Search
Generic filters
Aktualności

64. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

W dniu 6 września 2021r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 64. posiedzeniu, przewidzianym i prowadzonym w trybie stacjonarnym w siedzibie ZASP. W posiedzeniu tym udział wzięli: prezes ZASP, członkowie ZG ZASP, przewodniczący i sekretarz GKR ZASP, dyrektor generalny Biura ZASP, rzecznik prasowy ZASP oraz kierownik i pracownik Biura ZG ZASP.

Obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej.

Obradom przewodniczył prezes ZG ZASP, a posiedzenie realizowano w oparciu o zaplanowany i przyjęty porządek obrad. Spotkanie rozpoczęto o godz. 11.00.

Prezes otworzył posiedzenie ZG ZASP, po stwierdzeniu prawidłowości i zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do przyjęcia porządku obrad i zgodnego z nim procedowania.

W informacjach Prezesa przekazane zostały sprawy i zagadnienia dotyczące aktywności i działań na rzecz ZASP prowadzonych pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP. Wymienić należy spotkania poza siedzibą ZASP, w tym wyjazdowe w Krakowie: z prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim w sprawie pomocy dla aktorów z Białorusi i ich rodzin oraz przepływem funduszy w wypadku kierowania pensjonariuszy z Krakowa do DAW. Odbyło się  również spotkanie z mecenasem współpracującej z ZASP kancelarii prawnej w sprawie przygotowywanych dokumentów prawnych dotyczących zarówno prowadzonych dla ZASP spraw bieżących, jak i związanych z sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniem Delegatów ZASP, które ustalone zostało na dzień 25-26 października br.

Prezes odbył szereg spotkań konsultacyjnych w siedzibie ZASP z prawnikami współpracującej na miejscu kancelarii prawnej i dyrektorem generalnym ZASP oraz skarbnikiem  ZASP,  poświęconych bieżącym problemom i zagadnieniom prawno-organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym itp., istotnym dla Stowarzyszenia ZASP.

W informacjach sekretarza ZG ZASP omówiona została  korespondencja kierowana do ZASP dotycząca: patronatów honorowych, wniosków o ufundowanie nagród przez ZASP dla laureatów festiwali, wniosków o przyjęcie w poczet członków ZASP oraz inne pisma kierowane przez członków stowarzyszenia do ZG ZASP w sprawach różnych.

Omówione zostały również istotne sprawy organizacyjne, zaplanowane terminy spotkań, w tym termin spotkania ZG ZASP z Sekcjami i Oddziałami ZASP (wyznaczony na 4 października 2021r. godz.12.00 w siedzibie ZASP). Następnie omówiono temat związany z ustaleniem faktycznego stanu prawnego wyboru osób do składu Zarządu nierepartycyjnej Sekcji Reżyserów ZASP i obsadzenia wakatu w oparciu o przedstawioną opinię prawną mecenasa.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omówienia i uchwalenia przewidzianych w porządku obrad uchwał o charakterze organizacyjnym: zatwierdzających protokoły z obrad ZG ZASP, przyjęcia w poczet członków ZASP, patronatów.

Zagadnienia referowane przez rzecznika prasowego ZASP dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem strony internetowej ZASP, używania prawidłowego logotypu ZASP przez biura Oddziałów, przyznawaniem patronatów i egzekwowaniem praw ZASP-u w tym zakresie.

W wolnych wnioskach poruszano sprawy różne dotyczące ZASP, a nieumieszczone w porządku obrad. Dyskusji poddano regularne prowadzenie zaplanowanych, niszczycielskich działań w stosunku do ZASP i jego władz. Burzenie spokoju w stowarzyszeniu, wprowadzanie celowego chaosu komunikacyjnego, naruszającego wizerunek i renomę ZASP poprzez wprowadzenie do przestrzeni publicznej nieprawdziwej, kłamliwej narracji dotyczącej działań ZASP, opartej na fałszywej interpretacji, zwłaszcza w aspekcie przyjętych i zatwierdzonych przez WZD ZASP w dniu 17 maja br. zasad naliczania odpisów na cele działalności socjalnej, kulturalnej i edukacyjnej, które to zgodne z prawem działania, próbuje się podważyć, jako nieprawne i przypisać ZG ZASP. Mylnie zinterpretowanie i połączenie z sobą dwóch porządków prawnych dot. wdrożenia ustawowych przepisów o zbiorowym zarządzaniu, jest działaniem  obliczonym na efekt wywołania fermentu w środowisku. ZG ZASP uznał za koniecznie zamieszczenie w tym temacie wyjaśnienia zgodnego ze stanem faktycznym na stronie internetowej ZASP. Istotnym staje się zdementowanie kłamliwych i cyniczne użytych w pismach do środowiska twierdzeń wobec ZASP, w tzw. liście otwartym, które obciążają jego autorów (informacje w tej sprawie znajdują się na stronie głównej ZASP).

Na tym posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia to ok. 6 godzin z dwiema przerwami 10 minutowymi.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Inne posiedzenia

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

30. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

29. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

28. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

27. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

26. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

25. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

24. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

23. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

22. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

21. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

20. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

19. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

18. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

17. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

16. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

15. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

14. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

13. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

12. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego

11. posiedzenie Zarządu Głównego ZASP

podsumowanie prac Zarządu Głównego