnia 21 lutego 2022 r. w tym samym trybie i  składzie osobowym. Prezes w ramach uzupełnienia, przekazał bieżące informacje związane z sytuacją wybuchu wojny na Ukrainie. Przedstawił działania realizowane przez ZASP od dnia 24 lutego 2022r. na rzecz pomocy i wspierania walczącej Ukrainy z rosyjskim agresorem. Zaproponował inicjatywy do podjęcia przez ZASP. Zarząd Główny ZASP podjął Uchwałę w sprawie udostępnienia budynku Domu Pracy Twórczej w Skolimowie uchodźcom ukraińskim. Omówił wizytę w Krakowie relacjonując przebieg spotkań w sprawie unormowania sytuacji w teatrze im. Juliusza Słowackiego.

 Następnie ZG ZASP przystąpił do dalszego procedowania pozostałych materiałów omawiając zasady „Szczegółowych warunków  dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej oraz edukacyjnej”.

W dalszej części posiedzenia ZG ZASP realizował zaplanowane punkty porządku obrad. Podjęto Uchwałę w sprawie kontynuacji współpracy dot. obsługi dla ZASP strony internetowej oraz  mediów społecznościowych ZASP.

Jednoznacznie ZG ZASP wyraził swoje stanowisko, odnosząc się do natychmiastowego zerwania i nie kontynuowania rozmów ZASP z STD Federacji Rosyjskiej w związku z sytuacją w Ukrainie.

W wolnych wnioskach omawiane były przez członków ZG ZASP sprawy i tematy wykraczające poza  przyjęty porządek obrad.

Sekretarz ZG ZASP  przekazała informację o korespondencji, która wpłynęła do ZASP od dnia 21 lutego oraz omówiła jej tematykę.

Omówiono również sprawę wręczenia Nagrody ZASP „ Gustaw” i Nagrody im. Leona Schillera. Członkowie ZG ZASP informowali o swoich aktywnościach, zgłaszali wnioski w sprawach różnych.

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia