Search
Generic filters
Aktualności

60. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 31 maja 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 60. posiedzeniu, prowadzonym w trybie hybrydowym (mieszanym). Członkowie Zarządu Głównego przebywali stacjonarnie w siedzibie ZASP, jak również łączyli się z pozostałymi za pomocą aplikacji TEAMS. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczali mecenasi współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Gościem na posiedzeniu ZG ZASP była – rzecznik prasowa.

Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Posiedzenie to dotyczyło głównie podsumowania LX. Walnego Zebrania Delegatów ZASP, które odbyło się w dniu 17 maja br., ustalenia dalszych czynności związanych z dokumentami i regulaminami przyjętymi przez WZD ZASP.

 Kol. Prezes przedstawił zebranym drugiego mecenasa, zaangażowanego do wsparcia obsługi prawnej ZASP. W przedstawionych przez siebie informacjach, omówił finalizację pozyskanych przez ZASP środków finansowych z Rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zrelacjonował ostatnie spotkanie Rady Kultury, w którym uczestniczył wspólnie z Dyrektorem Generalnym i mecenasem, dotyczące konsultacji w sprawie projektu ustawy o statusie artysty zawodowego. Odbyło się spotkanie z Instytutem Teatralnym w sprawie digitalizacji archiwalnych zbiorów ZASP oraz określenia warunków wzajemnej współpracy w tym zakresie. Kontynuowane są rozmowy w sprawie festiwalu teatralnego z przedstawicielami TVP Kultura i TVP.

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania i podsumowania LX. WZD ZASP. Mimo wielu przeciwności i trudności związanych z organizacją WZD ZASP udało się przeprowadzić je zgodnie z procedurami, zapewniając tym samym ciągłość funkcjonowania ZASP. Przyjęte regulaminy pozwolą na dalsze sprawne procedowanie spraw dotyczących ozz, jak i działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Prezes złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowania do LX WZD ZASP:  członkom Zarządu, pracownikom ZASP, Dyrektorowi  i mecenasowi. Było to duże wyzwanie i przedsięwzięcie logistyczne. Na podziękowania zasługują również Delegaci uczestniczący w LX WZD ZASP za sprawne i efektywne głosowania oraz głosy w dyskusji. Następnie przedstawione zostało bieżące zestawienie  aktualnej sytuacji wyborczej w Sekcjach repartycyjnych i nierepartycyjnych. Kierownik Biura ZASP omówiła problemy wyborcze w sekcjach, które nie  dokończyły wyborów jak również, w których nie doszło do wyboru Zarządów z powodu braku frekwencji. Ustalono, że do koordynatorów sekcji zostanie ponownie wystosowana prośba o mobilizację członków sekcji. Ważnym, omawianym i dyskutowanym tematem była sprawa dotycząca konieczności organizacji Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie. Prowadzonej dyskusji przysłuchiwał się pełnomocnik ZG ZASP ds. Oddziału ZASP w Warszawie. Mecenas, omówił możliwość prawnego postępowania w tej kwestii i podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Do końca czerwca zapadnie decyzja w tej sprawie.

Dyrektor Generalny referował temat związany z harmonogramem kolejnych niezbędnych  działań po zatwierdzeniu przez WZD ZASP regulaminów. Omawiał procedury i terminy wejścia ich w życie. Dla dotychczasowej działalności ZASP bardzo istotnym jest Regulamin prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej lub edukacyjnej, ze względu na wskazane w nim źródło finansowania działalności ZASP. Regulamin przewiduje powstanie komisji i przygotowanie regulaminu działania tej komisji oraz powołania członków do komisji. ZG ZASP powoła uchwałą zespół do prac nad regulaminem w/w komisji. W dalszym czasie powołany zostanie skład tej komisji. Komisja będzie organem pomocniczym Zarządu Głównego ZASP.

W dalszym przebiegu posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca stanowiska ZASP w sprawie projektu ustawy o statusie artysty zawodowego. ZASP w osobach: Prezesa, Dyrektora Generalnego i mecenasa uczestniczył w tych rozmowach z ministerstwem na posiedzeniach Komisji Kultury od wielu miesięcy. Zgłoszone przez ZASP uwagi przesłane zostały do ministerstwa. Przystąpiono do głosowania uchwał.  Podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą współpracy z Instytutem Teatralnym w sprawie digitalizacji zbiorów archiwalnych ZASP na podstawie odrębnie zawartej umowy regulującej wzajemne zobowiązania. Zatwierdzono uchwałą treść pisma kierowanego do Koła ZASP w Lublinie.

W informacjach Sekretarza ZG ZASP podniesiono sprawy związane z bieżącą korespondencją do ZASP o patronaty i wsparcie finansowe projektów. Wszystkie pisma kierowane do ZASP, zabiegające o wsparcie finansowe, nie mogą uzyskać pozytywnej odpowiedzi ZG ZASP do chwili wykonania formalnych procedur przez ZASP, prawnie zezwalających ZG ZASP na podejmowanie takich decyzji finansowych. Zarząd zapoznał się z pismem Sekcji Dubbingu i skierował zapytanie do prawników w celu uzyskania opinii prawnej, niezbędnej do podjęcia decyzji. ZG ZASP przychylił się do prośby Sekcji Teatrów Lalkowych w sprawie uroczystego wręczenia Nagrody „ Gustawa”  podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa w dniu 14 czerwca br. w Teatrze Baj w Warszawie.

Przewodniczący GKR omówił problemy związane z  sytuacją w Sekcji Reżyserów i koniecznością przypomnienia członkom sekcji , ponownie, zasad funkcjonowania i wyborów w ramach  obowiązującego regulaminu sekcji.  Ustalono, że pozostałe uchwały głosowane będą w trybie obiegowym po posiedzeniu ZG ZASP.

W wolnych wnioskach członkowie Zarządu pytali o sprawy dotyczące ZASP a nie ujęte tematycznie w porządku obrad. Nie określono terminu zwołania kolejnego posiedzenia ZG ZASP.

Na tym obrady zakończono. Czas trwania posiedzenia 7godz.30 min. z 15 minutową przerwą.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia