Search
Generic filters
Aktualności

64. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej.

Obradom przewodniczył prezes ZG ZASP, a posiedzenie realizowano w oparciu o zaplanowany i przyjęty porządek obrad. Spotkanie rozpoczęto o godz. 11.00.

Prezes otworzył posiedzenie ZG ZASP, po stwierdzeniu prawidłowości i zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do przyjęcia porządku obrad i zgodnego z nim procedowania.

W informacjach Prezesa przekazane zostały sprawy i zagadnienia dotyczące aktywności i działań na rzecz ZASP prowadzonych pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Wymienić należy spotkania poza siedzibą ZASP, w tym wyjazdowe w Krakowie: z prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim w sprawie pomocy dla aktorów z Białorusi i ich rodzin oraz przepływem funduszy w wypadku kierowania pensjonariuszy z Krakowa do DAW. Odbyło się  również spotkanie z mecenasem współpracującej z ZASP kancelarii prawnej w sprawie przygotowywanych dokumentów prawnych dotyczących zarówno prowadzonych dla ZASP spraw bieżących, jak i związanych z sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniem Delegatów ZASP, które ustalone zostało na dzień 25-26 października br.

Prezes odbył szereg spotkań konsultacyjnych w siedzibie ZASP z prawnikami współpracującej na miejscu kancelarii prawnej i dyrektorem generalnym ZASP oraz skarbnikiem  ZASP,  poświęconych bieżącym problemom i zagadnieniom prawno-organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym itp., istotnym dla Stowarzyszenia ZASP.

W informacjach sekretarza ZG ZASP omówiona została  korespondencja kierowana do ZASP dotycząca: patronatów honorowych, wniosków o ufundowanie nagród przez ZASP dla laureatów festiwali, wniosków o przyjęcie w poczet członków ZASP oraz inne pisma kierowane przez członków stowarzyszenia do ZG ZASP w sprawach różnych.

Omówione zostały również istotne sprawy organizacyjne, zaplanowane terminy spotkań, w tym termin spotkania ZG ZASP z Sekcjami i Oddziałami ZASP (wyznaczony na 4 października 2021r. godz.12.00 w siedzibie ZASP). Następnie omówiono temat związany z ustaleniem faktycznego stanu prawnego wyboru osób do składu Zarządu nierepartycyjnej Sekcji Reżyserów ZASP i obsadzenia wakatu w oparciu o przedstawioną opinię prawną mecenasa.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omówienia i uchwalenia przewidzianych w porządku obrad uchwał o charakterze organizacyjnym: zatwierdzających protokoły z obrad ZG ZASP, przyjęcia w poczet członków ZASP, patronatów.

Zagadnienia referowane przez rzecznika prasowego ZASP dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem strony internetowej ZASP, używania prawidłowego logotypu ZASP przez biura Oddziałów, przyznawaniem patronatów i egzekwowaniem praw ZASP-u w tym zakresie.

W wolnych wnioskach poruszano sprawy różne dotyczące ZASP, a nieumieszczone w porządku obrad. Dyskusji poddano regularne prowadzenie zaplanowanych, niszczycielskich działań w stosunku do ZASP i jego władz. Burzenie spokoju w stowarzyszeniu, wprowadzanie celowego chaosu komunikacyjnego, naruszającego wizerunek i renomę ZASP poprzez wprowadzenie do przestrzeni publicznej nieprawdziwej, kłamliwej narracji dotyczącej działań ZASP, opartej na fałszywej interpretacji, zwłaszcza w aspekcie przyjętych i zatwierdzonych przez WZD ZASP w dniu 17 maja br. zasad naliczania odpisów na cele działalności socjalnej, kulturalnej i edukacyjnej, które to zgodne z prawem działania, próbuje się podważyć, jako nieprawne i przypisać ZG ZASP. Mylnie zinterpretowanie i połączenie z sobą dwóch porządków prawnych dot. wdrożenia ustawowych przepisów o zbiorowym zarządzaniu, jest działaniem  obliczonym na efekt wywołania fermentu w środowisku. ZG ZASP uznał za koniecznie zamieszczenie w tym temacie wyjaśnienia zgodnego ze stanem faktycznym na stronie internetowej ZASP. Istotnym staje się zdementowanie kłamliwych i cyniczne użytych w pismach do środowiska twierdzeń wobec ZASP, w tzw. liście otwartym, które obciążają jego autorów (informacje w tej sprawie znajdują się na stronie głównej ZASP).

Na tym posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia to ok. 6 godzin z dwiema przerwami 10 minutowymi.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia