Search
Generic filters
Aktualności

62. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 62. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący i Sekretarz GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP.

Gościem na posiedzeniu ZG ZASP była – rzecznik prasowa.  Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

W informacjach Prezesa ZASP przekazane zostały najistotniejsze sprawy dotyczące działań organizacyjnych, spotkań i aktywności w okresie pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP.

Prezes uczestniczył w organizacji i uroczystości pogrzebowej (w dniu 15 czerwca) Witolda Sadowego – naszego przyjaciela i nestora ZASP. Był uczestnikiem uroczystości jubileuszowej byłego Prezesa ZASP – Ignacego Gogolewskiego z okazji 90. rocznicy jego urodzin. Brał udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku. Uczestniczył w spotkaniu Komisji Kultury w Radziejowicach. Spotkanie dotyczyło uzgodnień w sprawie projektu ustawy o statusie artysty zawodowego. Poinformował o przygotowanych przez prawników z kancelarii prawnej pismach i dokumentach prawnych, wystosowanych do adresatów ws. podjętych przez ZASP działań prawnych dotyczących ZASP. Uczestniczył w spotkaniu w Mazowieckim  Urzędzie Marszałkowskim  ws. środków na wyposażenie przychodni, która ma powstać w budynku na terenie DAW w Skolimowie i środków na remont elewacji budynku siedziby ZASP. Uczestniczył w roboczym spotkaniu z Instytutem Teatralnym w sprawie digitalizacji dokumentacji ZASP i digitalizacji zbiorów. Wraz z Dyrektorem Generalnym ZASP odbył spotkanie w sprawach remontowych ZASP. Powołano specjalistę z uprawnieniami do nadzoru spraw remontowych. Prezes odbył również spotkanie z Radą Fundacji DAW. Podczas wizyty w Krakowie uczestniczył w spotkaniu z kancelarią prawną prowadzącą sprawy procesowe ZASP. Odwiedził również krakowski Oddział ZASP, spotykając się z przedstawicielami Zarządu i członkami tego Oddziału.

Wiceprezes ZASP poinformował o uczestnictwie i przebiegu konferencji ze stowarzyszeniami dotyczącej ustawy o statusie artysty zawodowego w Kielcach, organizowanej przez Ministerstwo Kultury z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury –Wandy Zwinogrodzkiej. Konkluzją zorganizowanej konferencji był wniosek, że uchwalenie tej ustawy,  jest priorytetem dla naszego środowiska.   

W informacjach Sekretarza przedstawione zostały bieżące sprawy organizacyjne, między innymi ustalenie i przedstawienie Zarządowi w  porozumieniu z GKR,  kolejnych działań związanych z  uregulowaniem sytuacji prawnej dot. składu Zarządu Sekcji Reżyserów. Omówione zostały projekty odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. składek członkowskich, propozycji udziału przez ZASP w projektach zewnętrznych, wsparcia finansowego i rzeczowego przez ZASP wydarzeń artystycznych  w tym festiwali. Ustalono również treść odpowiedzi na pisma, kierowane do ZG ZASP w formie próśb i wniosków.   Zarząd Główny omówił zagadnienie dotyczące ustalenia terminu sprawozdawczo-wyborczego WZD ZASP. Prezes K. Szuster zaproponował termin na połowę września 2021. Po dyskusji i ocenie możliwości organizacyjnych Biura ZASP w tym zakresie oraz przewidzianych Statutem ZASP dotrzymania obligatoryjnych terminów związanych z procedurą Walnego Zebrania Delegatów, ZG ZASP podjął w tej sprawie uchwałę organizacyjną. Termin sprawozdawczo-wyborczego WZD ustalono na dzień 25-26 października 2021r.

Dyrektor Generalny Biura ZASP przedstawił projekt, zgodnie z kodeksem pracy i regulaminem wynagrodzeń pracowników ZASP, dot. premii uznaniowej za I – półrocze 2021 r. W tej sprawie swoją opinię przedstawił Zarządowi również Skarbnik ZASP. Ustalono, że szczegółowa propozycja na podstawie oceny pracy zostanie przedstawiona osobnym dokumentem. Do oceny i akceptacji przedstawionego przez Dyrektora dokumentu, Zarząd wyznaczył Prezesa i Skarbnika ZASP. Co do udzielenia samej premii, podjął  stosowną uchwałę. Bardzo istotnym tematem przedstawionym ZG ZASP była informacja Dyrektora Generalnego ZASP o nowych zasadach tworzenia budżetu na działalność socjalną, kulturalną lub edukacyjną. Wskazał w niej, źródła wpływów środków finansowych. Przedstawił koncepcję podziału środków w planowanych obszarach. Zwrócił uwagę na planowanie budżetów dla Sekcji ZASP, które będą konstruowane inaczej, zgodnie z założeniem systemu wydatkowania na cele społeczne, kulturalne lub edukacyjne. Zaproponował również konsultacje wewnątrz ZG ZASP oraz zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do przedstawionej koncepcji. Powołany Zespół przygotowujący projekt Regulaminu Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej przedstawił informację o zakończeniu swoich prac i omówił szczegółowo przygotowany projekt, rekomendując go ZG ZASP. Omówiono tryb wyboru Komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej. Omówiono szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń z działalności kulturalnej. Przedstawione zostały ZG ZASP projekty wzorów druków – wniosków które będą jeszcze konsultowane z członkami ZG ZASP.

Zarząd pozytywnie odniósł się do rekomendacji Dyrektora Generalnego ZASP w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora DAW w Skolimowie dotychczasowej zastępcy  dyrektora pełniącej obowiązki dyrektora DAW. Pozytywną opinię w tej sprawie wraziła również kol. Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie.

W informacjach kol. Pełnomocnik ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie przedstawiona a następnie omówiona została przez ZG ZASP kwestia osób ubiegających się o przyjęcie w poczet pensjonariuszy DAW Skolimów. Przedstawiła też informację o potrzebach dla DAW i pensjonariuszy wynikających z bieżącego funkcjonowania DAW. Kol. Pełnomocnik zgłaszała również problemy i kwestie sporne, związane z pojawiającymi się kontrowersjami dotyczącymi formalnego trybu i przestrzegania przyjętego regulaminu określającego w sposób czytelny kryteria przyjmowania przez DAW pomocy rzeczowej od darczyńców instytucjonalnych i osób fizycznych.

W końcowej części posiedzenia ZG ZASP przystąpiono do procedowania wolnych głosów i wniosków. Członkowie ZG ZASP zgłaszali pytania i sprawy nie objęte porządkiem obrad tego posiedzenia. Sprawy te dotyczyły wewnętrznych ustaleń i zapytań związanych między innymi z czynnościami formalno-prawnymi i terminami przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. Zgłoszona została również inicjatywa przeprowadzenia w Oddziałach ZASP warsztatów, dla chętnych członków, w ramach uświadomienia praw i postępowania pracowników artystycznych wobec pojawienia się symptomów mobbingu i obowiązku ustawowego pracodawców w tej kwestii. Wyznaczono 2 członków z ZG ZASP do przygotowania pisemnego projektu w tej sprawie.

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia ZG ZASP. Na tym obrady zakończono. Posiedzenie ZG ZASP trwało 6 godz.30 min z krótką przerwą 10 minutową.

Prezes poprosił  osoby związane z Fundacją Artystów Weteranów Scen Polskich o możliwość spotkania w trybie zdalnym zaraz   po zakończeniu  obrad posiedzenia ZG ZASP.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego