Search
Generic filters
Aktualności

63. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie ZASP
W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się w siedzibie ZASP na 63. posiedzeniu, prowadzonym w trybie stacjonarnym. W związku z zarządzeniem stacjonarnego trybu posiedzenia, członkowie Zarządu Głównego, członkowie GKR, oraz inne osoby, uczestniczyli w nim osobiście.

Tryb posiedzenia nie przewidywał innego sposobu komunikacji. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący oraz Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Generalny ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz  pracownik Biura ZG ZASP.  Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

W informacjach Prezesa przedstawione zostały aktywności i działania mające pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Dotyczyły one spraw związanych z ZASP. W tym zakresie odbyło się spotkanie z Główną Księgową ZASP w sprawach finansowych. W kolejnych dniach odbyło się spotkanie z firmą nadzorującą remont. Prezes odbył spotkanie ze starostą małopolskim. Kontaktował się również z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Eugenii Herman. Odbył naradę z Dyrektorem Generalnym ZASP w sprawach remontu. Prowadził rozmowy w sprawach warunków i uczestnictwa ZASP w jury festiwalu „Dwa Teatry”. W Łodzi odbył spotkanie z kol. redaktor „Scen Polskich” w sprawach wydawnictwa ZASP. Prezes odbył również spotkanie z dyrektor ds. zdrowia urzędu marszałkowskiego w DAW Skolimów.

W informacjach Sekretarza Zarządu Głównego ZASP przedstawione i omówione zostały przez ZG ZASP  pisma dotyczące bieżącej i zaległej korespondencji w sprawach udzielenia patronatów dla festiwali oraz wsparcia finansowego i rzeczowego w formie nagród dla laureatów, inne propozycje inicjatyw z udziałem ZASP. Korespondencja dotyczyła również wystąpień członków ZASP z prośbami  o pomoc w sprawie regulacji składek członkowskich oraz innych odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej omówił tematy związane z obsługą prawną ZASP oraz poinformował o sprawach procesowych. Kontynuacją spraw prawnych było zreferowanie i omówienie przez Dyrektora Generalnego ZASP przygotowanych i złożonych dokumentów prawnych w sprawie roszczeń ZASP w stosunku do nadawców. W dalszej kolejności Dyrektor omówił szczegółowe warunki dostępu beneficjentów do świadczeń w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej. Omówiona została również koncepcja przyznawania nagród  za osiągnięcia artystyczne przyznawane przez Zarząd Główny ZASP.  

W kolejnej części posiedzenia Zarząd Główny przystąpił do głosowania uchwał. Do wyboru spośród zgłoszonych przez Oddziały kandydatów na członków komisji ds. działalności socjalnej, kulturalnej lub edukacyjnej, zarządzone zostało głosowanie tajne za pomocą kart do głosowania. Komisja skrutacyjna wybrana  spoza członków Zarządu Głównego, po obliczeniu głosów, odczytała protokół z dokonanego wyboru. Wybrano 8 członków komisji, sześciu członków o statusie repartycyjnym i dwóch członków o statusie nierepartycyjnym, zgodnie z parytetami przewidzianymi dla tej komisji. Głosowano również inne uchwały o charakterze organizacyjnym tj. w sprawie udzielenia rekomendacji, udzielenia trzech patronatów honorowych, w tym jednego ze skutkiem finansowym, uchwałę w sprawie przyjęcia do DAW oraz uchwałę repartycyjną dotyczącą uruchomienia wypłaty kwot wynagrodzeń z tytułu nadań telewizyjnych.

Pozostałe istotne tematy wymagające decyzji Zarządu Głównego ZASP w dalszej kolejności zostały omówione, celem przygotowania stosownych uchwał wskazanych do głosowań w trybie obiegowym, po posiedzeniu ZG ZASP.

Omówienie zagadnienia związanego ze stroną internetową oraz tematów z tym związanych, jak również sprawy dotyczącej przyszłości wydawnictwa „ Sceny Polskie”, przeniesione zostały na kolejne posiedzenie.

W wolnych wnioskach członkowie ZG ZASP zabierali głos w sprawach nie objętych porządkiem obrad, zadawali pytania, wyrażali opinie i składali wnioski.

Na tym posiedzenie zakończono. Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP zostało wyznaczone na dzień 6 września br.

Zarząd obradował 5 godzin z dwiema krótkimi przerwami.     

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia