Search
Generic filters
Aktualności

62. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Gościem na posiedzeniu ZG ZASP była – rzecznik prasowa.  Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

W informacjach Prezesa ZASP przekazane zostały najistotniejsze sprawy dotyczące działań organizacyjnych, spotkań i aktywności w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP.

Prezes uczestniczył w organizacji i uroczystości pogrzebowej (w dniu 15 czerwca) Witolda Sadowego – naszego przyjaciela i nestora ZASP. Był uczestnikiem uroczystości jubileuszowej byłego Prezesa ZASP – Ignacego Gogolewskiego z okazji 90. rocznicy jego urodzin. Brał udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku. Uczestniczył w spotkaniu Komisji Kultury w Radziejowicach. Spotkanie dotyczyło uzgodnień w sprawie projektu ustawy o statusie artysty zawodowego. Poinformował o przygotowanych przez prawników z kancelarii prawnej pismach i dokumentach prawnych, wystosowanych do adresatów ws. podjętych przez ZASP działań prawnych dotyczących ZASP. Uczestniczył w spotkaniu w Mazowieckim  Urzędzie Marszałkowskim  ws. środków na wyposażenie przychodni, która ma powstać w budynku na terenie DAW w Skolimowie i środków na remont elewacji budynku siedziby ZASP. Uczestniczył w roboczym spotkaniu z Instytutem Teatralnym w sprawie digitalizacji dokumentacji ZASP i digitalizacji zbiorów. Wraz z Dyrektorem Generalnym ZASP odbył spotkanie w sprawach remontowych ZASP. Powołano specjalistę z uprawnieniami do nadzoru spraw remontowych. Prezes odbył również spotkanie z Radą Fundacji DAW. Podczas wizyty w Krakowie uczestniczył w spotkaniu z kancelarią prawną prowadzącą sprawy procesowe ZASP. Odwiedził również krakowski Oddział ZASP, spotykając się z przedstawicielami Zarządu i członkami tego Oddziału.

Wiceprezes ZASP poinformował o uczestnictwie i przebiegu konferencji ze stowarzyszeniami dotyczącej ustawy o statusie artysty zawodowego w Kielcach, organizowanej przez Ministerstwo Kultury z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury –Wandy Zwinogrodzkiej. Konkluzją zorganizowanej konferencji był wniosek, że uchwalenie tej ustawy,  jest priorytetem dla naszego środowiska.   

W informacjach Sekretarza przedstawione zostały bieżące sprawy organizacyjne, między innymi ustalenie i przedstawienie Zarządowi w  porozumieniu z GKR,  kolejnych działań związanych z  uregulowaniem sytuacji prawnej dot. składu Zarządu Sekcji Reżyserów. Omówione zostały projekty odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. składek członkowskich, propozycji udziału przez ZASP w projektach zewnętrznych, wsparcia finansowego i rzeczowego przez ZASP wydarzeń artystycznych  w tym festiwali. Ustalono również treść odpowiedzi na pisma, kierowane do ZG ZASP w formie próśb i wniosków.   Zarząd Główny omówił zagadnienie dotyczące ustalenia terminu sprawozdawczo-wyborczego WZD ZASP. Prezes K. Szuster zaproponował termin na połowę września 2021. Po dyskusji i ocenie możliwości organizacyjnych Biura ZASP w tym zakresie oraz przewidzianych Statutem ZASP dotrzymania obligatoryjnych terminów związanych z procedurą Walnego Zebrania Delegatów, ZG ZASP podjął w tej sprawie uchwałę organizacyjną. Termin sprawozdawczo-wyborczego WZD ustalono na dzień 25-26 października 2021r.

Dyrektor Generalny Biura ZASP przedstawił projekt, zgodnie z kodeksem pracy i regulaminem wynagrodzeń pracowników ZASP, dot. premii uznaniowej za I – półrocze 2021 r. W tej sprawie swoją opinię przedstawił Zarządowi również Skarbnik ZASP. Ustalono, że szczegółowa propozycja na podstawie oceny pracy zostanie przedstawiona osobnym dokumentem. Do oceny i akceptacji przedstawionego przez Dyrektora dokumentu, Zarząd wyznaczył Prezesa i Skarbnika ZASP. Co do udzielenia samej premii, podjął  stosowną uchwałę. Bardzo istotnym tematem przedstawionym ZG ZASP była informacja Dyrektora Generalnego ZASP o nowych zasadach tworzenia budżetu na działalność socjalną, kulturalną lub edukacyjną. Wskazał w niej, źródła wpływów środków finansowych. Przedstawił koncepcję podziału środków w planowanych obszarach. Zwrócił uwagę na planowanie budżetów dla Sekcji ZASP, które będą konstruowane inaczej, zgodnie z założeniem systemu wydatkowania na cele społeczne, kulturalne lub edukacyjne. Zaproponował również konsultacje wewnątrz ZG ZASP oraz zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do przedstawionej koncepcji. Powołany Zespół przygotowujący projekt Regulaminu Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej przedstawił informację o zakończeniu swoich prac i omówił szczegółowo przygotowany projekt, rekomendując go ZG ZASP. Omówiono tryb wyboru Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej. Omówiono szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń z działalności kulturalnej. Przedstawione zostały ZG ZASP projekty wzorów druków – wniosków które będą jeszcze konsultowane z członkami ZG ZASP.

Zarząd pozytywnie odniósł się do rekomendacji Dyrektora Generalnego ZASP w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora DAW w Skolimowie dotychczasowej zastępcy  dyrektora pełniącej obowiązki dyrektora DAW. Pozytywną opinię w tej sprawie wraziła również kol. Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie.

W informacjach kol. Pełnomocnik ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie przedstawiona a następnie omówiona została przez ZG ZASP kwestia osób ubiegających się o przyjęcie w poczet pensjonariuszy DAW Skolimów. Przedstawiła też informację o potrzebach dla DAW i pensjonariuszy wynikających z bieżącego funkcjonowania DAW. Kol. Pełnomocnik zgłaszała również problemy i kwestie sporne, związane z pojawiającymi się kontrowersjami dotyczącymi formalnego trybu i przestrzegania przyjętego regulaminu określającego w sposób czytelny kryteria przyjmowania przez DAW pomocy rzeczowej od darczyńców instytucjonalnych i osób fizycznych.

W końcowej części posiedzenia ZG ZASP przystąpiono do procedowania wolnych głosów i wniosków. Członkowie ZG ZASP zgłaszali pytania i sprawy nie objęte porządkiem obrad tego posiedzenia. Sprawy te dotyczyły wewnętrznych ustaleń i zapytań związanych między innymi z czynnościami formalno-prawnymi i terminami przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. Zgłoszona została również inicjatywa przeprowadzenia w Oddziałach ZASP warsztatów, dla chętnych członków, w ramach uświadomienia praw i postępowania pracowników artystycznych wobec pojawienia się symptomów mobbingu i obowiązku ustawowego pracodawców w tej kwestii. Wyznaczono 2 członków z ZG ZASP do przygotowania pisemnego projektu w tej sprawie.

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia ZG ZASP. Na tym obrady zakończono. Posiedzenie ZG ZASP trwało 6 godz.30 min z krótką przerwą 10 minutową.

Prezes poprosił  osoby związane z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich o możliwość spotkania w trybie zdalnym zaraz   po zakończeniu  obrad posiedzenia ZG ZASP.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia